Changes

Jump to navigation Jump to search
נשיאה בימין
=== עם כפפות ===
תורה לשמה {{ממ|סימן כו}} חילק שאינו דומה למטפחת ואסור לגעת בו בספר תורה כיון שמיועד לידיים ולא לספר והרי זה דומה ליששכר איש כפר ברקאי שהיה כורך ידו בשיראים ועושה עבודה {{ממ|פסחים נז.}}.
 
== נשיאתו ==
=== עדיפות לנשיאה בימין ==
תורה לשמה {{ממ|סימן כב}} הזכיר את הכתוב לענין תורה מימינו אש דת למו, וה"ה לשאר ספרי קודש. ובעיקר כשלובש תפילין שעל ידי זה יהיה מסובב במצוות כמבואר בגמרא בשבת {{ממ|כב.}} לענין הדלקת נר חנוכה.

Navigation menu