תפארת ישראל על המשנה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

2497.משניות. הנ"ל עם פי' תפארת ישראל לה"ר ישראל בה"ר גדליה ליפשיץ.

והוא באור על כל הש"ס משנה בקצרה, ובראש כל סדר לוח ר"ת בשם "פתח התיבה" ובסופו לוח הטעות בשם "יפה לבדיקה" ולכל סדר קרא גם בשם פרטי:
לסדר זרעים קרא בשם זרע אמונה: הנובר תק"ץ, 8°.
לסדר מועד קרא דבר בעתו ובו ב' פתיחות כוללות: א) קופת הרוכלים נפרדת לששה ראשים, והם: א) כלכלת שבת על כללי ט"ל מלאכות, כללי הטמנה ובשול שבת, כללי מוקצה, אמירה לעכו"ם, מלאכת שבת, שביתת בהמה וכלים ועבד ומסירת דבר לנכרי בע"ש. ב) כללי מוקצה. ג) כללי בגדי קדש. ד) כללי הכנה. ה) כללי מלאכת חוה"מ. ו) כללי שמחות. ב) שבילי דרקיע על עניני עברונות תקופות ומולדות: דאנציג, תר"ד, 8°.
לסדר נשים קרא חוסן רב ובסופו קצור מחבור אביו ז"ל על ש"ע אה"ע בשם אבי עזר דאנציג, תר"ג, 8°.
לסדר נזיקין קרא כוס ישועות ונכלל בו חי' בנו ה"ר ברוך יצחק נ"י ובסופו דרוש אור החיים על השארת הנפש ותחיה"מ: דאנציג, תר"ח, 8°.
לסדר קדשים קרא חכמת אלהים עם פתיחה ואח"ז חומר בקודש בדיני הקרבת הקדשים ז' פרקים ובסופו צורת ביהמ"ק וצורת המזבח עם ציור: קעניגסבערג, תר"י, 8°.
לסדר טהרות קרא טעם ודעת עם פתיחה בשם מבקש דעת: הנובר, תק"ץ, 8°.


2498.משניות. הנ"ל עם פי' קצר בשם זרע ישראל מהנ"ל. וילנא, תרי"ב, 24°
<רשימת מהדורות מקושרת מלאה: ראו להלן מהדורות דפוס>

[אוצר הספרים, בן יעקב]
פירוש
תפארת ישראל
על ששה סדרי משנה


והוא פירוש מספיק לששה סדרי משנה קשורות · מבאר כל קלות וחמורות · בלשון של
זהורות · ובפנים מסבירות · וכל משניות סתומות ואסורות · אשר עד הנה היו צרורות ·
פה הם מפורשות ומבוארות · בעזרת אוזר ישראל בגבורות · וגם שאבתי מבארות ·
ומחוסן אוצרות · אשר למוכתרי העטרות · והלפידים בוערות · והיו למאורות ·
באספקלריא המאירות · ולכן לעין כהה נסתרות · ואוחז שמורות · ורסיסי
מנהרות · מאשר יריקו הצנתרות · ואביאם לטלאי הגדירות · והיו
גם להם לברות · במלות קצרות · ובאמרות טהורות · והרוצה
לדעת הנותרות · בהקדמה ראשונה נצורות · במסכת
טהרות · אחת מהנה לא נעדרות · ואכרע ואשתחוה
בזמירות · ליוצר המאורות · עוטר ישראל
בתפארות · נאום המשתוקק בעתירות ·
לעבדו שכם אחד בכושרות · להבין
ולהורות · החקים והתורות


חברו
הרב הגאון האמתי המפורסם עד קצוי ארץ מופת הדור והדרו רכב ישראל ופרשיו בוצינא קדישא חסידא ופרישא גדול מרבן שמו
רבינו ישראל ליפשיטץ בן רבינו גדליהו זצוק"ל
שהיה אב"ד בכמה קהלות קדושות ובסוף ימיו אב"ד בק"ק שאטטלאנד, ויינבערג, לאנגפוהר, והמדינה בדאנציג


מפתח[edit]

פתיחות[edit]

פתיחה ראשונה: קופת הרוכלים (לסדר מועד)

