קרית ספר/עדות/יח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg עדות TriangleArrow-Left.svg יח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
דברי שאול - עדות ביוסף
קרית ספר
שרשי היםדפים מקושרים

א[edit]

מצות רלד לעשות לעד זומם כאשר זמם כדכתיב ועשיתם לו כאשר זמם וגו' כמו שרצו לעשות בעדותם והזמה היא עמנו היתם במקום פלוני ביום שאתם מעידים שראיתם עדות זו במקום אחר רחוק שהם מזימים אותם אבל אינם יודעים אם נהיה אותה הדבר שהעידו עליו או לא. והכחשה היא בעדות עצמה שלא היה אותו הדבר שמעידין הם עליו וגזרת הכתוב הוא להאמין עדות האחרונים על הראשונים אפי' הראשונים מאה והאחרוני' שנים דכיון שאין מכחישין עדותן הוי עדות אחר מה שאומרים עמנו היתם ומהימני וכדתנן פרק קמא דמכות ד"ה וילפינן לה בגמרא מדכתיב והנה עד שקר העד שקר ענה עד שתשקר בגופה של עדות שהוא גופן של עדים וכל שאינו כה"ג הוי מוכחשת ודוחין את שתיהן דתרי כמאה כדילפינן מדכתיב על פי שנים עדים או שלשה עדים וגו' אם מתקיימת בשנים למה הזכיר שלשה וכו' אם הוזמו בדבר של מיתה או של מלקות ממיתין אותם או מלקין אותם כמו שזממו לעשות אבל בדבר של ממון משלשין הממון ביניהם כדתנן התם וכדילפינן בגמרא נאמר רשע בחייבי מלקיות אם בן הכות הרשע ונאמר רשע בחייבי מיתות אשר הוא רשע למות מה במיתה ממיתין שניהם דאין מיתה למחצה אף כאן אין מלקות למחצה רבא אמר בעינן כאשר זמם שיקבל הנדון מלקות שלימה אי הכי ממון נמי ממון מצטרף והרי קבל מה שרצו להפסידו בין כולם אבל מלקות לא מצטרף.

ד[edit]

עדים זוממים אינם צריכים התראה וכדאמר' פרק אלו נערות נתרי בהו אימת וכו' אבל שאר עונשין בב"ד של מטה צריכין התראה. עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו ע"י כת שלישית הוו זוממין דהכחשה תחלת הזמה היא וכדאמר' במרובה דף פ"ג.

ה[edit]

אין מזימין העדים אלא בפניהם וכדאמ' בפרק שני דכתובות משום דהם באים לחייבם כדי לעונשם נפש או ממון והתורה אמרה והועד בבעליו יבוא בעל השור ויעמוד על שורו ואי שלא בפניהם הכחשה מיהא הויא לבטל עדותם כדאמר התם ר' אבהו.

ו[edit]

עדי נפשות שהוכחשו אפי' בא הנהרג ברגליו אינם לוקים דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד דאין לוקין עליו כיון שבא להעיד על נפש אף ע"ג דכשמעיד על דבר אחר משלם או לוקה.

ז[edit]

עדים זוממים צריכים הכרזה כדילפינן פרק הנחנקין דף פ"ט ד' צריכין הכרזה מסית ובן סורר ומורה וזקן ממרא דבכולהו כתיב וכל ישראל ישמעו ויראו ועדים זוממים כתיב והנשארים ישמעו ויראו משום דלא שייך וכל העם דלאו כולי עלמא חזו לסהדותא שיש גזלנים ומלוה ברבית וכו'.

ח[edit]

עדים זוממים אינם משלמים על פי עצמם משום דחיובם הוי קנס וכדאמר ר' עקיבא פרק קמא דמכות ואמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה לא הרגו ולא נהרג אדם מישראל על פיהם והם נהרגים ומשלמין ממון ואם הודה שהוזמו בב"ד וחייבים ממון משלמין דמההיא שעתא הוי ממון גביהו ואין זה מרשיע את עצמו שכבר הרשיעהו אלהים כדאיתא התם:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.