שיחה:בבלי/ברכות/יח/א

Active discussions

ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני לסטים מותרEdit

לכאורה קשה ממה נפשך, אי איריי בפיקוח נפש מאי סלקא דעתך לאסור, ואי איירי בלא פיקוח נפש מה באמת טעם ההתר. ואולי יש לומר שאכן לא איירי בפיקוח נפש אלא שמכל מקום כיון שעושה כן משום פיקוח נפש אין שם בזיון במעשהו, כי דווקא בישיבה על ספר תורה או עצמות כשאינו נצרך לכך הוא בזיון, ויצא אם כן שאין בזיון בעצם הישיבה אלא תליא בסיבת הישיבה. תורה לשמה (שיחה) 20:20, 26 בינואר 2020 (UTC)

עיין מהרש"א שפירש בדעת התוס' דאיירי בפיקוח נפש ואכן חידוש הברייתא אינו בהתר הישיבה בפיקוח נפש אלא בדיוק הנלמד שבמפשילן לאחוריו שרי אף שלא במקום פיקוח נפש. מי אדיר (שיחה) 20:27, 1 בפברואר 2020 (UTC)
Return to "בבלי/ברכות/יח/א" page.