Difference between revisions of "מקדש דוד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
נוסח שער הספר, פיעטרקוב תרפ"ח:
 
נוסח שער הספר, פיעטרקוב תרפ"ח:
  
 
+
{{מרכז|ספר  
ספר  
 
  
 
מקדש דוד
 
מקדש דוד
Line 24: Line 23:
 
פיעטרקוב
 
פיעטרקוב
  
הקדמת המחבר
 
יתברך הבורא וישתבח היוצר אשר שם חלקי בתורתו הק׳ וזכני להיות מיושבי ביהמ״ד אשר זה כל האדם.
 
והנה כאשר עזרני השי״ת לחבר את ספרי ״צמח דוד״ על תשו׳ וחיד׳ זקני הרעק״א זצ״ל נתתי אל לבי לעסוק בעניני קדשי־ם אך לא ראיתי סימן ברכה בלימודי עד שבאתי להמוסד הגדול אחד המיוחד בתבל כולל ״בית ישראל״ בסלאבאדקה [המכונה עתה כולל קאוונע] ובמשך שלוש שנים שזכיתי ליהנות לאורו עסקתי בסדר קדשים גם כל חברי במשך שתי שנים הראשונות עסקו אז בסדר קדשים בהצלחה גדולה ולפי תקנת המוסד היתה חובה מוטלת על כל חבר וחבר להעלות את חידושיו על הכתב והנזז כמעט אצל כל אחד ישנם הרבה חד״ת יקרי ערך היכולים להביא תועלת רבה ואצל אחדים מהם יעלו החידושים לספר שלם אך מפני הדוחק הגדול השורר בהכולל עדיין לא ראו אור הדפום יעזרם ה׳ ויפוצו מעינותיהם חוצה.
 
את חידושי והערותי אשר חנני ה׳ במשך זיסקי בסדר קדשים העליתי על ספר וסדרתים עפ״י סדר הענינים וכשבאתי למדינת פולין אשר שם ההדפסה יותר בזול נתתי אל לבי להדפיסם ויתברך הבורא אשר עזרני להוציאם לאור ויהי רצון שיהיה זאת לתועלת לתורתנו הק׳ ולהגדיל תורה ולהאדירה ויזכני חשי״ת להתחיל ספרים אחרים ולסימם יולמוד וללמד לשמור ולעשות אכי״ר.
 
דויד הכהן ראפאפארט.
 
 
מסודר בדפוס של ר' '''חנוך העניך''' בה"ר ישעי' זאב נ"י '''פאלמאן'''
 
מסודר בדפוס של ר' '''חנוך העניך''' בה"ר ישעי' זאב נ"י '''פאלמאן'''
  
שנת '''תרפ"ח''' לפ"ק
+
שנת '''תרפ"ח''' לפ"ק}}
 +
 
 +
==הקדמת המחבר==
 +
 
 +
יתברך הבורא וישתבח היוצר אשר שם חלקי בתורתו הק' וזכני להיות מיושבי ביהמ"ד אשר זה כל האדם.
 +
 
 +
והנה כאשר עזרני השי"ת לחבר את ספרי "צמח דוד" על תשו' וחיד' זקני הרעק"א זצ"ל נתתי אל לבי לעסוק בעניני קדשי־ם אך לא ראיתי סימן ברכה בלימודי עד שבאתי להמוסד הגדול אחד המיוחד בתבל כולל "בית ישראל" בסלאבאדקה [המכונה עתה כולל קאוונע] ובמשך שלוש שנים שזכיתי ליהנות לאורו עסקתי בסדר קדשים גם כל חברי במשך שתי שנים הראשונות עסקו אז בסדר קדשים בהצלחה גדולה ולפי תקנת המוסד היתה חובה מוטלת על כל חבר וחבר להעלות את חידושיו על הכתב והנזז כמעט אצל כל אחד ישנם הרבה חד"ת יקרי ערך היכולים להביא תועלת רבה ואצל אחדים מהם יעלו החידושים לספר שלם אך מפני הדוחק הגדול השורר בהכולל עדיין לא ראו אור הדפום יעזרם ה' ויפוצו מעינותיהם חוצה.
 +
 
 +
את חידושי והערותי אשר חנני ה' במשך עסקי בסדר קדשים העליתי על ספר וסדרתים עפ"י סדר הענינים וכשבאתי למדינת פולין אשר שם ההדפסה יותר בזול נתתי אל לבי להדפיסם ויתברך הבורא אשר עזרני להוציאם לאור ויהי רצון שיהיה זאת לתועלת לתורתנו הק' ולהגדיל תורה ולהאדירה ויזכני חשי"ת להתחיל ספרים אחרים ולסימם יולמוד וללמד לשמור ולעשות אכי"ר.
 +
 
 +
דויד הכהן ראפאפארט.
  
 
[[קטגוריה:ספרי מחברים שנספו בשואה]]
 
[[קטגוריה:ספרי מחברים שנספו בשואה]]

Latest revision as of 19:14, 13 May 2022

נוסח שער הספר, פיעטרקוב תרפ"ח:

ספר

מקדש דוד

מיוסד

על ענינים מסדר קדשים

אשר חנן ה' אותי הצעיר

דוד הכהן ראפאפארט

מח"ס צמח דוד על תשו' וחיד' הרעק"א זצ"ל

בלא"א מו"ר הרב הגאון מוהר"ר עקיבא שליט"א

רב לעדת חרדים בדאנציג

נין ונכד להגר"א מווילנא והגרע"א זצוקללה"ה

פיעטרקוב

מסודר בדפוס של ר' חנוך העניך בה"ר ישעי' זאב נ"י פאלמאן

שנת תרפ"ח לפ"ק

הקדמת המחבר[edit]

יתברך הבורא וישתבח היוצר אשר שם חלקי בתורתו הק' וזכני להיות מיושבי ביהמ"ד אשר זה כל האדם.

והנה כאשר עזרני השי"ת לחבר את ספרי "צמח דוד" על תשו' וחיד' זקני הרעק"א זצ"ל נתתי אל לבי לעסוק בעניני קדשי־ם אך לא ראיתי סימן ברכה בלימודי עד שבאתי להמוסד הגדול אחד המיוחד בתבל כולל "בית ישראל" בסלאבאדקה [המכונה עתה כולל קאוונע] ובמשך שלוש שנים שזכיתי ליהנות לאורו עסקתי בסדר קדשים גם כל חברי במשך שתי שנים הראשונות עסקו אז בסדר קדשים בהצלחה גדולה ולפי תקנת המוסד היתה חובה מוטלת על כל חבר וחבר להעלות את חידושיו על הכתב והנזז כמעט אצל כל אחד ישנם הרבה חד"ת יקרי ערך היכולים להביא תועלת רבה ואצל אחדים מהם יעלו החידושים לספר שלם אך מפני הדוחק הגדול השורר בהכולל עדיין לא ראו אור הדפום יעזרם ה' ויפוצו מעינותיהם חוצה.

את חידושי והערותי אשר חנני ה' במשך עסקי בסדר קדשים העליתי על ספר וסדרתים עפ"י סדר הענינים וכשבאתי למדינת פולין אשר שם ההדפסה יותר בזול נתתי אל לבי להדפיסם ויתברך הבורא אשר עזרני להוציאם לאור ויהי רצון שיהיה זאת לתועלת לתורתנו הק' ולהגדיל תורה ולהאדירה ויזכני חשי"ת להתחיל ספרים אחרים ולסימם יולמוד וללמד לשמור ולעשות אכי"ר.

דויד הכהן ראפאפארט.