רש"ש/נדרים/פג/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רש"ש TriangleArrow-Left.png נדרים TriangleArrow-Left.png פג TriangleArrow-Left.png ב     TriangleArrow-Right.png עמוד קודםעמוד הבא TriangleArrow-Left.png

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ר"ן ד"ה אמרי. וכיון דלא תליא כו' אפשר נמי דאיתא לאיסור טומאה בלא איסור שאר דיני נזירות. תימה דהא תנן בנזיר (ג ב) הריני נזיר מן החרצנים כו' ומן הטומאה ה"ז נזיר כו'. ואו או קתני כדפי' התוס' והמפרש שם. ובאמת הוא לל"צ ואפשר נמי כו' לפי פירושו לעיל בד"ה א"ר יוסף וכמש"כ הרא"ש כאן. שוב מצאתי בשירי ק"ע בירושלמי נזיר פ"א סוף ה"ד ובפ"ב הלכה ד' שנדחק לחלק:

ר"ן ד"ה אינו יכול להפר. כרבנן סבירא ליה דמקילי בע"נ. כצ"ל:

ר"ן ד"ה ויכולה ליהנות. דכתיב בהו תעזוב יתירה. תיבת יתירה נ"ל למוחקו דמחד תעזוב שמעינן לה מדלא כתיב בהו נתינה כדמסיים וכ"כ לקמן בד"ה רנ"א ותעזוב יתירה דרשינן ליה בב"ק (צד) לדרשה אחרינא הביאה לעיל (מד ב) ד"ה מיתיבי:

ר"ן ד"ה רבא. ותירץ הר"מ בר"ש ז"ל דהכא בשיש ללקט לקט שו"פ כו'. כ"נ דצ"ל:

ר"ן ד"ה ואני אומר. הא דגרסי' בירושלמי דנודר מיורדי הים לאחר למ"ד כו' ולאחר מכאן קודם ל"י נעשה מיושבי יבשה כו'. לכאורה משמע דדוקא בכה"ג מותר לרי"ש אבל אם לא נעשה מיושבי היבשה עד לאחר הל"י אף לרי"ש אסור כיון דבהתחלת חלות הנדר היה עדיין מיורדי הים. וכן להפך (לסברתו עתה) דאם גם בשעת חלות הנדר היה עדיין מיושבי היבשה אע"ג דבמשך זמן הנדר נעשה מיורדי הים מותר גם לרי"ש. ולפ"ז צ"ע מש"כ לקמן וכ"ת ר"ן מוקי למתניתין כרי"ש. דהא בכה"ג דמתני' אף לדידיה שרי. ובשירי קרבן שם בירושלמי פ"ג העלה בצ"ע שהר"ן סותר את עצמו במש"כ לעיל (ל) למש"כ לקמן (פט) ע"ש. ונראה דאישתמיטתי' כ"ד הר"ן שלפנינו אשר אליהם כוון במש"כ לעיל ויתבאר בפ"ב דמכלתין. והוא דימה שכיוון למש"כ לקמן (פט). וכן תמה אני על הב"י והבאים אחריו ביו"ד סי' רי"ז סל"ה שלא הביאו דעת הר"ן הלזו כלל וסתמו לדינא להפך:

בא"ד ולדידן דקי"ל כר"ע אסור כו' וכדכתיבא הא ירושלמי בהל' הרמב"ן כו'. כצ"ל:

בא"ד דהא סתם לן תנא בהאי פירקא כר"ע כו'. לכאורה תמוה דדלמא סבר ר"נ כאביי לקמן (פט) דמוקי למתניתין אף כרי"ש אבל ז"א דהירושלמי ע"כ לא סבר כאביי דלדידיה כיון דהיה אפשר שלא יעשה מיושבי יבשה קודם ל"י אף רי"ש יודה דאזלינן בתר אמירה דומיא דמתניתין דלקמן:

בסה"ד א"נ כו' כגמרא דילן. כצ"ל:

רא"ש ד"ה אימא סיפא. וי"ל דלעיל דאסרה פירות חנווני עלה כו'. כצ"ל:

רא"ש ד"ה נתגרשה. יכולה לאסרו עליה לאח"ז. כצ"ל:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף