משתמש:שבח המצוות/פורטל:תרי"ג מצוות/מפתח למניין המצוות להרמב"ם באופן מקוצר: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

9 June 2020

7 June 2020

  • curprev 23:2623:26, 7 June 2020שבח המצוות talk contribs 14,280 bytes +14,280 יצירת דף עם התוכן "ספר המצוות לרמב"ם סדר המצוות - מצוות עשה א לידע וכו' שנ' אנכי ה' אלקיך. ב, ג, ד, ה, ו יחוד ה' וא..."