רש"י/שמות/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png ג

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדףא[edit]

אחר המדבר. להתרחק מן הגזל, שלא ירעו בשדות אחרים (שמות רבה ב'):

אל הר האלהים. על שם העתיד:

ב[edit]

בלבת אש. בשלהבת אש, לבו של אש, כמו לב השמים (דברים ד), בלב האלה (שמואל ב י"ח). ואל תתמה על התי"ו, שיש לנו כיוצא בו, מה אמלה לבתך (יחזקאל ט"ז):

מתוך הסנה. ולא אילן אחר, משום עמו אנכי בצרה (תהילים צא טו):

אכל. נאכל, כמו לא עבד בה (דברים כא), אשר לקח משם (בראשית ג):

ג[edit]

אסרה נא. אסורה מכאן להתקרב שם:

ה[edit]

של. שלף והוצא, כמו ונשל הברזל (דברים יט), כי ישל זיתך (שם כ"ח):

אדמת קדש הוא. המקום:

ז[edit]

כי ידעתי את מכאביו. כמו וידע אלהים (שמות ב), כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו ולא העלמתי עיני לאטום אזני מצעקתם:

י[edit]

ועתה לכה ואשלחך אל פרעה. ואם תאמר מה תועיל, והוצא את עמי. יועילו דבריך ותוציאם משם:

יא[edit]

מי אנכי. מה אני חשוב לדבר עם המלכים.

וכי אוציא את בני ישראל. ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל שיעשה להם נס ואוציאם ממצרים:

יב[edit]

ויאמר כי אהיה עמך. השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. שאמרת מי אנכי כי אלך אל פרעה, לא שלך היא כי אם משלי, כי אהיה עמך, וזה המראה אשר ראית בסנה לך האות כי אנכי שלחתיך, וכדאי אני להציל, כאשר ראית הסנה עושה שליחותי ואיננו אכל, כך תלך בשליחותי ואינך נזוק. וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף ג' חדשים שיצאו ממצרים. ד"א: כי אהיה עמך, וזה שתצליח בשליחותך לך האות על הבטחה אחרת, שאני מבטיחך שכשתוציאם ממצרים תעבדון אותי על ההר הזה, שתקבלו התורה עליו, והיא הזכות העומדת לישראל. ודגמת לשון זה מצינו: וזה לך האות אכול השנה ספיח וגו' (ישעיה לז), מפלת סנחריב תהיה לך אות על הבטחה אחרת, שארצכם חרבה מפרות ואני אברך הספיחים:

יד[edit]

אהיה אשר אהיה. אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות. אמר לפניו, רבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת, דים בצרה זו, אמר לו יפה אמרת, כה תאמר וגו' (ברכות ט'):

טו[edit]

זה שמי לעלם. חסר וי"ו, לומר, העלימהו, שלא יקרא ככתבו (פסחים נ'):

וזה זכרי. למדו היאך נקרא. וכן דוד הוא אומר, ה' שמך לעולם ה' זכרך לדר ודר (תהלים קלה):

טז[edit]

את זקני ישראל. מיחדים לישיבה. ואם תאמר זקנים סתם, היאך אפשר לו לאסף זקנים של ששים רבוא (יומא כ"ח):

יח[edit]

ושמעו לקלך. מכיון שתאמר להם לשון זה, ישמעו לקולך, שכבר סימן זה מסור בידם[1] מיעקב ומיוסף, שבלשון זה הם נגאלים, יעקב אמר להם ואלהים פקד יפקד אתכם (בראשית נ), יוסף אמר להם פקד יפקד אלהים אתכם (שם):

נקרה עלינו. לשון מקרה. וכן ויקר אלהים", ואנכי אקרה כה (במדבר כ"ג]), אהא נקרה מאתו הלם:

יט[edit]

לא יתן אתכם מלך מצרים להלך. אם אין אני מראה לו ידי החזקה. כלומר, כל עוד שאין אני מודיעו ידי החזקה, לא יתן אתכם להלך:

לא יתן. לא ישבק כמו: על כן לא נתתיך (בראשית כ), ולא נתנו אלהים להרע עמדי (שם ל"א), וכלן לשון נתינה הם. וי"מ ולא ביד חזקה — ולא בשביל שידו חזקה, כי מאז אשלח את ידי והכיתי את מצרים וגו', ומתרגמין אותו ולא מן קדם דחילה תקיף. משמו של רבי יעקב ברבי מנחם נאמר לי:

כב[edit]

ומגרת ביתה. מאותה שהיא גרה אתה בבית:

ונצלתם. כתרגומו ותרוקנון, וכן וינצלו את מצרים (שמות יב), ויתנצלו בני ישראל את עדים (שם ל"ג), והנו"ן בו יסוד. ומנחם חברו במחברת צד"י עם ויצל אלהים את מקנה אביכם, אשר הציל אלהים מאבינו (בראשית לא), ולא יאמנו דבריו, כי אם לא היתה הנו"ן יסוד והיא נקודה בחירק, לא תהא משמשת בלשון ופעלתם אלא בלשון ונפעלתם, כמו ונסחתם מעל האדמה (דברים כח), ונתתם ביד אויב", ונגפתם לפני אויביכם (ויקרא כו), ונתכתם בתוכה (יחזקאל כ"ב), ואמרתם נצלנו (ירמיה ז), לשון נפעלנו, וכל נו"ן שהיא באה בתבה לפרקים ונופלת ממנה, כנו"ן של נוגף, נושא, נותן, נושך, כשהיא מדברת לשון ופעלתם תנקד בחטף, כגון ונשאתם את אביכם (בראשית מה), ונתתם להם את ארץ הגלעד (במדבר ל"ב), ונמלתם את בשר ערלתכם (בראשית יז), לכך אני אומר שזאת הנקודה בחירק מן היסוד היא, ויסוד שם דבר נצול, והוא מן הלשונות הכבדים, כמו דבור, כפור, למוד, כשידבר בלשון ופעלתם, ינקד בחירק כמו ודברתם אל הסלע (במדבר כ'), וכפרתם את הבית (יחזקאל מ"ה), ולמדתם אותם את בניכם (דברים יא):שולי הגליון


  1. ע"כ שסימן זה לא לשקרי איברי, שכיון שנמסר בידם יכול כל אחד לבוא ולומר כן, אלא שהיו מקובלים שלא יבא רמאי. דעת נוטה (בראשית ח"ג פ"נ פכ"ד). ובמקורות וביאורים שם ציינו לפרקי דרבי אליעזר (פ' מ"ח) דמשמע שרק אברהם יצחק ויעקב ובני יעקב וסרח בת אשר ידעו סימן זה.

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >