ראשי תיבות וקיצורים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ראשי תיבות וקיצורים

איחוד כל הספרים שעסקו בנוטריקון, קיצורים וראשי תיבות. מסודר כמקובל לפי א"ב. עם מקורות (מקור מספרי ליקוטי ראשי תיבות שאין בהם מקורות, בעדיפות שנייה).

קיצור / ר"ת פיענוח נוסף נוסף נוסף נוסף נוסף הערות ושונות
א' אחד א-ל א-להי א-להים א-להינו -- --
א"א אברהם אבינו[1]
אי אמרת
אם אמרת[1]
אם אמר
אי אפשר[1]
אין אדם
אין אומרים
אמר אברהם
אם אפשר
אשל אברהם
אדוני אבי
אשת איש
אח אחיו[1]
אשת אב[1]
אות א'[2]
אא"א אלא אי אמרת[1] -- -- -- -- -- --
אא"ב אי אמרת בשלמא[1] -- -- -- -- -- --
א"ב איכא בינייהו[1] איש בריתי[3] אל"ף בי"ת איסורי ביאה[1] אות ב'[2] -- --
אב"ב אמה בראבנטר[3] -- -- -- -- -- --
אב"י אינו בן יומו[2] -- -- -- -- -- --
אבע"א אי בעית אימא[1] -- -- -- -- -- --
אג"ב אגמר ביאה -- -- -- -- -- --
א"ד או דלמא איכא דאמר איכא דאמרי אות ד'[2] -- -- --
אדה"ר אדם ראשון[1] -- -- -- -- -- --
א"ה אבן העזר אומות העולם[4] אמר הכותב אי הכי[1] אות ה'[2] -- --
אה"ו אלטונא המבורג וואנזיבעק[3] -- -- -- -- -- --
אהכש"ר אל הדרת כבודו שלום רב[3] -- -- -- -- -- --
אה"נ אין הכי נמי[1] -- -- -- -- -- --
אה"ע אומות העולם[4] אבן העזר -- -- -- -- --
או"א אבא ואמא אחד ואחד[4] א-להי וא' אבותי א-להינו וא' אבותינו -- -- --
או"ב אותו ואת בנו[1][2] -- -- -- -- -- --
או"ה איסור והיתר הארוך[2] -- -- -- -- -- --
או"ז אור זרוע -- -- -- -- -- --
אורו"ת אורים ותומים[5] -- -- -- -- -- --
או"ש אור שמח אלה ושבועה[6] -- -- -- -- --
א"ז אבי זקני אדוני זקני אור זרוע[2] אליה זוטא[2] אות ז'[2] -- --
א"ח אורח חיים אין חוששין אינו חייב אסרו חג[4] אשת חבר אורחות חיים אות ח'[2]
אחע"א איסור חל על איסור -- -- -- -- -- --
א"י ארץ ישראל אינו יהודי אינו יודע[2] -- -- -- --
איכ"ר איכה רבה -- -- -- -- -- --
א"ל אמר ליה אות ל'[2] -- -- -- -- --
אלת"ה אי לא תימא הכי[1] -- -- -- -- -- --
א"מ ארץ מצרים[1] את משמרתי[1] איסורי מזבח[1] אורח מישור[2] אות מ'[2] -- --
אמ"ד איכא מאן דאמר[1] אמסטרדם
אמשטרדם
-- -- -- -- --
א"ס אין סוף אמן סלה -- -- -- -- --
א"ע אהבת עולם[1] אמר עוד[1] את עצמו (עצמי, עצמך) אות ע'[2] -- -- --
אע"ג אף על גב[1] -- -- -- -- -- --
אעפ"כ אף על פי כן[1] -- -- -- -- -- --
א"פ את פיו[1] אכילת פרס[1] אות פ'[2] -- -- -- --
א"ק אמר קרא אך קשה[1] אות ק'[2] -- -- -- --
א"ר אמר רבי... אליהו רבה אליה רבה[2] אות ר'[2] -- -- --
א"ש אתי שפיר[1] אות ש'[2] אצל שחיטה[7] -- -- -- --
אשלד"ע אין שליח לדבר עבירה -- -- -- -- -- --
א"ת אם תאמר[1] אות ת'[2] -- -- -- -- --
את"ל אם תרצה לומר אם תמצא לומר[1] -- -- -- -- --
ב"א בני אהרן[1] בני אדם[1] בבת אחת ביאה ראשונה (ביאה א')[1] -- -- --
בגוב"ר בני גד ובני ראובן[8] -- -- -- -- -- --
בד"א במה דברים אמורים -- -- -- -- -- --
ב"ה בית הלל ברוך הוא בית האסורים[1] -- -- -- --
בה"ג בעל הלכות גדולות[2] -- -- -- -- -- --
בה"כ בית הכנסת[1] בית הכסא -- -- -- -- --
בה"מ בית המקדש[1] בית המדרש[1] -- -- -- -- --
בהפ"מ בהפסד מרובה -- -- -- -- -- --
בה"ש בין השמשות[1] -- -- -- -- -- --
בזה"ז בזמן הזה[1][2] -- -- -- -- -- --
ב"ח בני חורין[1] בעל חוב[1] בעלי חיים[1] -- -- -- --
ב"י בני ישראל[1] בית ישראל[1][2] -- בית יוסף[2] בית יעקב[2] -- --
ביה"כ בית הכנסת בית הכסא בית הכוסות[2] -- -- -- --
ביהמ"ד בית המדרש -- -- -- -- -- --
ביהמ"ק בית המקדש -- -- -- -- -- --
ביה"ש בין השמשות בית השחיטה[2] -- -- -- -- --
ב"כ בני כריתות בא כוחו בית כנסת -- -- -- --
בכ"ש בכור שור[2] בכל שהוא בכל שכן -- -- -- --
בל"י בית לחם יהודה[2] -- -- -- -- -- --
בל"ש בליל שבת[9] -- -- -- -- -- --
ב"מ בני מעים[2] בר מינן -- -- -- -- --
בנה"ך בנקודת הכסף[2] -- -- -- -- -- --
בס"ד בסייעתא דשמיא -- -- -- -- -- --
בע"ה בעלות השחר[1] -- -- -- -- -- --
בע"ז בעילת זנות[1] בעבודה זרה -- -- -- -- --
ב"פ בן פקועה[2] ב' פעמים[2] -- -- -- -- --
ברוב"ג בני ראובן ובני גד[10] ברוחניות ובגשמיות -- -- -- -- --
ב"ש בית שמאי ברוך שאמר ברוך שמו באר שבע[1] -- -- --
בשא"מ בשאינו מינו[1] -- -- -- -- -- --
בשכמל"ו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד -- -- -- -- -- --
ב"ת בעלי תשובה[1] בל תאחר -- -- -- -- --
ג"א גור אריה[1] גאון אחד -- -- -- -- --
ג"ד גמר דין[1] גזר דין גמירות דעת -- -- -- --
ג"ו גינת ורדים[2] -- -- -- -- -- --
גז"ד גזר דין[1] -- -- -- -- -- --
ג"י ג' ימים[2] -- -- -- -- -- --
גמ' גמרא -- -- -- -- -- --
ג"ע גיעולי עכו"ם[2] גילוי עריות -- -- -- -- --
ג"פ ג' פעמים[2] גט פיטורין -- -- -- -- --
ג"ר גברא רבה[1] -- -- -- -- -- --
ד"א ד' אמות[1] דבר אחר[1] דרך ארץ[1] -- -- -- --
דא"ח דברי אלקים חיים -- -- -- -- -- --
דא"מ דעת אחרת מקנה דאלו מציאות -- -- -- -- --
דד"ג דינא דגרמי[1] -- -- -- -- -- --
דד"ד דינא דמלכותא דינא[1] -- -- -- -- -- --
ד"ה דיבור המתחיל דברי הכל -- -- -- -- --
ד"ש דבר שמואל[2] -- -- -- -- -- --
דשאל"מ דבר שאין לו מתירין[1] -- -- -- -- -- --
דשיל"מ דבר שיש לו מתירין -- -- -- -- -- --
דשל"מ דבר שיש לו מתירין[1] דבר שאין לו מתירין (ר' דשאל"מ) -- -- -- -- --
דש"ש דבר שאינו שלו[1] -- -- -- -- -- --
ד"ת דבר תורה[2] דין תורה -- -- -- -- --
ה"ה הרב המגיד[2] הלכה ה'[2] הוא הדין -- -- -- --
הו"א האמת והשלום אהבו[11] הוה אמינא -- -- -- -- --
ה"מ הפסד מרובה[2] הני מילי הוה מצי -- -- -- --
הנ"מ הנפקא מינה[2] הנולד מאשה הני מילי -- -- -- --
הפ"מ הפסד מרובה -- -- -- -- -- --
הרא"ה הרב רבינו אהרן הלוי[2] -- -- -- -- -- --
וא"ל ואין להקשות[2] ואין לומר ואמר לו -- -- -- --
והו"א והאמת והשלום אהבו[12] והוה אמינא -- -- -- -- --
וז"א וזה אינו[2] -- -- -- -- -- --
וי"ל ויש לומר[2] -- -- -- -- -- --
ול"ק ולא קשיא -- -- -- -- -- --
וכ"ע וכולי עלמא -- -- -- -- -- --
ז"א זה אינו[2] -- -- -- -- -- --
זא"ז זה אצל זה[2] זה את זה זה אל זה זה אחר זה -- -- --
זוז"ג זה וזה גורם[2] -- -- -- -- -- --
זולו"ק זרוע ולחיים וקיבה[13] -- -- -- -- -- --
ז"ז זרע זרעו
זרע זרעי
זרע זרעם
-- -- -- -- -- --
זל"ז זה לזה -- -- -- -- -- --
זעג"ז זה על גב זה[2] -- -- -- -- -- --
ח"א חלק א'[2] חכם אחד חכמים אומרים -- -- -- --
חא"ח חלק אורח חיים[2] -- -- -- -- -- --
חה"ר חידושי הרשב"א[2] -- -- -- -- -- --
ח"ו חס וחלילה חס ושלום חלק ו' -- -- -- --
חו"י חות יאיר[2] -- -- -- -- -- --
חח"מ חלק חושן משפט חיים חזקיהו מדיני -- -- -- -- --
ח"י חק יעקב חלק י' -- -- -- -- --
חי"ד חלק יורה דעה[2] חלק י"ד -- -- -- -- --
חכ"א חכמים אומרים חכם אחד -- -- -- -- --
ח"מ חלקת מחוקק[2] -- -- -- -- -- --
חנ"נ חתיכה נעשית נבילה[2] -- -- -- -- -- --
ח"ש חצי שיעור[2] -- -- -- -- -- --
חת"ס חתם סופר -- -- -- -- -- --
ט"ע טביעת עין[2] טועם עכו"ם[2] -- -- -- -- --
ט"ק טעימת קפילא[2] טלית קטן -- -- -- -- --
י"א יש אומרים[2] -- -- -- -- -- --
יוב"ש יוסף בן שמעון[14] -- -- -- -- -- --
י"ל יש לראות[2] יש לעיין[2] יש לומר -- -- -- --
יל"ע יש לעיין -- -- -- -- -- --
ככ"פ כבולעו כך פולטו[2] -- -- -- -- -- --
כ"מ כסף משנה[2] כן מוכח[2] כל מקום כמה מקומות -- -- --
כנה"ג כנסת הגדולה[2] -- -- -- -- -- --
כס"מ כסף משנה[2] -- -- -- -- -- --
כ"פ כי פליגי[2] כן פסק[2] כמה פעמים[2] כך פולטו -- -- --
ל"ח לחם חמודות[2] לא חיישינן -- -- -- -- --
לחה"פ לחם הפנים -- -- -- -- -- --
לח"מ לחם משנה[2] -- -- -- -- -- --
ל"מ לא מיבעיא[2] לא מהני[2] לא מידי -- -- -- --
ל"ק לא קשיא -- -- -- -- -- --
ל"ש ליל שבת[15] לא שנא לא שנו לא שייך -- -- --
מ"ה מן התורה[2] משום הכי -- -- -- -- --
מהרש"א מורנו הרב רבי שמואל אידלס -- -- -- -- -- --
מה"ת מן התורה מהיכי תיתי -- -- -- -- --
מ"ט מאי טעמא -- -- -- -- -- --
מי"ט מעדני יום טוב[2] משנה י"ט -- -- -- -- --
מ"ל משנה למלך[2] מה לי משכחת לה -- -- -- --
מ"מ מגיד משנה[2] מעדני מלך[2] מכל מקום מראה מקום -- -- --
מנ"ל מנא לן
מנא להו
משנה למלך[16] -- -- -- -- --
מ"ל מגדל עוז[2] מראית עין[2] -- -- -- -- --
מתוע"ס מתחילה ועד סוף -- -- -- -- -- --
מתני' מתניתין -- -- -- -- -- --
נדל"ן נכסי דלא ניידי -- -- -- -- -- --
נ"ט בנ"ט נותן טעם בר נותן טעם[2] -- -- -- -- -- --
נט"ל נותן טעם לפגם[2] נותן טעם לשבח[2] -- -- -- -- --
נ"ל נראה לי[2] -- -- -- -- -- --
נתהמש"פ נתיבות המשפט[17] -- -- -- -- -- --
סמ"ג ספר מצוות גדול[2] -- -- -- -- -- --
סמ"ע ספר מאירת עיניים -- -- -- -- -- --
סמ"ק ספר מצוות קטן[2] -- -- -- -- -- --
ס"ס ספק ספיקא[2] -- -- -- -- -- --
ספ"ס ס' פעמים ס'[2] ספק ספיקא -- -- -- -- --
ע"א עמוד א עד אחד -- -- -- -- --
עאכו"כ על אחת כמה וכמה -- -- -- -- -- --
עוה"ב עולם הבא -- -- -- -- -- --
עוה"ז עולם הזה -- -- -- -- -- --
עט"ב ערב ט' באב -- -- -- -- -- --
עכ"ל עד כאן לשונו -- -- -- -- -- --
על"ג עבידא לגלויי[18] -- -- -- -- -- --
עמ"י עיין מנחת יעקב[2] עם ישראל עזרי מעם י' -- -- -- --
ע"ע עבד עברי עד עולם על עצמו
על עצמי
-- -- -- --
עע"ג עומד על גביו עומדין על גביו -- -- -- -- --
ע"ש עיין שם[2] ערב שבת עולת שבת על שם -- -- --
עשאי"ל עדות שאתה יכול להזימה[18] -- -- -- -- -- --
פ"י פני יהושע[2] פורת יוסף[2] -- -- -- -- --
פ"מ פנים מאירות[2] פני משה -- -- -- -- --
פר"ח פרי חדש פירש רבינו חננאל -- -- -- -- --
פ"ש פי שנים[19] פירות שביעית -- -- -- -- --
צל"ח ציון לנפש חיה -- -- -- -- -- --
צ"צ צמח צדק[2] -- -- -- -- -- --
צש"ת צרה שלא תבא[20] -- -- -- -- -- --
ק"א קפילא ארמאה[2] קונטרס אחרון -- -- -- -- --
קו"א קונטרס אחרון[2] -- -- -- -- -- --
קמ"ל קמשמע לן קא משמע לן -- -- -- -- --
קע"א קיבל עליו אחריות -- -- -- -- -- --
קצוה"ח קצות החושן -- -- -- -- -- --
ק"ש קריאת שמע קדיש שלם -- -- -- -- --
קשש"ע קריאת שמע של ערבית -- -- -- -- -- --
קשש"ש קריאת שמע של שחרית -- -- -- -- -- --
ראב"ח רבי אליהו בן חיים[2] -- -- -- -- -- --
ר"י רבי יהודה רבינו יצחק[21] -- -- -- -- --
ריב"ח רבי יוסי ברבי חנינא -- -- -- -- -- --
ריב"ל ר' יהושע בן לוי -- -- -- -- -- --
רלב"ח רבי לוי בן חביב[2] -- -- -- -- -- --
רשב"א רבי שלמה בן אברהם (הרשב"א) רבי שמעון בן אלעזר רב שימי בר אשי רבי שמשון בן אברהם (הר"ש משאנץ) -- -- --
רש"י רבי שלמה יצחקי -- -- -- -- -- --
רש"ש רבי שלום שרעבי רבי שמואל שטראשון -- -- -- -- --
ש"א שער אפרים[2] שער א'[2] שאגת אריה שאר אחרונים שמואל א' שמעתתא א' --
שאאי"ל שאי אתה יכול להזימה[18] -- -- -- -- -- --
