Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:  
==הערה==
 
==הערה==
 
על קושיית הראב"ד בהשגות כאן: אלא שאני מוצא וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות עכ"ל. וב[[מגיד משנה/{{כאן}}#|מגיד משנה]]: ואפשר שיהוידע נשא זו אחר מיתת זו או גרושיה או שהיו לו קודם שנתמנה להיות כ"ג ולדעת הר"א ז"ל בכל ערב יו"כ היה מגרש אחת מהן. ע"כ. עי' מהר"צ חיות {{ממ|[[מהר"צ חיות/יבמות/נט/א|יבמות נט.]]}} שכתב ששמע בשם מהר"ז מווילנא דכל עיקר ההערה מדברי הימים ליתא, כי פירוש המקרא שם מבואר דיהוידע השיא ליואש שתי נשים, ויואש לא היה כהן כלל. ע"ש. (ייש"כ ל{{א|דף היומי זאגער}} על ההפניה לשם. כשייכתב הדף כאן כדאי וראוי לקבעו על הגליון למען הכלל והפרט). [[עמוד ראשי|האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת"]]. [[משתמש:מערכת|מערכת]] ([[שיחת משתמש:מערכת|שיחה]]) 23:11, 21 ביולי 2021 (IDT)
 
על קושיית הראב"ד בהשגות כאן: אלא שאני מוצא וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות עכ"ל. וב[[מגיד משנה/{{כאן}}#|מגיד משנה]]: ואפשר שיהוידע נשא זו אחר מיתת זו או גרושיה או שהיו לו קודם שנתמנה להיות כ"ג ולדעת הר"א ז"ל בכל ערב יו"כ היה מגרש אחת מהן. ע"כ. עי' מהר"צ חיות {{ממ|[[מהר"צ חיות/יבמות/נט/א|יבמות נט.]]}} שכתב ששמע בשם מהר"ז מווילנא דכל עיקר ההערה מדברי הימים ליתא, כי פירוש המקרא שם מבואר דיהוידע השיא ליואש שתי נשים, ויואש לא היה כהן כלל. ע"ש. (ייש"כ ל{{א|דף היומי זאגער}} על ההפניה לשם. כשייכתב הדף כאן כדאי וראוי לקבעו על הגליון למען הכלל והפרט). [[עמוד ראשי|האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת"]]. [[משתמש:מערכת|מערכת]] ([[שיחת משתמש:מערכת|שיחה]]) 23:11, 21 ביולי 2021 (IDT)
:שו"ר במקו"צ (פרנקל) כאן בשם ברכי יוסף סי' ל"א שציין לתוס' ישנים ביומא {{ממ|[[תוספות ישנים/יומא/יג/א|י"ג א']]}} והמפרש בדברי הימים שם {{ממ|[[רש"י/דברי הימים ב/כד#ג|פסוק ג']]}} שלמדו כהראב"ד דקרא איירי בבני יהוידע הכהן. ובזה יישב קושיית מהר"א יצחקי שהקשה כעין יישובו של מהר"ז המובא בפי מהר"צ חיות הנ"ל. ובספר המפתח שם ציינו עוד לחתם סופר {{אבן העזר ח"א סי' קנ"א ד"ה גם מה שהחליט, ומנחת חינוך מצוה רעב (פה-ג) שעמדו בעיקר הערה זו. וכעת לא עיינתי, וראו עוד מה שציינו שם ביישוב קושיית הראב"ד. [[עמוד ראשי|האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת"]]. [[משתמש:מערכת|מערכת]] ([[שיחת משתמש:מערכת|שיחה]]) 23:19, 21 ביולי 2021 (IDT)
+
:שו"ר במקו"צ (פרנקל) כאן בשם ברכי יוסף סי' ל"א שציין לתוס' ישנים ביומא {{ממ|[[תוספות ישנים/יומא/יג/א|י"ג א']]}} והמפרש בדברי הימים שם {{ממ|[[רש"י/דברי הימים ב/כד#ג|פסוק ג']]}} שלמדו כהראב"ד דקרא איירי בבני יהוידע הכהן. ובזה יישב קושיית מהר"א יצחקי שהקשה כעין יישובו של מהר"ז המובא בפי מהר"צ חיות הנ"ל. ובספר המפתח שם ציינו עוד לחתם סופר {{ממ|[[שו"ת חתם סופר/ג/קנא#גם|אבן העזר ח"א סי' קנ"א]] ד"ה גם מה שהחליט}}, ומנחת חינוך {{ממ|[[מנחת חינוך/רעב|מצוה רעב]] (דף פה-ג מדה"ס במהדורה הישנה)}} שעמדו בעיקר הערה זו. וכעת לא עיינתי, וראו עוד מה שציינו שם ביישוב קושיית הראב"ד. [[עמוד ראשי|האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת"]]. [[משתמש:מערכת|מערכת]] ([[שיחת משתמש:מערכת|שיחה]]) 23:19, 21 ביולי 2021 (IDT)

Navigation menu