צרור המור/שמות/כא: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 July 2020

23 July 2019

  • curprev 07:4407:44, 23 July 2019מי אדיר talk contribs 14,480 bytes +14,480 העלאת דפים אוטומטית - הטקסט הראשוני פורסם באתר 'ספריא' תחת רשיון נחלת הכלל ועבר התאמה על ידי חברי האוצר