אבן ספיר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
אבן ספיר
ספר ראשון
יסבב
אדמת חם (מסע מצרים) ים סוף, חדרי תימן, מזרח הודו כלו
ארץ החדשה אוסטראליא ותשובתו הרמתה ירושלים עה"ק תובב"א.

הארצות אשר סבבתי ותרתי ארבע שנים ותשעה ירחים וכתבתי על הספר לזכרון. מצב ותואר אחינו ועמינו, המוסרי התורי והמדיני, ואת העוברות והמוצאות אותם מאז עד היום, ונלוה אליהם ספורים וענינים תורנים וחקירות והערות ישרות וציוני רשימות מצבות עתיקות והערות עליהם, ושירי קדש ובקשות ומעשים נפלאים, דבר השוה לכל נפש. נעשה על טהרת לשוננו הקדושה, רבים ישוטטו בם ויתענגו על רוב טובם, אקוה כי רוב דבריו יהי רצוי לרוב אחיו ולישועתך קויתי י"י!
מעוז ישועות
יעקב ספיר הלוי
מתושבי ירושלים עה"ק תובב"א
בשנת רני ושמחי לפ"ק


ספר שני
יכלכל
בית עדן, הודו באמביי, בני ישראל, מאלבאר, קוגין, הלבנים והשחורים, כלכתה, אפא-פענו, סינגאפור, יאווע באטאוויע, אוסטראליע, סידניי, מעלבורנע, נוי-זיילאנד, ציילאן, שיבת ירושלם
ונוסף על כל אלה
הערות רבות, דברי חפץ, העתק מספר הללי, וממחברת התיג'אן מתימן
ממני
צעיר הלוים יעקב ספיר איש ירושלם
כמראה אבן ספיר הראשון אשר האיר זה שמנה שנים והיה לאבן חן לכל חכמי לב ומביני מדע, כן אחיו השני הגדול ממנו, יכלכל דבריו באמת ואמונה
מגנצא
שנת ברוך אתה לפ"ק

מהדורות דפוס[edit]

  • כרך א: ליק תרכ"ו באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"
  • כרך ב: מגנצא תרל"ד באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"

תוכן העניינים[edit]

חלק א[edit]

אדמת חם

אבגדהוזחטי - היהודים בכוש.

חקור דין - ישיבה במצרים בזה"ז

יאיביגיד.

הר סיני

טו.

ים סוף

טזיזיחיט.

חדרי תימן

ככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמד.

חלק ב[edit]

בית עדן

אבגדהוזחט.

הודו

יאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטמ - סינגאפור • מאמבמגמדמה.

אוסטראליע ונוי זיילאנד

מומזמטננא.

שיבת ירושלים

נבנג - שמועה רעה בעדן • נד - משיח שקר • נה.