שו"ת הרא"ש/סט/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png סט TriangleArrow-Left.png ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל סט - סימן ו

שאלה ראובן ושמעון היה להם שותפות ביחד וקנה שמעון סחורה מלוי והמחהו אצל ראובן ולא קנה מידו ונתרצה ראובן ליתן ללוי והיה סבור שהיה לו משל שמעון בידו ונתרצה ונתן לו קצת מהמעות שוב עיין בחשבונו ומצא שלא היה לו לשמעון בידו כלום ולא רצה ליתן ללוי כלום בשבילו.

תשובה יראה לענ"ד כיון שכבר היתה הסחורה ביד שמעון קודם שהעמיד לוי אצל ראובן ונדר ראובן ליתן ללוי המעות בלא קנין מטעם ערבות לא מיחייב דהוה ליה ערב שלא בשעת מתן מעות ולא משתעבד בלא קנין ומשום מעמד שלשתן לא מיחייב כיון שלא היה ביד ראובן משל שמעון כלום ואפי' אם היה ביד ראובן משל שמעון לא מיקרי מעמד שלשתן אלא כשאמר לו מנה לי בידך תנהו לפלוני אבל כשלא הזכיר לו הממון שבידו לא מיקרי מעמד שלשתן בין לפי הטעמים דמפרש בפ"ק דגיטין (י"ג) בין לפי מאי דמסיק דהוי הלכתא בלי טעמא אין לך אלא מה שאמרו חז"ל מנה לי בידך אבל כשלא הזכיר לו המנה לא מיחזי אלא כערבות אבל המעות שנתן כבר ראובן ללוי אינו יכול להוציא מידו בטענה זו שיאמר סבור הייתי שהיה בידי משל שמעון ועיינתי בחשבוני ולא יש בידי משלו כלום ושלא כדין נתתים לו וצריך להחזירם לי דדמיא הך מילתא להך דאיתא בפרק איזהו נשך (ס"ו) אמר רב נחמן השתא דאמור רבנן אסמכתא לא קניא הדרי ארעתא והדרי פירות למימר דסבר רב נחמן מחילה בטעות לא הוי מחילה והא איתמר המוכר פירות דקל לחבירו א"ר הונא אמר רב עד שלא באו לעולם יכול לחזור בו משבאו לעולם אין יכול לחזור בו ורב נחמן אמר אף משבאו לעולם יכול לחזור בו ואמר רב נחמן מודינא דאי שמיט ואכיל פירי לא מפקינן מיניה ומשני התם זביני הכא הלואה ופי' ר"ת התם גבי פירות זביני ולא הויא מחילה בטעות דאמדינן דעתיה מדשתק עד שאכל הפירות דאפילו ידע שיוכל לחזור בו לא בעי למהדר דניחא ליה דליקו בהימנותיה וגמר ומקנה וכן בנדון זה אפילו אי ידע דלא משתעבד ליה כיון שלא היה לו בידו וגם לא אמר לו מנה לי בידך אמדינן דעתיה דניחא ליה דליקו בהימנותיה [לקיים דבריו ואף על גב דלא בעי למיתב ליה טפי א"א מאי דינים ליה וכבר אמרינן ניחא ליה דליקו בהימנותיה] וכן גבי פירות אם אכל מקצתן מה דאכל אכל. ועוד דלא מהימנינן ליה לראובן במה שאומר שלא היה בידו משל שמעון כדי להוציא מלוי וזה שנתן לו אדרבא אמרינן שיפה דקדק ואלו לא היה בידו משל שמעון לא היה נותן ללוי והא דאמרינן דכל דבר הנעשה בטעות אינו כלום היינו היכא שידוע שנעשה בטעות כמו גבי אסמכתא וכן בב"מ (ל"ה) גבי ההוא דאפקיד כיפי גבי חבריה דשומא בטעות הוא וכן קנין בטעות דחוזר בסוף פ"ק דגטין גבי הנהו גינאי דעבוד חושבנא בהדי הדדי וקני מהדדי ובתר הכי קאמר דחד מינייהו עביד חושבנא בין דידיה לנפשיה ולא פש גביה ולא מידי ופר"ח ור"ת דמיירי כגון שהודה לו חבירו או שהיה הדבר ידוע בעדות ברורה דלא פש גביה מידי אבל מנפשיה לא מהימן למימר טעיתי במה שהודיתי ואף על גב דאית ליה מגו דאי בעי אמר חזרתי ופרעתי משום דמילתא דלא שכיחא הוא שיטעה אדם אדרבה הוא מדקדק יפה קודם שיוציא מתחת ידו וכן משמע מהא דתניא בשבועות פרק שבועת הדיינין (מ"א) מנה לי בידך אמר לו הן למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב ובפ"ק דב"ב (ו’) מפרש טעמא דכל האומר לא לויתי כאלו אומר לא פרעתי דמי ואמאי לא מהימן לומר אין לך בידי שטעיתי שהייתי סבור להיות חייב לך ואיני חייב לך כלום במגו דאי בעי אמר פרעתי אח"כ אלא ודאי לא מהימנינן ליה במגו ובשבועה דאפילו קודם שיודה ידקדק אם חייב לו כ"ש קודם שיוציא המעות מתחת ידו אשר בן ה"ר יחיאל זצ"ל.


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף