שפת אמת/ברכות/ו/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שפת אמת TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ו TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
לקוטי שלמה
שפת אמת
שיח השדה


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ו' ע"ב

בגמ' אמר ר"י בשעה שהקב"ה בא בביהכנ"ס ואינו מוצא שם עשרה וכו'. עי' במהרש"א [מ"ש כדאמרינן לעיל שהקב"ה מצוי בביהכנ"ס ועשרה המתפללים שם שכינה שרוי' ומסיק שם דבעשרה קדמה שכינה ואתיא וע"ז אמר בשעה שהקב"ה מקדים עצמו לב"ה למצוא שם עשרה דרגילים שם ולא מצא כו']. ואין דבריו מובנים לפע"ד מכמה טעמים. חדא דוודאי הא דאמרינן דבעשרה קדמה שכינה היינו כשיבואו אח"כ אבל כשגלוי לפניו ב"ה שלא יבואו למה יקדים עצמו לבוא. וגם מה דמשמע בדבריו דבית הכנסת ותפלת עשרה חדא מילתא היא אין מובן.

ולפע"ד נראה דהא דאמרינן לעיל הקב"ה מצוי בביהכנ"ס היא אף שלא בשעת תפלה כדאשכחן במגילה (כט.) בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא. ומשום הכי פלגינהו בגמ' לעיל לב' דרשות מהאי קרא דכתיב בעדת אל א' על בהכנ"ס וא' על תפלת עשרה. ועל הא דבהכנ"ס קאמר הכא כשבא ואינו מוצא עשרה באותו יום. דוודאי אם כבר התפללו או יבואו עד לזמן תפלה לא מיירי. והא דאמר ולא מצא שם היינו בבהכנ"ס זה לא מצא היום עשרה כנ"ל. [וכן משמע במגילה (ה.) ברש"י ד"ה עשרה בטלנין ובר"ן שם]. ומצינו בזוהר (פרשת תרומה דף קלא.) דאי אשכח חד ובתר הכי אתיין כולהו אתפייס בהדי' ע"ש דדריש הכי מדכתיב ואין איש ולא ואין עשרה. ולפ"ז מ"ש הכא ולא מצא עשרה היינו שרואה שלא יבואו גם אח"כ להשלים העשרה. מ"מ כ"ז דוקא בבית הכנסת כמ"ש. אבל אין מזה ראיה על כל עשרה שמתפללין דהא אפשר לפרש קדמה שכינה ואתיא קודם התפלה כשכבר נכנסו כולם וכמ"ש לעיל:


שם בגמ' כל הקובע מקום לתפלתו כו'. לפי ששיבח מקודם תפלה בציבור בבית הכנסת אמרו כאן דגם המתפלל בביתו כשקובע מקום מיוחד לתפלה יש שם הכנה. כמו שיש זכות הצטרפות הרבים כן יש הצטרפות הרבה זמנים מה שמתפלל בכל יום ויום במקום זה המיוחד חל הארת הקדושה שם. ולכן אסור לשנות המקום כענין שבא הקב"ה בבית הכנסת ואינו מוצא עשרה דכועס. לכן אמר אלקי אברהם בעזרו שהיה יחיד כי לא היה שם שום עובד ה' כמותו לצרף אתו. וכמו כן כשאדם יודע ומבין תועלת עצום בהתפללו בפ"ע כשקובע מקום הוא בעזרו כנ"ל:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף