שפת אמת/ברכות/ב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שפת אמת TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
לבוש עם מפרשי הים
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
חדות יעקב
הג"מ יחזקאל לנדא
הגהות הגר"א
הג"מ בצלאל רנשבורג
גליון הש"ס
גליון מהרש"א
רש"ש
אברהם את עיניו
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ב' ע"ב

בגמ' שמע מינה שיעורא דעני לחוד ושיעורא דכהן לחוד. לכאורה הי' נראה דלפ"ז שוב הדרינן למאי דהוי ס"ד דעני ובני אדם חדא נינהו כדי שלא להרבות בשיעורין. ובזה מיושב מה שהקשו התוס' ד"ה קשיא דר"מ [דאין לומר דבנ"א וכהן חד שיעורא היא דא"כ ר"מ היינו דר"ח כיון דבנ"א ועני ג"כ חדא היא וכמ"ש בחי' הרשב"א]. וכן הי' נראה לפרש בכוונת רש"י לקמן ד"ה קשיא מ"ש בפשיטות דשיעורא דבני אדם מאוחר מכהן היינו משום דמסקינן דעני מאוחר ובנ"א ועני חדא נינהו. אכן מדברי התוס' לעיל (ד"ה מאימתי) שכתבו דאנן סמכינן אשיעורא דבני אדם נכנסין להסב משמע דהיא מוקדם משיעורא דכהן. אח"כ ראיתי בחי' הרשב"א שדוחה מה"ט דברי התוס'. אכן נראה להביא ראי' לשיטת התוס' בזה דהא חכמים דפליגי אדר"מ דיהיב שיעורא דבנ"א מייתי ראי' מהאי קרא דכתיב ואנחנו עושים במלאכה כו' ואומר והיה לנו הלילה וכו' ומסקינן בגמ' דאתו להוכיח דלילה מתחיל מצה"כ ולא מקודם. א"כ משמע דלת"ק דידהו היינו ר"מ דיהיב שיעורא דבנ"א הלילה מתחלת קודם צאת הכוכבים א"כ ע"כ דשיעורא דבני אדם מוקדם משל כהן כנ"ל:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף