שאלות חזרה/ברכות/ה

דף הEdit

אלו הן יסורין של אהבה?


מה לומדים מהכתוב "ומתורתך תלמדנו"?


מה גורם למחילת עוונות?


האם נגעים ובנים יכולים להיות יסורין של אהבה?