אוצר:עקרונות וקווים מנחים/מראי מקומות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כדי לשמור על אחידות העריכה ב'אוצר הספרים היהודי השיתופי', גובשה רשימת עקרונות וקווים מנחים בנושא 'מראי מקומות'.

עקרונות כלליים[edit]

 • ככלל, נקצר ככל האפשר בכתיב המראי מקום, כפי המקובל בעולם הדפוס. לכן נכתוב (ברכות ב.) ולא (מסכת ברכות דף ב עמוד א), או (ברכות ב' ע"א) או (ברכות ב' א'). וכן (ויקרא ג ד) ולא (ספר ויקרא, פרק א', פסוק ד') וכיוצא בזה. יתכנו חריגים - ראה להלן בפרק העוסק בקישורים לספרים ספציפים [לדוגמה: ברכות פ"א ה"א - בהפניה לירושלמי או לרמב"ם, וכן ברכות פ"א מ"א - בהפניה למשניות].
 • נשתמש בכתיב מלא כשכך דרך הלומדים. לדוגמה: קידושין ולא קדושין, עירובין ולא ערובין.

מראי מקומות בספרי יסוד[edit]

תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי[edit]

 • כשמוזכרים פסוקים מהתנ"ך, יש להפוך את תיבות הפסוק המוזכרות לקישור למקומם בתנ"ך. לדוגמא: בגמרא במנחות (ג:) מובאת דרשת חז"ל 'וזאת תורת המנחה - תורה אחת לכל המנחות', אין לציין בסוגריים (ויקרא ו ז) אלא יש להפוך את התיבות וזאת תורת המנחה לקישור למיקומם בתנ"ך.
 • הפניות לגמרות אחרות המוזכרות ב'גליון הש"ס', ייעשו בדף גליון הש"ס של אותו הדף. הפניות לגמרות אחרות שאינן מוזכרות בגליון הש"ס ירשמו ב'ציונים ומראי מקומות' בשולי הגליון של הדף.
 • הפניות לרמב"ם ושו"ע ייעשו בדף 'עין משפט' של אותו דף.

רש"י ותוספות[edit]

 • מראי מקומות המופיעים בדפוסים בתוך דברי רש"י ותוס' יישארו כצורתם, ויקושרו למקום המדוייק.
 • מראי מקומות נוספים יצויינו כהערה ב'שולי הגליון'.
 • כאשר מופיע בתוס' מראי מקום (ושם) יש לקשר את תיבת 'ושם' לדברי התוס' שבאותו מקום. לדוגמא: (ברכות כב: ושם), שים לב שהתיבות 'ברכות כב:' מפנות לגמרא במסכת ברכות דף כ"ב ע"ב, ואילו התיבה 'שם' מפנה לדברי התוס' בברכות כ"ב ע"ב.

ראשונים[edit]

כל מראי המקומות בספרי הראשונים - יצויינו כהערה בשולי הגליון.
אופן כתיבת מראי מקומות[edit]

מאחר שקיימות צורות שונות של ציון מראי מקומות בספרות התורנית [לדוגמא: מסכת ברכות דף כב עמוד ב, יצויין כ: ברכות דף כ"ב ע"ב, ברכות כב: , ברכות כ"ב: וכיוצא בזה], וכדי לשמור על אחידות הכתיבה באוצר. מומלץ לציין את כל מראי המקומות (למעט, ברש"י ותוספות על הש"ס שאין לשנות מהנדפס) על פי הרשימה דלהלן.

תנ"ך[edit]

 • שמות יג ט -- מלכים א' ג טו -- שיה"ש ג ב.
 • יש לכתוב 'ירמיה' או 'ישעיה' - ולא 'ירמיהו' או 'ישעיהו'.
 • כשמציינים לפרק שלם, יש לכתוב 'שמות פרק יג'.
 • יש לכתוב 'תהילים' ולא תהלים.

משנה[edit]

 • כתובות פ"ג מ"ב.
 • יש להעדיף ציון לדף התלמוד הבבלי בו מופיעה המשנה.
 • כל שמות המסכתות בכתיב מלא: עירובין, קידושין וכדומה.

תלמוד בבלי[edit]

 • בבא קמא קג. - ברכות כד:
 • כאשר המראי מקום נמצא בגוף הטקסט ואינו בסוגריים, יש לכתוב את שם המסכת במלואה. בבא קמא ולא ב"ק, מועד קטן ולא מו"ק.

תלמוד ירושלמי[edit]

 • ברכות פ"ג ה"א
 • כאשר ההלכה ארוכה מאד, אפשר להוסיף 'ריש ה"ג' / 'סוף ה"א', או להוסיף דף ועמוד לפי הנדפס בדפוס וילנא.

מדרש רבה[edit]

 • בראשית רבה ב ט
 • כשמציינים לפרשה שלמה, יש לכתוב 'בראשית רבה פרשה א'.