רש"י/משלי/כ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png משלי TriangleArrow-Left.png כ

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ב[edit]

נהם ככפיר אימת מלך מתעברו. מכעיסו:

ג[edit]

כבוד לאיש שבת מריב. לנוח ממריבה:

וכל אויל. שאינו שבת מריב תגל' קלונו:

ד[edit]

מחרף עצל לא יחרש. מפני הצנה יושב העצל ואינו עושה מלאכה ואינו עוסק בתורה:

ה[edit]

מים עמוקים עצה בלב איש. הלכה בלב חכם סתומה:

ואיש תבונה ידלנה. ותלמיד נבון בא ודלה אותה ממעיו:

ו[edit]

רב אדם יקרא איש חסדו. הרבה יש בני אדם הבוטחים אל אוהביהם המבטיחים אותם חסד וקוראים להם בעת דוחקם:

איש חסדו. המבטיח לו לעשות חסד:

ואיש אמונים מי ימצא. המבטיח ועושה:

ח[edit]

מלך יושב על כסא דין. כפשוטו או יש לפרשו כנגד הקב"ה ויש לפרשו כנגד שופטי אמת:

יב[edit]

אוזן שומעת ועין רואה וגו'. כלומר מעשה ידיו הם והוא חפץ באוזן שומעת מוסר ועין הרואה את הנולד:

יג[edit]

אל תאהב שנה פן תורש. כי תעשה רש:

יד[edit]

רע רע יאמר הקונה. הקונה תורה ע"י הדחק ויסורי רעבון אומר אוי לי על רעה זאת והצרה הזאת וכשהולך לו מלא חכמה אז יתהלל על הצער שנצטער:

ואוזל לו. והולך לו:

יז[edit]

ערב לאיש לחם שקר. ניאוף אשת איש:

ואחר ימלא פיהו חצץ. אבנים דקות וכן ויגרס בחצץ (איכה ג):

יח[edit]

מחשבות בעצה תכון ובתחבולות עשה מלחמה. אם באת להלחם כנגד השטן בא בתחבולו' תשובה ותפלה ותענית:

יט[edit]

גולה סוד הולך רכיל ולפותה שפתיו. המדבר חלקות לפתותך ולהסיתך:

כ[edit]

מקלל אביו ואמו. ידעך נרו באשון חשך בהנשיף ובהשחיר החשך כלומר בבא הרעה:

כא[edit]

נחלה מבוהלת בראשונה. שנבהל למהר וליטול תחלה כגון בני גד ובני ראובן שמהרו לטול חלקם בעבר הירדן ודברו בבהלה שנאמר גדרות צאן נבנ' למקנינו פה וערים לטפנו (במדבר לב) עשו את העיקר טפל שהקדימו צאנם לטפם:

ואחריתה לא תבורך. שגלו כמה שנים קודם שאר השבטי' כמו שמפורש בסדר עולם ובמדרש רבי תנחומ' בשנת שתים לאחז ויער ה' את רוח מלך אשור וגו' ושאר שבטים גלו בשנת שש לחזקיהו היא התשיעית להושע בן אלה:

כה[edit]

מוקש אדם ילע קודש. כשאדם נכשל ונוקש בעבירו' מקלקל את קדושתו כמו ושתו ולעו (עובדיה א):

ואחר נדרים לבקר. צריך אדם לחזור אחר קרבנו' לנדור ולהביא ולבקש על נפשו:

כו[edit]

מזרה רשעים. פרעה וחילו:

מלך חכם. הקב"ה:

וישב עליהם אופן. גלגל מדתם השיב עליהם וינהגהו בכבדות (שמות יד כה) כנגד והכבד את לבו (שם ה):

כז[edit]

נר ה' נשמת אדם. הנשמה שבקרבו מעידה עליו בדין:

כט[edit]

תפארת בחורים כחם. כמו שתפארת בחורים כחם כן הדרת זקנים שיבה:

חבורות פצע. תמרוק ברע דרשו רבותינו הממרק עצמו לדבר עבירה סוף בא לידי פצעים וחבורות:

ומכות חדרי בטן. (זה הדרוקן):


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >