תורה תמימה/דברים/כח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

תורה תמימהTriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כח

א[edit]

והיה וגו'. א"ר לוי, בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, הקב"ה ברך את ישראל בכ"ב ברכות, מן אם בחקתי תלכו עד קוממיות, וקללן בשמונה, מן ואם בחקתי תמאסו עד ואת חקתי געלה נפשם [א], ואלו משה רבינו ברכן בשמונה מן והיה אם שמע עד לעבדם, וקללן בכ"ב מן והיה אם לא תשמעו עד ואין קונה [ב]. (ב"ב פ"ט א').

אם שמע תשמע. א"ר זירא, בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק, אבל מדת הקב"ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, שנאמר אם שמע תשמע, אם שמע – תשמע, ואם לאו לא תשמע, ויש אומרים אם שמעת בישן תשמע בחדש [ג]. (סוכה מ"ו ב').

ג[edit]

ברוך אתה בעיר. רב אמר, ברוך אתה בעיר, שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת [ד], ור' יוחנן אמר, שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך [ה]. (ב"מ ק"ז א').

וברוך אתה בשדה. רב אמר, ברוך אתה בשדה – שיהיו נכסיך קרובים לעיר, ור' יוחנן אמר, ברוך אתה בשדה – שיהיו נכסיך משולשים, שליש בתבואה, שליש בזיתים, ושליש בגפנים [ו]. (ב"מ ק"ז א').

ד[edit]

ועשתרות צאנך. הובא לעיל ר"פ עקב (ז' י"ג).

ו[edit]

ברוך אתה בבאך וגו'. רב אמר, ברוך אתה בבואך שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך [ז], וברוך אתה בצאתך – שיהיו צאצאי מעיך כמותך [ח], ור' יוחנן אמר, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך – שתהא יציאתך מן העולם כביאתך, מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא [ט]. (שם שם).

ז[edit]

בדרך אחד. [מכאן דדרך לשון זכר הוא] [י]. (קדושין ב' ב').

ח[edit]

הברכה באסמיך. א"ר יצחק, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך [י"א]. (תענית ח' ב').

הברכה באסמיך. תנא דבי ר' ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך [י"ב]. (שם שם).

י[edit]

וראו כל. תנא רבי שמעון בן יוחאי, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, כל – אפילו רוחות ואפילו שדים [י"ג]. (ירושלמי ברכות פ"ה ה"א).

כי שם ה'. תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך – אלו תפילין שבראש [י"ד]. (מנחות ל"ה ב').

יב[edit]

יפתח ה'. מפתח של גשמים בידו של הקב"ה הוא ולא נמסר לשליח, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך בעתו [ט"ו]. (תענית ב' א').

יפתח ה' לך. א"ר יוחנן, מטר בשביל יחיד, דכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך, פרנסה בשביל רבים, דכתיב (פ' בשלח) הנני ממטיר לכם לחם [ט"ז]. (שם ט' א').

את אוצרו הטוב. מכון שברקיע בו אוצרות שלג וברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים וחדרה של סופה וסערה ומערה של קיטור ודלתותיהן אש, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, מכלל שיש לו אוצר לפורעניות [י"ז]. (חגיגה י"ב ב').

את אוצרו הטוב. א"ר חסדא, מיום שחרב ביהמ"ק אין הנשמים יורדין מאוצר טוב שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וגו' לתת מטר ארצך, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום וישראל שרויים על אדמתם גשמים יורדים מאוצר טוב, ובזמן שאין ישראל שרויים על אדמתם אין גשמים יורדין מאוצר טוב [י"ח]. (ב"ב כ"ה ב').

כל מעשה ידך. א"ר יצחק, גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו, שנאמר לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך [י"ט]. (תענית ח' ב').

כא[edit]

ידבק וגו'. א"ר לוי, משל לאשה הזאת שהיא מדבקת ג' ככרים זה אחר זה [כ]. (ירושלמי תענית פ"ג ה"ה).

כד[edit]

אבק ועפר. אמר רב יהודה, זה הוא זיקא דבתר מיטרא, והני מילי דמעלה אבק [כ"א]. (תענית ג' ב').

מן השמים. וכי אבק ועפר מן השמים הוא, אלא כיון דמדלי להתם מן השמים אקרי [כ"ב]. (שם ט' ב').

כז[edit]

בשחין. מצרים. א"ר יהושע בן לוי, שחין שהביא הקב"ה על המצרים היה לח מבחוץ ויבש מבפנים [כ"ג]. (ב"ק פ' ב').

ובעפלים. ת"ר, כל המקראות הכתובים בתורה לגנאי קורין אותן לשבח, כגון בעפלים – בטחורים [כ"ד]. (מגילה כ"ה ב').

כט[edit]

העור באפלה. תניא, א"ר יוסי, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה, וכי מה אכפת ליה לעור בין אפלה לאורה, עד שפעם אחת הלכתי באישון לילה ואפלה וראיתי סומא מהלך ואבוקה בידו, אמרתי לו, בני, אבוקה זו למה לך, אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ומצילין אותי מן הפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים [כ"ה]. (מגילה כ"ד ב').

ל[edit]

ישגלנה. ת"ר, כל המקראות הכתובין בתורה לגנאי קורין אותן לשבח, כגון ישגלנה – ישכבנה [כ"ו]. (שם כ"ה ב').

לב[edit]

נתנים לעם אחר. אמר רב, זו אשת האב [כ"ז]. (יבמות ס"ג ב').

