תורה תמימה/שמות/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

תורה תמימהTriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png ג

ד[edit]

משה משה. לשון חבה לשון זירוז [א]. (תו"כ ר"פ ויקרא).

ה[edit]

אל תקרב הלום. אמר עולא, בקש משה מלכות ולא נתנו לו, שנאמר אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכות, שנאמר (ש"ב ז׳) מי אנכי וגו' ומי ביתי כי הביאתני עד הלום [ב]. (זבחים ק"ב א').

של נעליך. מכאן אמרו, אסור לרקוק בהר הבית, ק"ו ממנעל, ומה מנעל שאין בו דרך בזיון אמרה תורה של נעליך מעל רגליך, רקיקה שהיא דרך בזיון לא כל שכן [ג]. (ברכות ס"ב ב׳).

ו[edit]

אלהי אברהם וגו'. יכול כל הקודם בדבר חשוב מחבירו, ת"ל (פ׳ בחקתי) וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם, מגיד ששלשתן שקולים [ד] [מכילתא פ' בא סי' ג׳].

ויסתר משה פניו וגו'. א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, בשכר שלש זכה לשלש, בשכר ויסתר משה פניו, זכה לקלסתר פנים [ה], בשכר כי ירא, זכה לוייראו מגשת אליו (פ׳ תשא), בשבר מהביט, זכה לותמונת ה׳ יביט (פ' בהעלתך) [ו]. (ברכות ז׳ א').

ח[edit]

ארץ זבת חלב. מלמד שהחלב מותר משום אבר מן החי, דאי לאו הכי לא הוי משתבח קרא במידי דלא חזי [ז]. (בכורות ו׳ ב׳).

זבת חלב ודבש. א"ר חסדא, מאי דכתיב (ירמיהו ג׳:י״ט) ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי, למה ארץ ישראל נמשלה לצבי, לומר לך, מה צבי זה קל מכל החיות [ח] אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל פירותיה. יכול מה צבי זה קל ואין בשרו שמן אף א"י קלה לבשל ואין פירותיה שמנים [ט], ת"ל זבת חלב ודבש, שמנים מחלב ומתוקים בדבש [י]. (כתובות קי"ב א׳).

יד[edit]

אהיה אשר אהיה. [מאי אהיה אשר אהיה], אמר ליה הקב"ה למשה, לך אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכיות, אמר לפניו, רבש"ע, דיה לצרה בשעתה [י"א], אמר ליה, לך אמור להם, אהיה שלחני אליכם [י"ב]. (ברכות ט׳ ב').

טו[edit]

אלהי אבותיכם וגו׳. מניין שאומרים אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, שנאמר ה׳ אלהי אבותיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם [י"ג] [מכילתא פ' בא, פ׳ ט"ז].

זה שמי לעלם. א"ר יוחנן, שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו [י"ד] לתלמידיהם פעם אחת בשבוע ואמרי לה פעמים בשבוע. א"ר נחמן בר יצחק, מסתברא כמאן דאמר פעם אחת בשבוע, דכתיב זה שמי לעולם – לעלם כתיב [ט"ו], רבא סבר למדרשיה בפרקא, אמר ליה ההוא סבא, לעלם כתיב [ט"ז]. (קדושין ע"א א׳).

זה שמי לעלם. בשעה שהיה הכהן גדול ביום הכפורים מזכיר את השם, לא היו השומעים זזים משם עד שהוא מתעלם מהם, [מאי טעמא], דכתיב זה שמי לעולם – לעלם כתיב [י"ז]. (ירושלמי יומא פ"ג ה"ז).

זה שמי וזה זכרי. ר' אבינא רמי, כתיב זה שמי וכתיב זה זכרי, אמר הקב"ה, לא כמו שאני נכתב אני נקרא, נכתב אני ביו"ד ה"א ונקרא [אני] באל"ף דל"ת [י"ח]. (קדושין ע"א א׳).

טז[edit]

את זקני ישראל. א"ר חמא בר חנינא, מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר לך ואספה אה זקני ישראל [י"ט]. (יומא כ"ח ב').

את זקני ישראל. מכאן שהקב"ה חלק כבוד לזקנים [כ]. (ספרי פ׳ בהעלתך סי׳ צ"ב).


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.


ביאורי תורה תמימה

 1. לפי פשטות הענין הוי כונת הראיה שלשון חבה הוא מכפילת השם משה משה, אבל צריך הסבר איזה הרגש חבה יש בזה, ואמנם יתבאר ע"פ הרגיל וטבוע בטבע, דכשצריך אדם לדבר עם חבירו קורא אותו פעם אחת בשמו להזמינו לדבר, ומדבר אתו מה שצריך לו, משא"כ אב ואם כשמדברים עם בנם האהוב וחביב להם ביותר, יקראוהו בשמו אף כשאינם צריכים לזה, יען כי מתענגים הם בזה גופא שקוראים לו בשמו, וגם כאן קרא לו הקב"ה שתי פעמים בשמו מפני כי מתענג הוא כביכול לקרוא לו בשמו וכאב את בנו ירצהו ויחבבהו.
 2. פסוק זה דוד אמרו, וכוון על גדולת המלוכה, ומה שלא נתנה למשה בקשתו הוא רק בזה שלא נתנה המלוכה לזרעו אבל לו לעצמו נתנה, כמש"כ (פ' ברכה) ויהי בישרון מלך, ודרשינן דקאי על משה.
 3. ופשוט דמכאן גופא ילפינן איסור הליכה במנעלים במקדש. ומסיק בגמרא דרק בבית המקדש אסור, אבל בבית הכנסת מותר, ועיין באו"ח סי' קנ"א. ומרמב"ם פ"ה ה"ה מתפלה מבואר דהכל תלוי לפי מנהג המדינה, שאם דרך אנשי המקום אלו לעמוד לפני גדולים אלא בבתי רגלים אסור באותו המקום להתפלל יחף, ולפי"ז בארצות ששם המנהג ללכת יחף מותר גם להתפלל יחף. ומבואר בדברי הימים שמכבר הימים היה הנהוג בכל העולם וגם במלכים ושרים לכבדם בשליפת מנעל עד שבא אפפיור אחד ואמר דטוב יותר להראות כבוד והכנעה בגלוי הראש מאשר בהתגלות הרגל, ונתקבלו דבריו בכל ארצות אירופא זולת בארצות המזרח, ולכן אצלנו בארצות המערב והצפון אסור להתפלל יחף. ומה שבמקדש המצוה לעבוד יחף דוקא, הוא משום שבמקדש אסור להיות דבר חוצץ בינו לבין הקרקע, כנודע.
 4. יתכן דרומז למ"ש בתו"כ בפסוק זה (פ' בחקתי) למה נאמרו אבות אחורנית, אלא אם אין מעשה יעקב כדאי מעשה יצחק כדאי, ואם אין מעשה יצחק כדאי – מעשה אברהם כדאי, כדאי לכל אחד ואחד שיתלה לעולם בגינו, ע"כ. הרי דזכות כולם שוה, וע"ע לקמן ר"פ בא בפסוק והגעתם אל המשקוף (י"ב כ"ב) מש"כ שם. – וע' במשנה כריתות כ"ח א' חשיב כמה דברים שברובם כתיב ענין אחד קודם לחבירו ופעם אחת כתיב אותו ענין מאוחר, ללמד ששניהם שקולין, כמו האב קודם לאם בכל מקום, יכול מפני שכבוד אב קודם ת"ל איש אמו ואביו תיראו מלמד ששניהם שקולים, ועוד הרבה ענינים כאלו. ומה שהשמיטו שם דרשה זו ממכילתא י"ל דס"ל להגמרא דכאן אין חידוש במה שקדם אברהם ליצחק ויצחק ליעקב, אחרי דסדר תולדתם כך, וא"כ א"א למטעי ביחס הקדימה, ולבד זה י"ל דחשיב רק דברים הנוגעים לדינא, יעו"ש, ודו"ק.
 5. פירש"י לקלסתר פנים כי קרן עור פניו, עכ"ל. ולולא דבריו היה נראה לפרש דמכוין למ"ש ר' לוי במ"ר כאן, בשכר ויסתר משה פניו זכה לודבר ה' אל משה פנים אל פנים (פ' תשא), והכונה מדלא כתיב פה אל פה ש"מ שבא להורות שבא לו בשכר ויסתר משה פניו.
 6. וע"ע במ"ר שנויי ותוספות נוסחאות בענין זה, ובחידושי הרשב"א לע"י נתבאר ענין דרשה זו, יעו"ש.
 7. ומה דלא יליף מכאן גם לענין דבש דבורים, שג"כ י"ל דאסור משום אבר מן החי, הוא פשוט משום דהדבש שמשתבחה בהן א"י הוא דבש תמרים וכמש"כ ארץ זית שמן ודבש.
 8. ר"ל קל ברגליו מכל החיות [רש"י ר"ה י"ג א'].
 9. ר"ל יכול כמו שבשר צבי כחוש מחמת שהוא קל לרוץ ורץ הרבה, כך תבואת הארץ כחושה מפני שקלה הארץ לבשל התבואה.
 10. לכאורה אין הכרח דמהלשון זבת חלב ודבש מתבאר שמנות התבואה, והלא אפשר לפרש דהוא ענין בפני עצמו שהיא תזוב המינים חלב ודבש. אבל אין זה שייכות לאיכות התבואה, וי"ל משום דתלי הכתוב דבר שאינו בטבע, שאין טבע הארץ להוציא חלב ודבש ממש, ולכן דרשוהו שזה תאר לתבואת הארץ.
 11. שידע מהשעבוד בשעת שעבודם.
 12. ובמ"ר כאן איתא שאמר לו הקב"ה לך אני מודיע, ר"ל שאמר לו דמה שאמר לו אהיה אשר אהיה לא אמר זה אלא לו לבדו, אבל לישראל לא יגיד רק פעם אחת, וכך מורה המשך לשון הכתוב, ועיין בחא"ג. ועוד איתא הגירסא במ"ר, אני אהיה עמכם בשעבוד זה, ולא אני הייתי, ונראה גירסא שלפנינו בגמ' עיקר, יען דכאן מיירי בסוף השעבוד דשקיל וטרי ע"ד הגאולה.
 13. נראה דר"ל מניין שכופלים הלשון אלהי אבותינו ועם זה פורטים שמות האבות אע"פ שיש בכלל מה שבפרט. ונראה דקמ"ל בזה מ"ש בברכות י"ג ב' אין קורין אבות אלא לשלשה, אברהם יצחק ויעקב, יעו"ש. אכן צ"ע אם ילפינן מהכא, והלא כאן לא כתיב ה' אלהיכם וא"כ למה אנו אומרים אלהינו, וי"ל משום דבכלל מציע שקרא הקב"ה אלהותו על האומה הישראלית רק אחר יציאת מצרים, כמו שמוכח מכ"מ בתורה שתלה אלהותו ביציאת מצרים כמ"ש אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם וגו'. ולכן לא אמר כאן אלהיהם.
 14. קריאתו וכתיבתו ופירושו.
 15. וכל כמה שאפשר להעלימו דרוש להעלים.
 16. ואין ראוי לדרשו ברבים. וע' בחגיגה רפ"ב י"א ב'.
 17. ור"ל אע"פ ששמעו שם המפורש בנקודו לא היו זזים משם עד שנתעלם [שנשכח] מהם הנקוד מפני שכבוד השם שיהיה נעלם מרוב בני אדם.
 18. טעם הדיוק מדלא כתיב זה שמי וזכרי אלא זה וזה ש"מ שהודיעו שני שמות, אחד שם המיוחד ואחד שם שנזכר בו.
 19. באור הענין, כי סתם זקן כל אחד לפי ערכו מוסיף חכמה ודעת ע"פ נסיונותיו ומקרי ימיו הרבים, וכ"מ ממ"ש איוב (ל"ב) אמרתי ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה, וכן אמר שם (י"ב) בישישים חכמה, ולכן אמרינן בעלמא (קדושין ל"ב ב') אין זקן אלא מי שקנה חכמה, והיינו משום דבלא"ה אין יתרון לזקנה על הבחרות, אכן יש שמשפיע הקב"ה רוח חכמה גם על צעיר לימים ונקרא גם הוא זקן על שם קנין החכמה הבאה לו הנועדה בטבע רק לזקן, כמש"כ, וזו היא כונת אונקלוס שתרגם (ר"פ וישב) בן זקונים – בר חכים, ולכן מפרש כאן במעלת נפש הזקנים האלה שהיו חכמים וצדיקים. וענין החזקת ישיבות והפצת התורה אז היה מקודש כולו להורות אחדות הקב"ה וטעותי העובדים לאלילים וכו', ובארנו ענין זה בארוכה בר"פ חיי בפסוק ואברהם זקן, וראויים הדברים להצטרף לכאן.
 20. ואפילו לדרשה הקודמת דזקנים שבכאן פירושו חכמים – ג"כ. ניחא, דמה שחלק הקב"ה כבוד לזקנים הוא מחמת חכמתם המצויה בסתם זקנים כמש"כ באות הקודם.
שולי הגליון