אמונה והשגחה/מכתב הגר"ם ממינסק: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 August 2023

  • curprev 22:2622:26, 12 August 2023מהדורה קמא talk contribs 12,318 bytes +12,318 יצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude> {{מרכז|{{גופן|5|דרוגולין|'''מכתב הגר"ם ממינסק'''}}}} '''הנה''' אחר שנשלמה מלאכתי במחברת הזאת מצאתי דאתי לידי העתק ממכתב הרה"ג החסיד מו"ה '''מנחם מן''' ז"ל '''ממינסק''' ששלח לא' מהחברים השייך לענין האמונה והוא יקר מפנינים על כן אמרתי להעתי..."