מ[edit]

כי ישל. מהו כי ישל – כי ישר [כ"ח]. (ירושלמי מכות פ"א ה"ב).

כי ישל זיתך. א"ר יונה, חד לתלת מאה וארבעים קיים בה [כ"ט]. (ירושלמי שביעית פ"א ה"ט).

מז[edit]

בשמחה ובטוב לבב, מניין לעיקר שירת לוים מן התורה, א"ר מתנה, דכתיב תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב, איזו עבודה שהיא בשמחה ובטוב לב, הוי אומר זו שירה [ל]. (ערכין י"א א').

מח[edit]

ועבדת את איבך. תנא רבי שמעון בן יוחאי, בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום אפילו מלאכת אחרים נעשית על ידם, שנאמר ועבדת את אויבך [ל"א]. (ברכות ל"ה ב').

ובחסר כל. מאי בחסר כל, רב אמר בלא נר ובלא שלחן [ל"ב], רב חסדא אמר בלא אשה [ל"ג], רב ששת אמר בלא שמש [ל"ד], רב נחמן אמר בלא דעה [ל"ה], ובברייתא תניא בלא מלח [ל"ו]. (נדרים מ"א א').

בחסר כל. מאי בחסר כל – שנטלה דעת מהם, דבר אחר – שיהיו חסרים מתלמוד תורה [ל"ז] [מכילתא פ' יתרו י"ט א'].

על ברזל על צוארך. מאי היא, א"ר אלעזר – זה הרעיון [ל"ח]. (ירושלמי שבת פי"ד ה"ג).

נז[edit]

מבין רגליה. וכי מבין רגליה היא יוצאת [ל"ט], אמר אביי, בשעה שכורעת לילד נועצת עקבותיה בירכותיה ויולדת [מ]. (יבמות ק"ג מ').

מבין רגליה. וכי מבין רגליה היא יוצאת, אלא נראית כמבין רגליה [מ"א]. (ירושלמי יבמות פי"ב ה"א).

נט[edit]

והפלא ה'. אמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר והפלא ה' את מכותך, הפלאה זו איני יודע מה היא [מ"ב], כשהוא אומר (ישעיהו כ״ט:י״ד) לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר, הוי אומר הפלאה זו תורה [מ"ג]. (שבת קל"ח ב').

והפלא ה'. המקלל את חבירו בשם לוקה, דאמר קרא אם לא תשמור וגו' ליראה את השם וגו' והפלא ה' את מכותך, הפלאה זו איני יודע מה היא, כשהוא אומר (פ' תצא) והפילו השופט והכהו הוי אומר הפלאה זו מלקות [מ"ד]. (תמורה ג' ב').

סג[edit]

כן ישיש. ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים [מ"ה], א"ר אלעזר, הוא אינו שש אבל אחרים משיש, ודיקא נמי דכתיב ישיש ולא כתיב ישוש [מ"ו]. (מגילה י' ב').

סה[edit]

לא תרגיע. א"ר יוסי ב"ר חנינא, משה רבינו גזר גזירה על ישראל ובא נביא ובטלה, משה אמר ובגוים ההם לא תרגיע ובא ירמיה ואמר (ירמיהו ל״א:ב׳) הלוך להרגיעו ישראל [מ"ז]. (מכות כ"ד א').

שם לב רגז. א"ר יוחנן, ונתן ה' לך שם לב רגז, שם – בבבל, אבל בארץ ישראל לא [מ"ח]. (נדרים כ"ב א').

לב רגז וגו'. א"ר יונתן, כל הכועס תחתוניות שולטות בו, שנאמר ונתן לך ה' לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש, איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש, הוי אומר אלו התחתוניות [מ"ט]. (שם שם).

סו[edit]

והיו חייך תלאים. דורשי חמורות אמרו, והיו חייך תלואים לך מנגד, זה התולה תפליו [נ]. (ברכות כ"ד א').

תלאים וגו'. א"ר חנן, והיו חייך תלואים לך מנגד, זה הלוקח תבואה משנה לשנה, ופחדת לילה ויומם – זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת, ולא תאמין בחייך – זה הסומך על הפלטר [נ"א]. (מנחות ק"ג ב').

ופחדת לילה ויומם. זה הלוקח מן הסדקי [נ"ב]. (ירושלמי שבת פ"ח ה"א).

סז[edit]

בבקר תאמר וגו'. אמר רבא, מיום שחרב ביהמ"ק כל יום קללתו מרובה משל חבירו, שנאמר בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר, הי בקר, אילימא בקר דלמחר, מי ידע מאי הוי, אלא דחליף [נ"ג]. (סוטה מ"ט א').

סח[edit]

לא תסיף וגו'. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, זה אחד מן שלשה מקומות בתורה שבהם הוזהרו ישראל שלא לשוב מצרימה [נ"ד] [ירושלמי סוכה פ"ה ה"א]

סט[edit]

אלה דברי הברית. תניא, אמר רשב"ל, נאמר ברית במלח, ולא תשבית מלח ברית אלהיך (פ' ויקרא) ונאמר ברית ביסורין. אלה דברי הברית, מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין עונותיו של אדם [נ"ה]. (ברכות ה' א').


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.


ביאורי תורה תמימה

 1. ר"ל מאל"ף שבאם עד תי"ו שבקוממיות, והיינו בכ"ב אותיות שבא"ב [לבד הכפולות], ומן ו' שבואם עד מ' שבנפשכם שמנה אותיות, ובאור הענין, שמפני שלבו של הקב"ה טוב על ישראל לכן קיצר בקללות והאריך בברכות, וע"ע באות הסמוך.
 2. בפסוק י"ד, ומן ו' דוהיה אם שמע עד מ' דלעבדם שמונה אותיות, ומן ו' דוהיה עד ה' דקונה חוזר היקף כל הא"ב דהיינו כ"ב אותיות. ומה שנתאכזר משה כל כך להרבות בקללות צ"ל דהוא מקנאתו היתירה לה' ולמצותיו, [עיין מש"כ לקמן פ' ברכה ל"ג כ"א בפסוק צדקת ה' עשה] ואכזריות זו רחמנות הוא להעיד בישראל לעבודת ה' ושמירת המצות וינחלו טובה, ומה שקינא יותר מהקב"ה עצמו פשוט הוא דאוהבו של מלך מקנא לכבוד המלך יותר מהמלך עצמו כמ"ש באגדות.
 3. ר"ל אם שמעת פעם אחת סופך שתטה אוזן פעם אחרת, והוא ע"ד מ"ש מצוה גוררת מצוה, וי"א אם תשנה ותשלש מה ששמעת אשתקד סופך לשמוע מחדש, ואם תעזוב מלשנות על הישנים לא תוסיף גם חדשים. ובברכות מ' א' הובאה דרשה זו על הפ' ויאמר אם שמע תשמע, בפ' בשלח, ואותה גירסא יותר נכונה, כי אותו הפסוק מוקדם בתורה.
 4. בס' תורת חיים כתב שהכונה היא כדי שיוכל למהר לבא לבית הכנסת כדי שימנה מעשרה ראשונים שאפילו מאה באים אחריו נוטל שכר כנגד כולם, ועיין בטור או"ח סי' צ'.
 5. עיין בשבת כ"ה ב' איזהו עשיר זה שיש לו בהכ"ס סמוך לשולחנו, וטעם הדבר משום דאצלם היו בהכ"ס חוץ לעיר ומפני זה רבים היו מסתכנים עד שיצאו חוץ לעיר, ולכן מי שיש לו סמוך לביתו הוא עשיר ומבורך. ומה דלא ניחא לי' בדרשת רב דדריש לענין קריבת ביתו לבית הכנסת כמש"כ, הוא משום דר' יוחנן לשיטתיה בסוטה כ"ב א' דמקבלין שכר פסיעות מהליכה רחוקה לביהכנ"ס וא"כ לפי"ז כל מה שביהכנ"ס רחוק מביתו הוי מעלה יתירה שמקבלין יותר שכר. – ומה שראו בכלל לדרוש פסוק זה הוא משום שהבינו דהלשון ברוך אתה בעיר ובשדה וברוך אתה בבואך ובצאתך הם לשונות כפולים, משום דהבא מן השדה הרי הוא בעיר, וא"כ היינו הך דברוך אתה בשדה וברוך אתה בצאתך, ולכן דרשו לשונות אלו בדרשות שונות, וזה היא גם טעם הדרשות הבאות.
 6. שיש שנה שלוקה בגפנים ובזיתים ואינו לוקה בתבואה ויש שנה שלוקה בזו ולא בזו ותהיה לו פליטה. וי"ל דלמד כן ר' יוחנן ממ"ש בסנהדרין ל"ט ב' ויהי בהכרית איזבל את נביאי ה' ויקח עובדיהו מאה נביאים ויחביאם חמשים איש במערה (מ"א י"ח), ומפרש מאי שנא חמשים חמשים [ולא כולם במערה אחת], אמר ר' אלעזר, מיעקב למד, שנאמר והיה המחנה הנשאר לפליטה, ור"ל שמא יקרה סבה במערה אחת תשאר המערה השנית לפליטה, ע"כ, וגם כאן הסברא כן. ומה שנראה להם בכלל לדרוש פסוק זה עיין מש"כ בפסוק הקודם סוף אות ה'.
 7. פירש"י וכש"כ ודאי, עכ"ל. אבל בסנהדרין ק"ג א' פירש וז"ל, בשעה שאדם בא מן הדרך קשה לו כשימצא את אשתו ספק נדה יותר מנדה ודאית, שעל ספק הוא מיצר ויצרו תקפו ואומר טהורה היא ועל חנם אני מונע, עכ"ל. ופי' זה מסתבר יותר, דלפי' הראשון הול"ל סתם שלא תמצא אשתך נדה, דמאי נ"מ ספק או ודאי כיון דכך וכך אסורה היא. ועיין תוס' סוטה כ"ח א' ד"ה מה ת"ל.
 8. וי"ל הבאור עפ"י מ"ש בתענית ה' ב' משל לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב וצמא ועיף ומצא אילן שפירותיו מתוקים וצלו נאה ואמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצלו, וכשהלך אמר, אילן אילן במה אברכך, אם בפירות מתוקים הרי פירותיך מתוקים וכו' אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך, וה"נ מכיון שכל הברכות נתפרשו כאן בא עוד לשון זה להורות גם על ברכה זו שיהיו צאצאיו כמותו.
 9. עיין מש"כ לעיל בפסוק ג' סוף אות ה' בבאור עיקר הענין שראו רב ור' יוחנן לדרוש פסוקים אלו, ובפרט דרשה זו י"ל עוד דקשה להו לשון הפסוק משום דלפי פשוטו היה צריך לכתוב מקודם ברוך אתה בצאתך ואח"כ ברוך אתה בבואך, שהרי אדם מתחלה יוצא מן הבית לשדה ושוב הוא שב ובא אל הבית וכמש"כ יצא אדם לפעלו וגו', לכן דריש באופן כזה שהכניסה היא קודם ואח"כ היציאה, ולפי"ז י"ל דגם הלשון ארור אתה בבואך וגו' יתפרש בענין כזה דכמו בואך בלא מצות כך צאתך בלא מצות.
 10. ואעפ"י דכנגד זה מצינו (פ' יתרו) והודעת להם את הדרך ילכו בה, הרי דכתב דרך בלשון נקבה, מפרש בגמרא דהכא דבמלחמה קאי ודרכו של איש לעשות מלחמה לכן כתב בלשון זכר, אבל התם דבתורה קאי ותורה נקראת בלשון נקבה כדכתיב תורת ה' תמימה, ועוד, כתב דרך בלשון נקבה. והנה כלל זה מתאים עם מה שכלל הראב"ע דכל דבר שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו, אך לפלא שכל המדקדקים לא זכרו באור כלל זה מהגמרא, וע"ע מש"כ בפ' יתרו בפסוק הנזכר.
 11. דריש אסמיך מלשון סמוי ומטמון וכמו שתרגם עה"פ ומטמוני מסתרים (ישעיהו מ״ה:ג׳) וסימא דמטמרין ובירושלמי ע"ז פ"ב ה"ז דריש מה הסימא הזאת אינה נגלית לכל בריה וכו', וע"ע בדרשה הסמוכה.
 12. המפרשים עמלו למצוא נ"מ בין דרשה זו להקודמת. ולי נראה פשוט דלשון דבר הסמוי מן העין מורה על כמות שאינו מדוד ומנוי ושקול, אף שהעין שולטת בו לדעת שעורו בקרוב, למשל, יודע הוא אותו האיש ע"פ ההרגל כי בכרי כזה שהוא לפניו ימצא כך וכך סאה אך איננו יודע זה בצמצום, אבל הלשון שאין העין שולטת בו, משמע שהתבואה היא מפוזרת במקומות שונים שא"א באופן זה לשער בראיה כלל, משא"כ אם היא מונחת בכרי ואז יש שעין האדם שולטת בו לדעת המדה בקרוב אז אין הברכה שורה. וראיה לזה מהא דאיתא בגמרא בסמוך בסוגיא, ת"ר, הנכנס למוד את גרנו אומר יהי רצון מלפניך ה' א' שתשלח ברכה במעשה ידינו, התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה, מדד ואח"כ ברך הרי זו תפלת שוא, לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין, והיא כדרשה דר' יצחק, ולכאורה קשה למה לא אמר כתנא דבי ר' ישמעאל לפי שאין הברכה שורה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, אבל לפי מש"כ הדבר פשוט, יען כי לפי הלשון שאין העין שולטת בו משמע שאינה שולטת בו כלל הא אם שולטת בו בקרוב אינה יכולה הברכה לשרות גם בטרם מדד את הכרי, וכמ"ש, לכן לא יכול לומר בהברייתא לשון זה.
 13. מכאן סמך ראיה למש"כ רמב"ן בפ' וארא בפסוק ויעשו כן חרטומי מצרים בלטיהם כן, כי השדים הם בעלי גופים, יעו"ש. ולכן אפשר לכללם בלשון כל עמי הארץ.
 14. שכתוב בהם רוב השם, שי"ן ודל"ת, ושייך שם ה' עליך. ועיין בתוס' מנחות ל"ד ב' ד"ה לטטפת באור שם תפילין שהוא לשון וכוח כמו שדרשו (סנהדרין מ"ד א') ויעמד פנחס ויפלל שעשה פלילות עם קונו על שם שהם עדות והוכחה שהשם נקרא עליו ויראים ממנו כמש"כ וראו וגו' כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש, עכ"ל, וע' מש"כ בענין זה בס"פ בא. – ועיין בברכות ו' א' דריש עפ"י דרשה זו שהתפילין עוז הם לישראל, ועפ"י זה מפרש כונת הפסוק בישעיה ס"ב נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו, בימינו זו תורה שנאמר מימינו אש דת למו, ובזרוע עוזו זו תפילין שהתפילין הם עוז לישראל כדמפרש כאן, ונראה דלכן סבב לפרש דעוז הוא תואר לתפילין ולא דזרוע עוזו שם ותואר אחד הוא להיד, יען משום דכיון דכתיב מקודם בימינו א"כ זרוע עוזו היא יד שמאל, ובאמת קיי"ל דיד שמאל נקרא יד כהה [ע"ל ס"פ בא בפ' לאות על ידכה] ולכן מפרש דעוזו הוא תואר לתפילין, ודו"ק. וע"ע בברכות נ"ז א' דריש עפ"י דרשה זו המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה.
 15. והא דאיתא בגמרא דהמלאך ברי הוא שר של מטר, צ"ל דמשלחת השר הוא לאיזו מדינה שירצה ה', אבל גוף מעשה ירידת הגשמים הוא רק ע"י הקב"ה בעצמו.
 16. שאם אין צריך מטר אלא לאדם אחד כגון שזרע אחר זמן זריעת בני אדם וצריך למטר בא בזכותו, אבל פרנסה דהיינו שפע טובה לכל העולם אינו בא אלא בשביל רבים שאם רבים צריכים לשובע שתשולח ברכה בתבואה הקב"ה עושה אם זכו, אבל היחיד הצריך שיתברכו תבואותיו אין הקב"ה משנה עבורו דין השנה אלא כפי ברכותיה, ואעפ"י שמוריד מטר בשביל יחיד היינו רק להשביח תבואותיו שלא יהיו גרועות משל אחרים, אבל לעשות שדהו כשדה שובע לא, וע"ע מש"כ בפ' בשלח בפסוק הנזכר. ובגוף דברי ר' יוחנן דמחלק כאן בין מטר לפרנסה דשני ענינים הן לכאורה צ"ע מתענית ב' ב' דאמר מפורש גשמים היינו פרנסה, ובחדושים בארנו הדבר וכאן אין המקום גורם להאריך.
 17. וכדכתיב (ירמיהו נ׳:כ״ה) פתח ה' את אוצרו ויוצא את כלי זעמו, ומה שיחס כל אלה להרקיע הנקרא מכון אעפ"י ששבעה רקיעים הם הוא מפני כי מכון הוא לשון אוצר של מיני פורעניות כדכתיב (משלי י״ט:כ״ט) נכונו ללצים שפטים. ודע דמ"ש אוצרות שלג היינו שלג מרובה הבא בשטף והוא פורעניות, אבל סתם שלג הוי לטובה כמש"כ (ישעיהו נ״ה:י׳) כי כאשר ירד הגשם והשלג וגו' הרוה את הארץ.
 18. מה שלא סיים בההיפך גם הפרט שאין ישראל עושין רצונו של מקום, י"ל פשוט משום דבכהאי גונא אין יורד כלל מטר וכדכתיב השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' ועצר את השמים ולא יהיה מטר.
 19. מה שתפס פרוטה בכיס פירש"י לרבותא היא, אפילו מעשה ידיהם שאין צריכין לגשמים מתברכין, עכ"ל. וגם י"ל משום דבשעת היוקר כסף הרבה יורד לטמיון, משא"כ בשעה שצרכי האדם בזול אז גם יש ברכה בכספו של אדם. ואולי זוהי כונת הכתוב ביחזקאל ז' בציור עת הרעב כספם בחוצות ישליכו.
 20. זה מוסב על המשנה עיר שיש בה דבר מתענין ומתריעין, ומפרש איזהו דבר, עיר שיש בה חמש מאות רגלי ומתו בה שלשה אנשים בשלשה ימים זה אחר זה, משום דדבר כזה הוא מתדבק, ומסמיך דדבר המתדבק הוא בשלשה כדכתיב ידבק ה' בך את הדבר ודרך הדבוק בג' כמו האשה שמדבקת ג' ככרים זה אחר זה. והנה לא נתבאר זה גופא מנ"ל שהאשה דובקת ג' ככרים, ויתכן לומר דקאי על ערב שבת שדרכה להכין שלשה ככרים לשלש סעודות. ועיין מש"כ בפ' בשלח בפ' לקטו לחם משנה סמך ראיה מכאן לדעת אחד הפוסקים דלסעודה שלישית של שבת א"צ לחם משנה, יעו"ש.
 21. זיקא דבתר מיטרא מעלה אבק ומתדבק בתבואה, וזהו רק ברוח הנושב בחזקה דאז מעלה אבק.
 22. ר"ל קודם נפילתם על הארץ כגבהים לשמים ומשם יורדים עד עפר.
 23. וילפינן כן מדכתיב במכת השחין (פ' וארא) אבעבועות פורח, דפורח משמע בולט ואבעבועות לשון נובע דמשמע מבחוץ היה לח ולח הוא גרוע מיבש, ומדכתיב כאן בשחין מצרים אשר לא תוכל להרפא ש"מ דרק שחין כזה שהוא לח מבחוץ ויבש מבפנים אין לו רפואה, ולכן לגבי מום בכור רק באופן כזה הוי מום ולא להיפך כיון דיש לו רפואה. ובאו"ח סי' תקע"ו ס"ה מבואר שאם נפלה מתלת האבעבועות בעיר אף לחה לבד מתענין ומתריעין [ר"ל גוזרין ת"צ], אבל על יבשה אין מתענין רק מתפללין לבד, וע"ע לפנינו בפ' וארא.
 24. בעפלים לשון מפורש הוא לגנאי יותר מטחורים, וגנאי הוא להוציא דבר מגונה מפיו ברבים, וכ"ה בסמוך פסוק ל' יעו"ש
 25. ועל יסוד סברא זו קיי"ל דסומא מברך יוצר אור, דמטעם המבואר כאן הוא נהנה גם מאור היום שבני אדם רואין אותו ומצילין אותו, וכן קיי"ל דמדליקין בשבת נר ליולדת סומא כדי שיהיו אחרים רואין איך לפקח עליה. ואמנם לענין הבדלה אין הסומא מבדיל מטעם דקיי"ל אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו וצריך שיהי' הוא בעצמו רואה לכן אינו מברך, ועיין באו"ח סי' רצ"ח ולפנינו ר"פ בראשית בפסוק ויבדל.
 26. דגנאי הוא להוציא דבר מגונה מפיו ברבים, והלשון שכיבה באשה הוא שם מושאל בלשון נקיה למשגל, ועיין מש"כ בפ' בלק בפסוק כרע שכב כארי.
 27. דשונאת היא את בני בעלה מאשתו הראשונה, ואפשר לומר דדריש כן עפ"י מ"ש בשבת ס"ב א' דנשים נקראו עם בפני עצמן. ומהרש"א כתב דלכן ראה להוציא הכתוב מפשטי' משום דשינה לכתוב לעם אתר ולא כמו שכתוב צאנך נתונות לאויבך, יעו"ש. ואמנם מצינו בתורה הלשון עם אחר במובן איש אחר, בפ' משפטים, לעם נכרי לא ימשל למכרה ותרגם אונקלוס לגבר אוחרן, וכ"כ הרמב"ם בפ"ד ה"י מעבדים שאין האדון יכול למכור או לתת אמה העבריה לאיש אחר בין קרוב בין רחוק שנאמר לעם נכרי לא ימשל למכרה. – ודע דמדלא אמר זה בעל האם [אם לא נימא דדריש לעם כמו לאם בחלוף אחה"ע] ש"מ דאם חורגת שונאת יותר את בני בעלה מאשר בעל חורג את בני אשתו מבעלה הראשון, ולכן הוי זה קללה יתירה, ויתכן דעל יסוד זה אמרו בכתובות ק"ב ב' הבת אצל האם לעולם, עיין באה"ע סי' פ"ב ס"ז.
 28. כלומר כי יפול, ובא לאפוקי מבאור נשל שענינו הכאה ודפיקה בכח, כמו ונשל ה' את הגוים וגו' (עקב). ודריש בחלוף אות ל' בר' שמתחלפות כמש"כ בבאור איכה (ג' ס"ה), ועיין ביצה ל"ה ב' ומש"כ בפ' שופטים בפ' ונשל הברזל.
 29. כלומר שלא ישאירו זיתיך כי אם חלק אחד משלש מאות וארבעים, ועל דרך רמז ואסמכתא דריש מנין ישל העולה מספר ש"מ, וי"ל דדייק לרמז כן משום דלפי חקי הלשון היה צ"ל כי ינשל, כמו ונשל גוים רבים (פ' עקב) ונשל הברזל מן העץ (פ' שופטים), ועיין בדרשה הקודמת ומש"כ שם.
 30. כבר כתבנו כ"פ בחבורנו מענין דרשיות אגדיות כאלה שאין כונת חז"ל לפרש פשטות הכתוב להוראת דרשה זו ממש, יען כי באמת אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אלא שחז"ל דרכם בקודש להסמיך כל דבר המקובל ומסור להם מדור דור באיזה לשון מלשונות התורה כדי שיהיה הדבר לרמז ולסימן, יען כי מן הדין אסור לכתוב דברים שבע"פ, ולכן טוב ויפה לתת לכל דבר הנשנה בע"פ רמז ואסמכתא כדי לזכור הדבר, שכן הוא מטבע הזכרון שאם יש לו על מה להסמיך הדבר הוא עומד בתוקף זכרונו, וכמ"ש בעירובין נ"ד א' עשה ציונים לתורה, ושם כ"א ב' ויותר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם אגמריה בסימנים ופירש"י קבע לה מסורת וסימנים בתיבות המקרא וכו', והארכנו מזה במק"א [ע"ל ר"פ דברים], ואף הכא בענין שירה ללוים שאינו מפורש בתורה רק מקובל מסיני סמכו חז"ל לזכרון הדבר ברמז בתורה עפ"י איזה דיוק בלשון והרכבת מלות וכדומה, וכהאי גונא באו כמה דרשות בגמרא כאן בענין זה וכולן הן לתכלית הנרצה כמבואר.
 31. ר"ל לא די שמלאכת עצמם נעשה ע"י עצמם אלא גם מלאכת אחרים עושים, וזה הוא כלפי מ"ש בזמן שעושין רצונו של מקום מלאכתם נעשית ע"י אחרים כדכתיב (ישעיהו ס״א:ה׳) ועמדו זרים ורעו צאנכם.
 32. רב לשיטתי' דדריש על הפסוק דיחזקאל י"ב עשה לך כלי גולה זה נר וקערה ועור לשטוח לאכול עליו, מבואר דס"ל דדברים אלו הם היותר מוכרחים לאדם לכן צריך לקחתם אתו בגלותו, ולכן דריש ובחסר כל שאפילו דברים היותר מוכרחים יחסר, ואולי נשמט כאן קערה.
 33. יתכן דרומז למ"ש ביבמות ס"ב ב' כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה וכו', ולכן בחסרון אשה בא חוסר כל.
 34. ידוע דרב ששת היה סגי נהור [עיין ברכות נ"ח א'] ואצלו היה השמש הדבר היותר מוכרח.
 35. הוא עפ"י מ"ש בברכות ז' א' במערבא אמרי דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית, וכן אמרו דעה חסרת כולו חסרת, וא"כ בחוסר דעה הוא בחוסר כל, ועיין בדרשה הבאה.
 36. שכל דבר מאכל אי אפשר לאכלו בלא מלח, ומבואר באדר"ן פ"כ זו היא קללה שמקללין בני אדם אל יהי לך מלח בתוך ביתך, וממילא בחסרון המלח אף כי יש לו כל מאכל הוא בכ"ז חסר כל מאכל, ועיי"ש עוד, שיש דרשה בחסר כל בלא חומץ, ויתכן דרמזו למ"ש בריש ברכות משעה שהעני טובל פתו בחומץ והיא המדרגה האחרונה במאכל עניים, וזהו שרמז כאן שגם ממאכל פחות זה יחסרו.
 37. עיין לעיל אות ל"ה, והחסרון מתלמוד תורה מכריע כל היתרונות, והחסר מזה הוי כחסר כל.
