שאלות חזרה/פסחים/פרק רביעי

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שאלות חזרה TriangleArrow-Left.png פסחים TriangleArrow-Left.png פרק רביעי

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדףשאלות חזרה
שאלות חזרה


<דף זה מרכז את שאלות החזרה על כל דפי פרק רביעי במסכת פסחים. לעריכת השאלות והתשובות יש ללחוץ על הקישור "עריכה" שעל ידי שמו של כל דף >


פרק רביעי

דף נ[edit]

הלך לדבר הרשות וצריך לחזור לביעור חמץ וכן יצא עם בשר קודש מירושלים וצריך לשוב ולשורפו, עד כמה הן חוזרים, ומדוע?


מה הפירוש יקרות וקיפאון (3)?


מה הפירוש מצילות הסוס?


ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, האם עד אתה אינו אחד ושמו אחד?


הדרן עלך פרק אלו עוברין


פרק מקום שנהגו

מדוע רמזה המשנה שיש איסור מלאכה בערב פסח אחרי חצות הלא איסור זה קיים בכל ערב שבת ויום טוב?


אין מיישבת הגמרא את הסתירה "כי גדול עד שמים חסדך" ו"כי גדול מעל שמים חסדך"?


מפני מה אנשים אלו אינם רואים סימן ברכה, ובאיזה מקרים כן רואים סימן ברכה: א. מצפה לשכר אשתו, ב. ריחים, ג. קנים, ד. קוצצי אילנות טובות, ה. כותבין, ו. מתורגמנין, ז. שכר יתומים, ח. מעות הבאות ממדינת הים?


האם בני ביישן יכלו ללכת בערב שבת ליום השוק בצידון, ומדוע?


דף נא[edit]

בני חוזאי הפרישו חלה מאורז, מה הצדדים שיאכל זר את חלתם בפניהם ומה הצדדים לאסור?


מדוע היו מקומות שנהגו לא לרחוץ 2 אחים יחד, לא ללכת בקורדקיסון ולא לשבת על ספסלי נכרים בשבת?


מדוע רבה בר בר חנה אכל דייאתרא בחו"ל אף שנהגו איסור ומדוע כיסה הדבר כשראוהו?


אדם שרואה מעשה רב מרבו שאינו בר סמכא לפסוק כן אלא שעושה כן מפני שאף הוא ראה את רבו, מה דינו?


מה דין ספיחי כרוב בשביעית ומדוע?


כיצד מתיישב הדין "נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם" עם הדין "ואל ישנה אדם מפני המחלוקת"?


דף נב[edit]

הבקי בקביעות הירח האם חייב לנהוג יו"ט שני של גלויות?


כיצד העניש רב יוסף את מי שחילל יו"ט שני של גלויות ומדוע בחר בעונש זה?


לדעת רבי יהודה א"ל צא והבא לך אף אתה, במה נחלקו ר"י ורבנן (6 הצעות בגמרא)?


מה דין כובש 3 מיני כבשין לענין ביעור?


מה קובע את זמן הביעור ומנין?


היכן מבערים פירות שביעית ומנין?


כיצד קץ ר' אילעאי כפניות בשביעית ולא חשש לאיסור לאכלה ולא להפסד (2 אפשרויות)?


דף נג[edit]

האם יש זמן קבוע לביעור או שתלוי כל פרי במציאותו בשדה?


סימן להרים מילין, סימן לעמקים דקלים, סימן לנחלים קנים, סימן לשפלה שקמה, למאי נפקא מינה?


האם מותר למכור לגוי: בהמה דקה, עגלים וסייחין, בהמה גסה שבורה, סוס?


האם מותר לומר על מצרך כלשהו שהוא לפסח?


במה נחלקו ר"ש וחכמי לענין מנחה ומה נחלקו ר"י ור"מ לענין תמורה והאם שיטת ר"ש ור"י תלויות זו בזו?


מה עשה תודוס איש רומי ומה אמרו לו חכמים ומדוע נהגו כן כלפיו?


האם מדליקים נרות ביום כיפור ומה הדין כשחל בשבת?


דף נד[edit]

מתי מברכים על האור ועל איזה אור מברכים?


האם כונסן על הכוס או מפזרן?


מהם הכתב והמכתב ומתי נבראו?


מתי נברא האור?


מתי נברא הפרד?


אלו 4 דברים אלו במחשבה ליבראות ואף אם לא עלו דין הוא שיעלו?


מה דין יום כיפור, תשעה באב ותענית ציבור לענין בין השמשות, ספק בקביעותא דיומא, עשיית מלאכה ורחיצה?


דף נה[edit]

האם חוששים ליוהרא?


מה דרגת איסור עשיית המלאכה בערב פסח מליל י"ד ועד ליל ט"ו?


מנכש חיטה ונעקרה בידו כיצד יפטרנה בקרבן העומר ועד מתי יכול לעשות פתרון זה ומדוע?


למסקנא, מה הדין להתחיל מלאכה בי"ד לצורך המועד ולסיים מלאכה בי"ד שלא לצורך המועד במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה?


אלו בעלי מלאכה יכולים לעבוד בי"ד?


מה דין תרנגולת שברחה בחול המועד?


זבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין שברפת ובחצר מוציאין אותו לאשפה, כיצד מתיישבת הסתירה בדין חצר?


מה דין הולכת והבאת כלים מבית האומן בי"ד ובחול המועד?


דף נו[edit]

ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו ומדוע?


מהי הרכבת דקלים והאם מותרת בי"ד ניסן?


אנשי יריחו כרכו על שמע, מהי כריכה על שמע (4 אפשרויות) והאם עשו כדין?


אנשי יריחו קצרו וגדשו לפני העומר, האם עשו כדין?


מה הוא שורש המחלוקת בין אנשי יריחו וחכמים בגזמיות של הקדש, באכילת תמרים תחת הנשר ובנתינת פאה לירק?


דף נז[edit]

למ"ד נותנים פאה לירק האם הדין כן בלפת כרוב או קפלוט?


מנין היה ממון רב לחיפוי ההיכל בטבלאות של זהב וכיצד התגלגל הדבר?


האם היה ישמעאל בן פיאכי כשר או בעל זרוע, שמצד א' צווחה העזרה שיכנס ומאידך אמרו אוי לי מבית ישמעאל בן פיאכי?


מה עדיף טפי גדי או כבש וכיצד הוכיח לנדון זה יששכר איש כפר ברקאי?


הדרן עלך פרק מקום שנהגו


מעבר לתחילת הדף