ערך/הכשר לטומאה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הכשר לטומאה

Merge-arrows-3.svg יש לאחד ערך זה עם הערך ערך/הכשר לקבלת טומאה.

הטעם שאוכלים לא מקבלים טומאה עד שיוכשרוEdit

ברש"י (ויקרא יא לח) מבואר דע"י הכשר מקבל שם אוכל (וכן משמע ברש"י בפסחים כ. (ד"ה אלא דאיתכשר). וכ"כ החינוך (קס). [וע"ע שם שכתב שמה שלא חל שם אוכל עד שייתן מים זה גזה"כ ויש לסמוך [1]קצת טעם שיש מאכלים שאין דרך לאוכלם עד שיישטפו. ועל דרך זה כתב הרשב"ם (ויקרא יא לד) למי שירצה טעם ע"פ ד"א ולתשובת המינים.] והרמב"ן (ויקרא יא לז) כתב טעם ההכשר כי לכלוך השרץ והמטמאים ידבק במאכלים בלחות ולא ביבשים, וע"ש.

הטעם שמשקין א"צ הכשרEdit

במאירי בשבת יד כתב "שהרי הכשרן בעצמן." וצ"ע דבפסחים יח: כתוב שזה חומרא במשקין שא"צ הכשר.שולי הגליון


  1. אבל על מש"כ שלא נקרא אוכל עד שייתן מים – ע"ז לא כתב שזה רק "קצת סמך".
מעבר לתחילת הדף