תבנית:סרגל בבלי/פנים/בית מאיר: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 January 2024

3 August 2022

1 August 2022

  • curprev 16:1016:10, 1 August 2022מערכת talk contribs 9,326 bytes +5,627 השלמת התבנית, כך שתתמוך בכל חידושי בית מאיר על הש"ס - לא כולל ליקוטים. אחרי שיבוץ הליקוטים לתוך הש"ס - כך יאה, יצטרכו לעדכן את התבנית הזו undo

29 July 2022