שיחה:בבלי/נדה/מא/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

מקור שהזיע ב' טיפי מרגליות וכו' ודוקא תרתי אבל חדא אימא מעלמא אתי. צ"ב למה מטהרים מספק. ויש מקו"ל עפ"י יסוד האחרונים משום דם ולא כתם, אבל הר"ן לא סובר כן לגבי הדם עצמו. ועוד הא מטו לפ' בהא דנמצא בפרוזדור לא מטהרים משום דם ולא כתם, דכשנתחזק הספק בבית החיצון שהוא מקום דם המקור איתרע טפי, וזה לא התירה תורה, ובזה מיישבים גם ד' רש"י בדף י"ד דספק בעד הבדיקה טמא, וא"כ ה"נ כאן ליכא דינא דדם ולא כתם. ועי' ל' הרמב"ם דנראה דטיפה אחת ודאי לא מהמקור, וצ"ב דל' הגמ' מ' דהוה ספק. בן עזאי (שיחה) 19:40, 26 במאי 2020 (UTC)

מקור שנפל לארץ טמאה. יל"ע למה אין אשה אסורה להיכנס למקדש מחמת דמכנסת המקור דהוא טמא למקדש. ואם טומאה בלועה שרי להכניסה למקדש כמו דאינה מטמאה ניחא. [ואכתי יל"ד אם חשוב בלועה, דהא זה חלק מגופה]. בן עזאי (שיחה) 19:40, 26 במאי 2020 (UTC)