תולדות יצחק/דברים/כה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

תולדות יצחק TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כה

ה[edit]

כי ישבו אחים יחדו טעם היבום דרך טבע הוא שאחר שהאב של אלו האחים הוא אחד והאיש כאילו נותן הצורה והנקבה החומר א"כ הצורה של אלו האחין אחת וא"כ צורת העובר שהוליד האח היא הצורה עצמה שהיה מוליד המת אם היה חי והנה צורת העובר היא הצורה שהיה מוליד המת וכאלו המת נתן הצורה בעובר ואמנם החומר הוא עצמו שהיה ראוי לבן המת אם היה חי לפי שהאם אשת המת ואשת החי אחת היא וא"כ הרי בן החי הוא בן המת בצורתו ובחומרו וזה שאמר יקום על שם המת ועוד שהדמיון פועל וזאת האשה כשמזדווגת לאחיו יש לה דמיון בבעלה הראשון ולכן תתעבר מבן זכר כאלו הוא בן המת:
ועכשיו שפירשנו קצת ענייני הפרשה ראוי לתת סדר לכל המצות שבפרשה זו שנראים בלתי מסודרות ואפילו האדם מקשר דבריו ומסדרם ואז"ל דרשי' סמוכים ואפי' למאן דלא דריש במשנה תורה דריש ונראה שהפרשה הזאת נחלקה לה' חלקים וזה לפי שהאדם מדיני בטבע וצריך שיתוף עם אחרים ויש ה' מיני שותפות. א' שותפות האיש עם אשתו שלקחה לאשה לפי שיהיו להם בנים ב' שותפות הגוף כמו שני אנשים נעשים שותפים לשכל אחד מהם את רעהו יעזורו אם באים כנגד א' מהם לעשות מריבה עמו ונקראים בלע"ז אירמאנו"ש דאירמא"ש כשמעון ולוי אחים. ג' שותפות ממון שכל א' מהם יתן בשותפות עשרים אלף לבנים להרויח ויחלקו הריוח. ד' שותפות כבוד שאם יזלזלו בכבוד אחד מהם יעזרהו השותף להשיב כבודו למקומו ואם נולד בן לראובן יכבדנו שמעון וכן שמעון לראובן וכן בכל ענייני כבוד. ה' שותפות הנפש כזבולון ויששכר יששכר עוסק בתורה ויחלק זכותו עם זבולון וזבולון עוסק בפרקמטיא ויחלוק הריוח עם יששכר לכן נחלק זאת הפרשה לאלו ה' והם ה' מיני שותפות:
החלק הא' בענין זיווג האדם עם אשתו לענין הבנים והתחיל כי תצא למלחמה על אויביך וראית בשביה אשת יפת תואר וסמך לו כי תהיין לאיש שתי נשים שמאשת יפת תואר ימשך שישנאנה כאז"ל ועוד ימשך מזה שיירש נכסיו על כרחו בן השפחה אחר שלקחה לאשה שדבר טבעי הוא לאהוב לבן הגבירה ולהורישו נכסיו ולא יוכל לבכר את בן האהובה ועוד שיירש בן השנואה אם הוא בכור פי שנים או יבא להיות לו שנאה עם בת ישראל כמנהג השטופים בזמה וסמך לו בן סורר ומורה שסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה שבני עע"ג סוררים ומורים באביהם סובאים וזוללים וסמך לזה וכי יהיה באיש חטא משפט מות שאם לא מת זכאי ימות חייב שאם חסו עליו אביו ואמו ימות כשיהיה גדול כאמרם ז"ל ויתלוהו על העץ לפי שהאילן דומה לאב והפירות דומים לבן וכשיהיה מורד באביו הקב"ה יביא אותו בחטאו שיתלוהו על העץ ולכן נתלה אבשלום על האילן לפי שמרד בדוד אביו וסמך לזה לא תראה את שור אחיך ואין לו הדמות עם חטא משפט מות ונראה שיש בו קישור חשוב לפי שכל חוטא ראוי לכל איש ישראל להחזירו בתשובה ולפי שאמר כי יהיה באיש חטא משפט מות סמך לו השבת אבדה לבעליו ואם שורו וחמורו ישיבנו לו קל וחומר שאין להתעלם מעוברי עבירה להוכיחם ולייסרם ולהשיבם בתשובה שלימה ויש לי סמך מרבותינו ז"ל שאמרו והשבותו לו לרבות אבדת עצמו שאם בן ישראל הולך לאיבוד במעשיו הרעים והלך לו להתעולל עלילות ברשע ישיבנו לו ויחזירו למוטב ותהיה סבה שלא יתלוהו על העץ ואם בידך לייסרו ולא עשית כאלו הרגת אותו שיתלוהו על העץ שמי שיכול למחות ואינו מוחה הוא נתפס עליו וסמך לזה לא תראה חמור אחיך או שורו נופלים בדרך שאם לא תקים עמו יניחנו בעליו שלא יוכל הוא לבדו להקימו והרי היא אבודה וסמך לזה לא יהיה כלי גבר על אשה ולכאורה אין לו קישור עם המצות הנזכרות ונראה שלפי שזה החלק עניינו בשותפות הבנים וצריך שיהיו הבנים כשרים והגונים והתחיל באשת יפת תואר שעל הרוב בניה יהיו רעים וחטאים ולזה סמך לזה בשתי נשים ושעל כרחו יתן פי שנים לבכור בן השנואה שהוא הרע שבהם וסמך לו בן סורר ומורה שתלד יפת תואר בן רשע וימות תלוי ושראוי לזה בן שהוא רשע להוכיחו ולייסרו והשבותו לו וסמך לזה לא יהיה כלי גבר שאחר שכוונת התורה בכל המצות האלו לומר לנו שנוליד בן כשר ומכלי גבר על אשה והפכו ימשך זנות ויולידו בני זנונים לכן סמך למצות האלו לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה. וסמך לכאן כי יקרא קן צפור לפניך לפי שהנושא הראשון על מה שבאו כל המצות הנזכרות בפרשה הזאת הוא אשת יפת תואר וזה יש לו אשה ישראלי' והנה לו שתי נשים וכל מי שיש לו שתי נשים ביתו אובד כמו שאומר במסורת ב' פעמים ראשי פסוקים ולו יש בארבעה ועשרים א' ולו שתי נשים והב' ולו הכין כלי מות שמי שיש לו שתי נשים הכין לעצמו מיתה לזה אמר כי יקרא קן צפור שאפילו קן הצפור צותה התורה לא תקח האם על הבנים לפי שהלוקח האם עם הבנים עוקר ביתו של עוף לגמרי וכ"ש שהקב"ה חפץ שלא יאבד ביתו של ישראל ואם לא עקרת ביתו של עוף תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ויהיה לך כרם ששם מקננים הצפורים ויהיה לך שוורים לחרוש הכרמים והשדות ולא תחרוש בשור ובחמור יחדו וכשיהיה לך שוורים שהם בהמה גסה ג"כ יהיה לך בהמה דקה ותעשה מלבושים מצמרם ולא תלבש שעטנז ועם כל זה גדילים תעשה לך אף מן הכלאים ולפי שזה החלק מדבר בשותפות הבנים וצריך שיהיו כשרים לכן סמך לזה כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה ואמר אחר כך ואם אמת היה הדבר הזה וסקלוה ואם ילדה בן הוא בן זנונים וגם לזה סמך כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל ונערה בתולה מאורסה שבניה בני זנונים ומעניינו הוא נערה בתולה אשר לא אורסה ומענין זה לא יקח איש את אשת אביו ולפי שכל זה מדבר בענין זנות סמך לזה לא יבוא פצוע דכא וכרות שפכה שנשותיהם יהיו מזנות לפי שבעליהן אינם ראויים לביאה ולפי שאילו הנשים ילדו בנים ממזרים לזה סמך כאן לא יבוא ממזר בקהל ה' ולפי שעמון ומואב הם בני זנונים ותהרין שתי בנות לוט מאביהם ואלו כממזרים לזה סמך לזה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' ולאלו תתעב אבל לא תתעב אדומי ומצרי וסמך לזה כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע בעבור שהתחלת הפרשה אמר ונתנו ה' אלהיך בידיך ומתוך שכבר הם בידך לקחת יפת תואר אבל כי תצא מחנה על אויביך לא יעלה על דעתך לומר כשיתנם השי"ת בידי אקח יפת תואר לפי שכשכבר הם בידך היצר הרע גובר ולא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע שכבר ראה אותה ואם אין הקב"ה מתירה ישאנה באיסור אבל כשיצא מחנה שיאמר כשיתנהו הקב"ה בידי אקח יפת תואר זה לא התירה התורה שעדיין לא ראה אותה ועוד שעתה הוא בצער ראוי שיצום ויתפלל שינצחו ולא יטמא עצמו במחשבות רעות וזהו שאמר ונשמרת מכל דבר רע שאין דבר רע יותר מזה שיאמר כן או יחשוב כן בלבו ולזה סמך לזה כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה והוא שראה קרי שמצד שהוא חושב בזה בא לו קרי וזה שאז"ל אל יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה ולפי שכשיש מחנה ועומדים במצור יוצאים מן המבצר קצת אנשים וכ"ש עבדים לזה סמך לזה לא תסגיר עבד אל אדוניו ואע"פ שפירשוהו חכמינו ז"ל בעבד הבורח מחוצה לארץ לארץ ישראל עכ"ז זה דומה לו ולפי שעבד שנשא בת חורין נקראת קדשה ובן חורין שנשא שפחה נקרא קדש לזה סמך לזה לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל וכן ת"א לא תהא איתתא מבנת ישראל לגבר עבד ולא יסב גברא מבני ישראל איתתא אמה ועכ"ז לא שלל אונקלוס הזונות המופקרות שהרי הבא על פנויה שלא לשום אישות חייב מלקות וסמך לזה לא תשיך לאחיך לפי שאסר לאשה שלא תשכב עם איש שלא לשום אישות שהיה עולה בדעת שכל מה שהוא ביד אדם או אשה יש לו רשות לתתו למי שירצה ואסר באשה לא תהיה קדשה ג"כ יעלה על הדעת שהממון שהוא ביד אדם יתננו למי שירצה לזה אמר לא תשיך לאחיך והיא אזהרה ללוה שלא יתן רבית למלוה שלא יתן שלו למלוה אבל יש מקום שאתה חייב לתת לאחר והוא כי תדור נדר לה' אבל משלך תתן לאחרים ולא משל אחרים כי תבא בכרם רעך ואל כליך לא תתן וסמך לזה כי יקח איש אשה והיה אם לא תמצא חן בעיניו לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה לפי שיבואו להחליף נשותיהם ולפי שבכל אלו המצות הכוונה שלא יקח אשה רעה דיבר בסוף באשה הכשרה ואמר כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא נקי יהיה לביתו שנה אחת שזה רצון כל הנשים ולפי שריחים ורכב דומה לאיש ואשה לזה סמך לו לא יחבול ריחים ורכב שאם הולך בעל האשה בשנתו למלחמה הרי חבלו רכב וגם חבלו ריחים שהרי הבעל לבדו ואין אשתו עמו והיא לבדה בלא בעלה ואחר שסיים שותפות הבנים פירש שותפות הגוף ואמר כי ימצא איש גונב נפש מאחיו שישראל כולם אחים ושותפים וזה עשה אחוה רעה לאחיו ומת הגנב וסמך לזה השמר בנגע הצרעת לפי שהמצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו וכל ישראל שותפין זה לזה ואי אפשר לישראל להתקרב למצורע אלא צריך להתרחק ממנו ולא יהיה במחנה ובכאן סיים שותפות הגוף ואחר שסיים שותפות הגוף פירש שותפות הממון ואמר כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו ואמר גם כן לא תעשוק שכיר עני ואביון ביומו תתן שכרו שזה ג"כ שותפות ממון וסמך לזה לא תטה משפט גר יתום שהמטה משפט גוזל למי שהיה זכאי ולפי שהשופט באים לפניו עדים והעדים צריך שלא יהיו קרובים זה לזה לז"א לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. וסמך לאלו לקט שכחה ופאה שכל זה שותפות ממון שהכל של הקב"ה וא"כ הבעל שותף לעני. וכאן סיים שותפות ממון והתחיל שותפות כבוד ואמר כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט והמלקות הוא קלון למי שהוכה ולז"א בו ונקלה אחיך לעיניך שאין ראוי שיעשה קלון להוסיף לו על ארבעים יספיק לו קלונו מ' ואחר שנקלה תן לו כבוד שהרי הוא אחיך כאז"ל ונקלה אחיך אחר שנקלה הרי הוא אחיך וקודם שנקלה הוא רשע כמו שאמר והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות הרשע יכהו כדי רשעתו וכשהוא רשע צריך לבזותו ושלא לנהוג בו כבוד ואחר שנקלה ראוי לנהוג בו כבוד כי אחיך הוא ולפי שרצועת המלקות יהיה משור לזה סמך כאן לא תחסום שור בדישו ובזה סיים שותפות הכבוד. ואחר שסיים שותפות הכבוד אמר שותפות הנפש ואמר כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם יבמה יבא עליה ויבמה שעל דרך הקבלה נפש המת נכנס בגוף העובר ויש הנאה גדולה בזה לנפש המת וכן ראוי ליבמה לעשות הנאה לנפש בעל שלה אבל כי ינצו אנשים איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו כראוי עשתה בזה שעשתה טובה לבעלה אבל אם החזיקה במבושיו וקצותה את כפה ולפי שהאשה אומרת טוב עשיתי להציל לבעלי ועשתה רעה ומתנצלת שבעבור בעלה עשתה וכן האיפה הגדולה למכור יש לו לפתח הבית ועושה רע בשיש לו איפה קטנה תוך הבית ומתנצל בגדולה אני מודד לכן סמך לזה לא יהיה בכיסך אבן ואבן איפה ואיפה ולפי שמלך עמלק שקל לאנשי המלחמה שלו בשקל המערכה ששלח אנשים שלא ימותו בתוך השנה ההיא כפי המולד שלהם ושקל המערכה הוא שקל מזוייף לא יש שקל שלם ואמיתי אלא שקל הקב"ה שהוא לבדו אמת ומי שהקב"ה גוזר שיחיה יחיה ודאי לכן סמך למשקלות זכור את אשר עשה לך עמלק זהו דעתי בקישור כל המצות האלה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.