יחידה:סוגריים2

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

יחידה זו פועלת כמו יחידה:סוגריים, עם שינוי קל, כפי שניתן לראות בדוגמא הבאה:

{{safesubst:#invoke:סוגריים|remove_sq_parents|string=[[x||y]]}} ==> x|
{{safesubst:#invoke:סוגריים2|remove_sq_parents|string=[[x||y]]}} ==> x

בעתיד ניתן יהיה לעשות שינויים נוספים על מנת לאפשר השוואות בין הפלטים השונים של שתי היחידות.


local p = {}

require "mw.ustring"

function p.remove_parents( frame )
   str = frame.args.string
   gsub = mw.ustring.gsub
   
   str=gsub(str, " *[(].*[)]","")
   return str
   
end

function p.only_parents_contents( frame )
   str = frame.args.string
   match = mw.ustring.match
   gsub = mw.ustring.gsub
   
   str=p.remove_sq_parents_internal(str)
   str=match(str, "%b()$") -- a(b) ==> (b) or nil
   if (str == nil) then return "" end

   str=gsub(str,"^%((.*)%)$", "%1") -- (b) ==> b
   return str
   
end

function p.remove_sq_parents_internal( str )
   gsub = mw.ustring.gsub
   
   str=gsub(str, "^%[%[(.*)%|%|.*%]%]$","%1") -- [[x||y]] ==> $$
   str=gsub(str, "^%[%[(.*)%|.*%]%]$","%1") -- [[x|y]] ==> x
   str=gsub(str, "^%[%[(.*)%]%]$","%1") -- [[x]] ==> x
   return str
   
end

function p.remove_sq_parents( frame )
   str = frame.args.string
   return p.remove_sq_parents_internal(str)
   
end
 
return p