א. כלכלת שבת:
א) כללי ל"ט מלאכות (שייכים לפ"ז משבת)
ב) כללי הטמנה ובשולי שבת (שייכים לפ"ג ופ"ד משבת)
ג) כללי מוקצה (שייכים לסוף פי"ז משבת)
ד) אמירה לעובד כוכבים (שייך לפרק כ"ג)
ה) מלאכת שבת (שייך לפרק ט"ז)
ו) שביתת בהמה, כלים ועבד (פ"א משבת)
ז) מסירת דבר למלאכה לעובד כוכבים מערב שבת (פ"א משבת)
ב. כללי חמץ ונוקשה (השייכים לפ"ג דפסחים)
ג. כללי בגדי קדש (השייכים לסוף פ"ז דיומא)
ד. כללי הכנה (השייכים לפ"א ופ"ג דביצה)
ה. כללי מלאכת חול המועד (השייכים לפ"א דמועד קטן)
ו. כללי שמחות (השייכים לפ"ג דמועד קטן)

חומר בקודש (לסדר קדשים)

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה


עטרת תפארת (לסדר טהרות)

א. יבקש דעת: הקדמה לכל סדר טהרות
ב. קרית ארבע: לבאר: 1. טומאה מונחת באויר; 2. טומאה רצוצה; 3. קבר סתום; 4. אהל. (סוף פ"ג דאהלות)
ג. קול מחצצים: על ג' מיני חציצה (סוף פ"ה דאהלות)
ג. פתח האהל: דיני אהל המת הראוי לטומאת אהל (סוף פ"ז דאהלות)
ג. מראה כהן: פתיחה בריש מסכת נגעים: דיני נגעי אדם, נגעי בגדים ונגעי בתים
ג. בית הספק: ספק טומאה ברה"ר או ברה"י; דבר שאין בו דעת לישאל; החזקת טומאה מזמן לזמן וממקום למקום (סוף פ"ד דטהרות)
ג. בהכ"נ של ע"ה: כל דיני טומאת עם הארץ (סוף פ"ח דטהרות)


שני העמודים הנקראים בשם
יכין
הוא העומד מימין להמשנה הקדושה, והוא המכין מזון דברי המשנה בעצמו, ולבאר עניניה באר היטב, והיה פריה למאכל לכל עבדי ה' היושבים על שלחנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

סדר זרעים[edit]

ברכות[edit]

אבגדהוזחט

פאה[edit]

אבגדהוזח

דמאי[edit]

אבגדהוז

כלאים[edit]

אבגדהוזחט

שביעית[edit]

אבגדהוזחטי

תרומות[edit]

אבגדהוזחטייא

מעשרות[edit]

אבגדה

מעשר שני[edit]

אבגדה

חלה[edit]

אבגד

ערלה[edit]

אבג

ביכורים[edit]

אבגד

סדר מועד[edit]

שבת[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

עירובין[edit]

אבגדהוזחטי

פסחים[edit]

אבגדהוזחטי

שקלים[edit]

אבגדהוזח

יומא[edit]

אבגדהוזח

סוכה[edit]

אבגדה

ביצה[edit]

אבגדה

ראש השנה[edit]

אבגד

תענית[edit]

אבגד

מגילה[edit]

אבגד

מועד קטן[edit]

אבג

חגיגה[edit]

אבג

סדר נשים[edit]

יבמות[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטז

כתובות[edit]

אבגדהוזחטייאיביג

נדרים[edit]

אבגדהוזחטייא

נזיר[edit]

אבגדהוזחט

סוטה[edit]

אבגדהוזחט

גיטין[edit]

אבגדהוזחט

קידושין[edit]

אבגד

סדר נזיקין[edit]

בבא קמא[edit]

אבגדהוזחטי

בבא מציעא[edit]

אבגדהוזחטי

בבא בתרא[edit]

אבגדהוזחטי

סנהדרין[edit]

אבגדהוזחטייא • (דרוש אור החיים)

מכות[edit]

אבג

שבועות[edit]

אבגדהוזח

עדיות[edit]

אבגדהוזח

עבודה זרה[edit]

אבגדה

אבות[edit]

אבגדהו

הוריות[edit]

אבג

סדר קדשים[edit]

זבחים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגיד

מנחות[edit]

אבגדהוזחטייאיביג

חולין[edit]

אבגדהוזחטייאיב

בכורות[edit]

אבגדהוזחט

ערכין[edit]

אבגדהוזחט

תמורה[edit]

אבגדהוז

כריתות[edit]

אבגדהו

מעילה[edit]

אבגדהו

תמיד[edit]

אבגדהוז

מדות[edit]

אבגדה

קינים[edit]

אבג

סדר טהרות[edit]

כלים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטל

אהלות[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיח

נגעים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגיד

פרה[edit]

אבגדהוזחטייאיב

טהרות[edit]

אבגדהוזחטי

מקואות[edit]

אבגדהוזחטי

נדה[edit]

אבגדהוזחטי

מכשירין[edit]

אבגדהו

זבים[edit]

אבגדה

טבול יום[edit]

אבגד

ידים[edit]

אבגד

עוקצין[edit]

אבג

בועז
הוא העומד בשמאל ממתניתין מלכתא שבאמצע, ונקרא בשם זה כי בו עז, בימין ה' נאדרי בכח לסקל כל המסלה העולה בית אל, ולפרק כל הקושיות שלום שלום לרחוק ולקרוב; ומהעז יצא מתוק האור כזהב טהור מזוקק שבעתים

סדר זרעים[edit]

ברכות[edit]

אבגדהוזחט

פאה[edit]

אבגדהוזח

דמאי[edit]

אבגדהוז

כלאים[edit]

אבגדהוזחט

שביעית[edit]

אבגדהוזחטי

תרומות[edit]

אבגדהוזחטייא

מעשרות[edit]

אבגדה

מעשר שני[edit]

אבגדה

חלה[edit]

אבגד

ערלה[edit]

אבג

ביכורים[edit]

אבגד

סדר מועד[edit]

שבת[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

עירובין[edit]

אבגדהוזחטי

פסחים[edit]

אבגדהוזחטי

שקלים[edit]

אבגדהוזח

יומא[edit]

אבגדהוזח

סוכה[edit]

אבגדה

ביצה[edit]

אבגדה

ראש השנה[edit]

אבגד

תענית[edit]

אבגד

מגילה[edit]

אבגד

מועד קטן[edit]

אבג

חגיגה[edit]

אבג

סדר נשים[edit]

יבמות[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטז

כתובות[edit]

אבגדהוזחטייאיביג

נדרים[edit]

אבגדהוזחטייא

נזיר[edit]

אבגדהוזחט

סוטה[edit]

אבגדהוזחט

גיטין[edit]

אבגדהוזחט

קידושין[edit]

אבגד

סדר נזיקין[edit]

בבא קמא[edit]

אבגדהוזחטי

בבא מציעא[edit]

אבגדהוזחטי

בבא בתרא[edit]

אבגדהוזחטי

סנהדרין[edit]

אבגדהוזחטייא

מכות[edit]

אבג

שבועות[edit]

אבגדהוזח

עדיות[edit]

אבגדהוזח

עבודה זרה[edit]

אבגדה

אבות[edit]

אבגדהו

הוריות[edit]

אבג

סדר קדשים[edit]

זבחים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגיד

מנחות[edit]

אבגדהוזחטייאיביג

חולין[edit]

אבגדהוזחטייאיב

בכורות[edit]

אבגדהוזחט

ערכין[edit]

אבגדהוזחט

תמורה[edit]

אבגדהוז

כריתות[edit]

אבגדהו

מעילה[edit]

אבגדהו

תמיד[edit]

אבגדהוז

מדות[edit]

אבגדה

קינים[edit]

אבג

סדר טהרות[edit]

כלים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטל

אהלות[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיח

נגעים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגיד

פרה[edit]

אבגדהוזחטייאיב

טהרות[edit]

אבגדהוזחטי

מקואות[edit]

אבגדהוזחטי

נדה[edit]

אבגדהוזחטי

מכשירין[edit]

אבגדהו

זבים[edit]

אבגדה

טבול יום[edit]

אבגד

ידים[edit]

אבגד

עוקצין[edit]

אבג