ילקוט שמעוני/ב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ילקוט שמעוני TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png א

· הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

(ב"ר מד, ה) רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זמרא, רבי יודן אמר כל מקום שנאמר אחרי סמוך - אחר מופלג. ורבי הונא אמר כל מקום שנאמר אחר סמוך - אחרי מופלג:

(ב"ר סב, ג) אמר רבי סימון כל מקום שנאמר ויהי אחרי מות חזר העולם לאחוריו, ויהי אחרי מות אברהם (בראשית כה, יא), מיד וכל הבארות אשר חפרו וגו' (בראשית כו, טו). ויהי אחרי מות משה (יהושע א, א), מיד פסק הבאר והמן וענני כבוד. ויהי אחרי מות יהושע (שופטים א, א). מיד נתגרו בם יתדות הארץ. ויהי אחרי מות שאול (ש"ב א, א). מיד ופלשתים נלחמים בישראל (ש"א לא, א). התיבון חבריא לרבי סימון והא כתיב ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך (דה"ב כד, יז).

היכל רענן
ויהי אחרי. אבל אחרי לחוד איכא הכי ואיכא הכי.

*אמר רבי תנחום לא בא רבי סימון למימר אלא ויהי אחרי.

אמר רבי יודן אלמלי שהעמיד הקדוש ברוך הוא אחרים תחתיהם כבר חזר העולם לאחוריו. כתיב ויהי אחרי מות אברהם (בראשית כה, יא). וכתיב וישב יצחק ויחפור את בארות המים (בראשית כו, יח). כתיב ויהי אחרי מות משה (יהושע א, א). וכתיב ויאמר ה' אל יהושע (שם). ויהי אחרי מות יהושע (שופטים א, א). ויאמר ה' יהודה יעלה (בתחלה) (שם ב). ויהי אחרי מות שאול (ש"ב א, א). וכתיב ודוד שב מהכות את עמלק (שם):

(סדר עולם פרק י'): ויהי אחרי מות משה (יהושע א, א). בשבעה באדר מת משה, דכתיב ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש וגו' (דברים א, ג). בעבר הירדן בארץ מואב (שם ה). מאחד בשבט עד ששה באדר ל"ו ימים פירש משה את התורה כלה, שנאמר הואיל משה באר וגו' (שם). בששה בו ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות (דברים לא, יד). באותו היום נאמר לו צו את יהושע (דברים ג, כח). מה היתה צואתו, חזק ואמץ כי אתה תביא וגו' (דברים לא, כג). בשבעה באדר ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום (שם ב). שאין תלמוד לומר היום, מה תלמוד לומר היום, מלמד שבשבעה באדר נולד משה, ובשבעה באדר מת משה, שנאמר וימת [שם] משה עבד ה' (דברים לד, ה). ומשה בן מאה ועשרים שנה וגו' (שם ז). ויבכו בני ישראל את משה שלשים יום (שם ח). ויהי אחרי מות משה וגו' (יהושע א, א). משה עבדי מת (שם ב). ויצו יהושע את שוטרי העם לאמר (שם י). הכינו לכם צדה כי בעוד שלשת ימים וגו' (שם יא). והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש (יהושע ד, יט). צא מהם שלשים וששה למפרע ואתה למד שבז' באדר מת משה, מלמד שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, שנאמר את מספר ימיך אמלא (שמות כג, כו).

· הבא >
מעבר לתחילת הדף