שא"ש שבר אל שבר[2] -- -- -- -- -- --
שאשי"י שבר אל שבר יחדיו ידובקו[2] -- -- -- -- -- --
ש"ב שער ב'[2] שמואל ב' שמעתתא ב' -- -- -- --
ש"ג שער ג'[2] של גלויות שמעתתא ג' -- -- -- --
ש"ד שער ד'[2] שפיר דמי שמעתתא ד' -- -- -- --
ש"ה שער ה'[2] שמעתתא ה' -- -- -- -- --
ש"ו שער ו'[2] שמעתתא ו' -- -- -- -- --
ש"ז שער ז'[2] שכבת זרע שמעתתא ז' -- -- -- --
ש"ח שער ח'[2] שומר חינם -- -- -- -- --
ש"ט שער ט'[2] -- -- -- -- -- --
ש"י שער י'[2] של יד -- -- -- -- --
ש"כ שער כ'[2] שפתי כהן -- -- -- -- --
ש"ל שער ל'[2] -- -- -- -- -- --
ש"מ שער מ'[2] שמע מינה שיטה מקובצת -- -- -- --
שמ"ח שמלה חדשה[2] -- -- -- -- -- --
ש"נ שער נ'[2] -- -- -- -- -- --
תא"מ תיבות אלו מחוקות -- -- -- -- -- --
תה"א תורת הבית הארוך[2] -- -- -- -- -- --
תה"ד תרומת הדשן[2] -- -- -- -- -- --
תה"ק תורת הבית הקצר[2] -- -- -- -- -- --
תוי"ט תוספות יום טוב -- -- -- -- -- --
תוס' תוספות תוספתא -- -- -- -- --
תושלב"ע תם ונשלם שבח לאל בורא עולם -- -- -- -- -- --
תז"מ תיבה זו מחוקה -- -- -- -- -- --
תנ"ך תורה נביאים כתובים -- -- -- -- -- --
ת"ר תנו רבנן -- -- -- -- --
ת"ש תא שמע -- -- -- -- -- --
ת"ת תלמוד תורה -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --

מקורות[edit]

ספרים (בעברית) בנושא ראשי תיבות וקיצורים
 • רבי אברהם יצחק שטרן, ראשי תיבות, סיגט, ה'תרפ"ו באתר "HebrewBooks"
 • מאיר היילפרין, הנוטריקון, הסימנים והכנוים, וילנה: ב. א. קלעצקין, ה'תרע"ב

הערות שוליים[edit]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 עץ החיים (אבולעפיה), 'לוח הראשי תיבות'.
 2. 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 לוח ראשי תיבות, פרי מגדים יורה דעה מהדורת למברג תקפ"ד.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Abbreviatvrarvm Hebraicarvm‏ (1769), עמ' 13
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Abbreviatvrarvm Hebraicarvm‏ (1769), עמ' 14
 5. מנחת חינוך, מצוה שס"ה
 6. שו"ת מהר"ם רוטנבורק האחרונים, סימני השאלות לחושן משפט.
 7. למשל ש"ך יו"ד סימן א'.
 8. מלבושי יום טוב אה"ע סי' ב'
 9. למשל: תורת חיים ואהבת חסד סי' ג', במקור (ברלין תק"י)
 10. מלבושי יום טוב אה"ע סי' ב'
 11. היילפרין, הקדמה
 12. היילפרין, הקדמה
 13. מנחת חינוך, מצוה ת.
 14. אילה"ש ב"מ יח.
 15. למשל: תורת חיים ואהבת חסד סי' ג', במקור (ברלין תק"י)
 16. מנחת חינוך במקומות רבים
 17. מנחת חינוך, מצוה ת.
 18. 18.0 18.1 18.2 למשל: עדות ביעקב, סימן א
 19. מנחת חינוך, מצוה ת.
 20. למשל: תורת חיים ואהבת חסד סי' ג', במקור (ברלין תק"י)
 21. מבעלי התוספות