 38. כלומר זה שמשתקע עצמו ברעיונות לחשוב ולדאוג הרבה, וע"י זה נעשה הרעיון עול ברזל על צוארו, אשר גם אם רוצה להנתק עצמו ממנו אינו יכול, כי הרעיון עצמו כבר נקשר בו כמו בשלשלאות של ברזל, ומדייק כן משום דקשה לפרש כפשוטו דבעול עבודה איירי דהא כבר אמר ועבדת את אויבך.  
 39. והלא מבין הירכים יוצאת, וקיי"ל דירך לא מקרי רגל וכמו דקיי"ל בחליצה חלצה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה משום דכתיב וחלצה נעלו מעל רגלו.
 40. פירש"י והולד יוצא מבין רגליה ממש והיינו דכתיב מבין רגליה, עכ"ל. ולולא דבריו נראה לפרש הכונה כמ"ש בדרשה הבאה מירושלמי שנראית כמבין רגליה, ור"ל מכיון שנועצת עקבותיה בירכותיה נראה כיוצא מבין רגליה אבל באמת יוצא מבין הירכים.
 41. עיין מש"כ בדרשה הקודמת וצרף לכאן.
 42. כלומר במה יפליא, דליכא למימר דמוסב על הרעות המבוארות בפרשה, דעל אלה שמפורשות הן לא שייך שיפליא, דהלשון יפליא מורה על דבר שאין מצפין עליו.
 43. כלומר שכחת התורה וזה באמת מכה נפלאה, יען כי לולא התורה אין יתרון לישראל על שאר האומות. ובגמרא מסיק, תניא רשב"י אומר, ח"ו שתשתכח התורה מישראל שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו (פ' וילך), אלא מה אני מקיים הפ' ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו (עמוס ח׳:י״ב) שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, וי"ל בכונת הפלוגתא דהברייתא ס"ל שעתידה תורה שתשתכח מישראל, כלומר שתשתכח הלכה ברורה, ורשב"י ס"ל שלא תמצא במקום אחד אלא ישוטטו במקומות רבים.
 44. עיין מש"כ בדרשה הקודמת וס"ל למ"ד זה דהלשון והפלא מוסב על המאמר הסמוך אם לא תשמור ליראה את השם שבכלל יראת השם הוא איסור קללה בשם, דבזה נראה שהוא מזלזל בקדושת השם, וגם הוא מוציאו לבטלה, ועל זה מסיים והפלא שהוא מלשון מלקות מבואר דהמקלל את חבירו בשם לוקה, והרבותא בזה אעפ"י דבעלמא לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, אבל הכא לוקין מטעם דרשה זו כמבואר. – ומה דמפרש והפילו ג"כ מלשון הפלאה ולא כפשוטו מלשון הפלה והשלכה – לא נתבאר ההכרח לזה. וי"ל משום דכיון דקיי"ל דדין הנלקה בשעת המלקות שמותחין אותו על העמוד כמבואר במכות כ"ב א' במשנה, א"כ אי ס"ד כפשוטו לא הול"ל והפילו אלא ויטהו, וכהאי גונא מדייק הגמרא במכות כ"ג א' לענין אחר עיי"ש ולפנינו במקומו בפ' תצא.
 45. דדרשינן מאי דכתיב (פ' בשלח) ולא קרב זה אל זה כל הלילה, בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה, אמר להם מעשה ידי טובעים בים ואתם תאמרו שירה.
 46. כלומר שישיש את האומות על ישראל וכמו בהמן אחר שעשה מה שעשה כתיב ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכך מורה הלשון ישיש שהוא פעל יוצא, אבל ישוש הוא פעל עומד,
 47. מפרש דזה קאי על זמן הגלות דהקב"ה הולך עם ישראל להרגיעם בגוים, אבל לא ידעתי מי הכריחו לפרש הפסוק באופן כזה ולומר שירמיה בטל גזירת משה, והלא לפי פשטות הכתובים לא איירי כלל אותו הפסוק דירמיה בזמן הגלות רק בענין יציאת ישראל ממצרים לכניסתם לארץ ועשו רצון המקום והלכו למצוא מרגוע להם, כי כן משמע לשון הפרשה שם, כה אמר ה' מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל, ופירש"י בהוליכם לנחול ארץ מרגועם, וצ"ל דס"ל כמ"ד בסנהדרין ק"ח א' דדור המדבר אין לו חלק לעוה"ב ורשעים היו, וא"כ גם ברשעתם הלך הקב"ה להרגיעם, וזה הוא היפך ממ"ש משה ובגוים ההם לא תרגיע.
 48. טעם הדבר כתב מהרש"א משום דמדת הכעס באה לרגלי שליטת היצה"ר, ובחו"ל היצה"ר שולט יותר מאשר בא"י, עכ"ל. ודע דמ"ש בעלמא אוירא דא"י מחכים (ב"ב קנ"ח א') י"ל דזה מפני הדרשה שבכאן דבא"י מעוטה מדת הכעס, ואמרו כל הכועס חכמתו מסתלקת (פסחים ס"ו ב'), וא"כ מכיון שאין בו כעס לא נתמעטה חכמתו, וכל עוד שלא תתמעט ממילא תתרבה ע"י תוספת למודים ולכן אוירא דא"י מחכים.
 49. מחלת הימאראיד"ן בלע"ז. ופי' המהרש"א משום דלפום ריהטא לב רגז אינו מן הקללות אלא רק מדה רעה היא, ולכן אמר דהכי קאמר דמתוך לב רגז שיתן לך תבא קללה זו שהיא כליון עינים ודאבון נפש ואיזו היא זו תחתוניות, עכ"ל. ויש להוסיף באור דדריש מדלא כתיב ונתן לך עינים כלות ונפש דאבה כמו שאמר לב רגז משמע ליה דכולן באין מלב רגז. ומפרש דכל הכועס סימן הוא כי תחתוניות שולטות בו וע"י אבדן הדם הבא בסבתם ירגז לבו החלש.
 50. דורשי חמורות הם הדורשים מקראות סתומים וחמורים, ופירש"י רמז בעלמא הוא, שהתורה חייו של אדם, ורמז הכתוב דכשתולה התפילין יתלו חייו, והיינו כשתולה אותן בבתים או ברצועות. ומה שכתב שהתורה היא חייו של אדם צ"ע דהא בתפילין איירי, וצ"ל עפ"י המבואר בכ"מ הוקשה כל התורה לתפילין וכן כתיב בתפילין למען תהיה תורת ה' בפיך וא"כ היינו תורה היינו תפילין, וכמבואר לפנינו בפ' בא בפסוק למען תהיה הנ"ל.
 51. לא נתבאר סידור וטעם דרשה זו, ונראה דיתבאר עפ"י המבואר בכ"מ בש"ס דיסוד מחייתו של אדם הוא הקרקע, וכל שאין לו קרקע אינו אדם (יבמות ס"ג א') כי לכל דבר יש חשש אבידה גניבה וגזילה, לבד מן הקרקע, ולכן זה שאין לו קרקע אף אם עשיר הוא בכ"ז אין חייו בטוחים, אחרי כי תלוי הוא בכספו וכספו עצמו אינו דבר בטוח וקיים. וע"ד זה פרשנו בבאור קהלת (ה' ט') ומי אוהב בהמון לא תבואה, ודרשו שם במ"ר, שכל מי שהוא הומה ומהמה אחר הממון וקרקע אין לו מה הנאה יש לו, ע"כ, ור"ל, אחר שאינו בטוח בממונו אין לו הנאה נאמנה מכספו, כי תמיד דואג הוא לבטחונם, וע"ע מש"כ שם בבאור הלשון מלך לשדה נעבד. אמנם אעפ"י כן אינו דומה חסרון העשיר לחסרון הבינוני וחסרון הבינוני לחסרון העני ודל, כמובן. ועל פי זה מסדר בתוכחה כאן והיו חייך תלואים לך מנגד – זה הלוקח תבואה משנה לשנה, כלומר, אעפ"י שהוא עשיר ויש לו היכולת להכין תבואה לכל השנה בכ"ז נקרא שחייו תלואים לו מנגד מפני שהכסף בכלל הוא קנין חלש לא חזק ואיתן כמו הקרקעות. וקרוב לומר דמפרש הלשון מנגד מלשון חלישות, כמו חלש ואנגיד (ב"ב י' ב'), ור"ל מקנין קל וחלש שהוא הכסף, מפני שעלול להפסד וכמה מאורכות, ותדאג על זה. ופחדת לילה ויומם זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת, ר"ל גרוע מזה זה שאין לו היכולת להכין רק לשבוע אחד ומצבו תמיד בפחד, ועוד גרוע מזה מי שאי אפשר לו להכין כלל מזמן לזמן, ורק על כל סעודה וסעודה קונה הוא מן הנחתום, וזה הוא שסומך על הפלטר, וזה ממש אינו מאמין בחייו, כי אין לו גם תקוה קלה למזונות יום אחד.
 52. סדקי בלשון יוני הוא אוצר של תבואה, והרי זה פחד תמידי שיירא מפני יוקר השער וחוסר הכסף, והוא מעין דרשות הקודמות, יעו"ש. – ודע דמה שהקדים הפסוק כאן לילה ליום שלא כרגיל בעלמא להקדים יום ללילה י"ל משום דעיקר הפחד הוי בלילה, וכמש"כ לא תירא מפחד לילה (תהילים צ״א:ה׳), מפחד בלילות (שיר השירים ג׳:ח׳), וכן בבכיה כתיב תרדנה עיני דמעה לילה ויומם (ירמיהו י״ד:י״ז), והיינו טעמא משום דעיקר טבע הבכיה הוי בלילה כמש"כ בכה תבכה בלילה, ולפי"ז י"ל בטעם פתיחת המשנה ריש ברכות ק"ש של ערבית לק"ש של שחרית משום דאחת מסגולות ק"ש הוא לשמירה מן המזיקין, ואשר ע"כ קורין אותה גם על המטה כמ"ש בברכות ה' א' ומזיקין שולטין בלילה יותר מביום כמבואר במגילה ג' א', לכן פתח בשל ערבית תחלה ובגמרא ריש ברכות נתנו טעם אחר לפתיחה זו, ואין להאריך.
 53. כלומר בקר שעבר, משום דהבקר של היום קללתו מרובה.
 54. עיין מענין זה לעיל בפ' שופטים בפסוק וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד (י"ז ט"ו).
 55. ויש גורסין יסורין ממתקין את העונות, ור"ל שע"י יסורין זדונות נעשו לו כזכיות ונראה גירסה זו מפני שהיא מעין פתיחת הלשון מלח ממתקת את הבשר. ומה ששייך עוד לפסוק זה הובא לפנינו לעיל בפרשה הקודמת בפסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה (כ"ז כ"ו).
שולי הגליון