תשובות הגאונים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

נוסח השער - וינה תרלא

תשובות הגאונים
ומצורף להן
הלכות בדיקת הסכין ובדיקת הריאה
לרבנו יונה זצ"ל
נמצאות בקובץ אחד בב"המד בעיר חברון תובב"א בלתי נודעות עד היום
יצאו כעת לאור
ע"י
נחמן נתן קורונל
תושב ירושלים בע"המח ס' בית נתן וספר זכר נתן שהוא כעת תחת המכבש ושאר כ"י קדמונים כמו חמשה קונטרסים וסדור רע"ג וכו'.