Changes

Jump to: navigation, search

ציוני מהר"ן/שמיטה/ו

1,070 bytes added, 26 March
יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר
{{הועלה אוטומטית}}


{{ניווט כללי עליון}}

== א ==

'''אין עושין סחורה בפירות שביעית ואם רצה למכור מעט מפירות שביעית מוכר.''' עי' בכ"מ, ועי' במרה"פ בירושלמי פ"ד דשביעית ה"א, שכתב דרבינו למד זה מהא דאיתא בתוספתא דשביעית פ"ו, והובא שם בירושלמי תני לא יהיו חמשה מלקטין ירק ואחד מוכר אבל מוכר הוא שלו ושל חבירו ופי' בפ"מ דלא יהיה מוכר את הכל ביחד לפי שכשמוכר הרבה ביחד הוי כסחורה אבל מוכר הוא על יד על יד בתחלה את שלו ואח"כ של זה ושל זה דכיון דמוכר מעט מעט לא מיחזי כסחורה ומכירה כזו לא אסרו ורבינו לא הביא התוספתא הזו מפורש בהלכותיו אבל נכלל הדין בדבריו שבכאן ומזה הוא דלמד:


{{ניווט כללי תחתון}}
{{פורסם בנחלת הכלל}}

Navigation menu