מחנה אפרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
מחנה אפרים
והוא
חבור נפלא הפלא ופלא משאלות ותשובות וחדושי דינים בסדור יפה סובב הולך על סדר הרמב"ם ז"ל. הכינו גם חקרו התייר הגדול מופת הדור והדרו הרב הגאון המובהק מופלא שבסנהדרין
כבוד מורנו ורבנו אפרים נבון בכמוהר"ר אהרן נבון תנצב"ה

997.מחנה אפרים. ה"ר אפרים נבון.

שו"ת וחידושים ופירושים על הרמב"ם, ב"ח:

דפוס קונשטנדינא, תצ"ח; זאלקווא, תקצ"ב; סדילקאוו, תקצ"ה <רשימת מהדורות מקושרת מלאה: ראו להלן מהדורות דפוס>

[אוצר הספרים, בן יעקב]

תוכן העניינים[edit]


חידושים על הרי"ף ומפרשיו
חידושים על הרמב"ם ומפרשיו.
הלכות אישות
הלכות גירושין
הלכות יבום
הלכות נערה בתולה
הלכות סוטה
הלכות איסורי ביאה
הלכות מאכלות אסורות
הלכות שחיטה
הלכות שבועות
הלכות נדרים
הלכות נזירות
הלכות ערכין
הלכות כלאים
הלכות תרומות
הלכות מעשר
הלכות מעשר שני
הלכות ביכורים
הלכות שמיטה ויובל
הלכות פסולי המוקדשין
הלכות מעילה
הלכות קרבן פסח
הלכות חגיגה
הלכות בכורות
הלכות שגגות
הלכות טומאת מת
הלכות אבות הטומאה
הלכות נזקי ממון
הלכות גניבה
הלכות גזילה
הלכות חובל ומזיק
הלכות מכירה
הלכות זכיה
הלכות שכנים
הלכות שלוחין
הלכות עבדים
הלכות שכירות
הלכות שאלה
הלכות מלוה
הלכות טוען
הלכות נחלות
הלכות סנהדרין
הלכות עדות
הלכות ממרים
הלכות אבל
הלכות עבודה זרה (השמטה)
הלכות שבת
הלכות שביתת עשור
הלכות יום טוב
הלכות חמץ
הלכות אישות
הלכות גיטין
הלכות יבום
הלכות מאכלות אסורות
הלכות שחיטה
הלכות שבועות
הלכות נדרים


חידושים על טור יורה דעה
חידושים על טור אבן העזר
חידושים על רדב"ז
חידושים על מהרימ"ט

מהדורות דפוס[edit]

 • קושטא תצ"ח באתר "HebrewBooks"
 • זולקיב תקצ"ב
 • סדילקוב תקצ"ה
 • ורשה תרל"ח (צילומים: תל אביב תש"ך, תל אביב תשל"ג עם מפתחות, ברוקלין תשל"ד) (א: באתר "HebrewBooks"; ב: באתר "HebrewBooks")
 • דפוס ראפפעלד?
 • ניו יורק: מהדורת רבי חיים צימרמן, תש"ז (נספח לה בסוף קונטרס 'הארות חיים' עם הערות מהנ"ל על המחנה אפרים)
 • ירושלים תשל"ד (צילומים: ירושלים תשמ"ד)
 • בני ברק: מישור, תשמ"ז, עם הערות והגהות ועוד
 • ירושלים: מהדורת רבי יעקב חיים סופר, תשמ"ח ותשס"ב
 • ירושלים תשנ"א
 • ירושלים תשנ"ו
 • ירושלים: מהדורת הרב משה אהרן אייזנבך זצ"ל, ירושלים תש"ס ושוב בתשס"א
 • ירושלים: אור החיים, תשע"א (מוקלד מחדש מוגה לפי דפו"ר)

מהדורות חלקיות[edit]

 • הלכות מלוה ולווה וריבית, מאנסי תשס"ה, עם ביאור זכרון יעקב מחברי כולל אהל יעקב

קונטרסי הערות על הספר[edit]

 • הארות חיים, רבי חיים צימרמן, במהדורתו הנ"ל, ניו יורק תש"ז באתר "HebrewBooks"

מפתחות למחנה אפרים, בריסל תשל"א

 • ציון יעקב, רבי יעקב חיים סופר, במהדורתו הנ"ל, ירושלים תשמ"ח (בלי תוספות בתשס"ב)
 • קונטרס הערות והארות על הספר 'מחנה אפרים', רבי אריה לייב מקובצקי (מגליונותיו), ירושלים תשמ"ט
 • ענפי ארז: קונטרס הערות על מחנה אפרים הלכות מלוה ולוה וריבית, רבי אברהם גורביץ, ירושלים תשע"ח בתוך 'ענפי ארז - ריבית'