קרית ספר/עדות/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg עדות TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
דברי שאול - עדות ביוסף
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

בדיני נפשות בעינן שיהיו העדים רואים זה את זה בשעת העבירה וכדאמרינן פרק קמא דמכות מנין לעדות מיוחדת שהיא פסולה שנאמר לא יומת על פי עד אחד מאי אחד אי לימא עד אחד ממש מרישא שמעינן מינה דכתיב על פי שנים עדים אלא מאי אחד אחד אחד תניא נמי הכי היו רואין אותו אחד מחלון זה ואחד מחלון זה ואין רואין זה את זה וכו' והינו עדות מיוחדת ואם היה המתרה רואה אותן והן רואין אותו לא חשיבא עדות מיוחדת דהוא מצרפן כדאמר התם רבא דף ו'. והרב כתב דבעיא תרתי הוא רואה אותם והם רואים אותו אף על פי שאינם רואים זה את זה ורבא או קאמר כדאיתא התם ונראה שהרב ז"ל לא גריס או משום דאי מתרה רואה אותן והן אינם רואים אותו היכי מהימנינן ליה למתרה לומר שראה אותם להרוג את זה דבשלמא כשהם רואים אותו הרי הם שנים והתוס' תירצו דמיירי שיש עדים שהמתרה רואה אותם אך לא ראו המעשה אותם העדים ואכתי קשה לרב ז"ל דכיון דהם רואין אותו הרי הם שנים אמאי בעינן שהוא יראה אותם ואפשר דסבירא ליה דכל היכא דאין רואין את המתרה והוא רואה אותם חשיבא עדות מיוחדת לפי מאי דגריס הוא. ראוהו העדים את העובר זה אחר זה אין מצטרפין כדתניא התם וטעמא דהוי עדות מיוחדת ופסולה כדילפינן מלא ימות על פי עד אחד. שני כתות של עדים בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו עדות אחד כדתנן התם ואם לא הוזמו כולם אין נהרגין כדילפינן התם מדכתיב על פי שנים עדים או שלשה עדים אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט שלשה אלא להקיש שלשה לשנים מה שנים אינם נהרגין עד שיהיו שניהם זוממים כדילפינן מדכתיב והנה עד שקר העד ואמר מר כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים אף שלשה אינם נהרגים עד שיהיו שלשתם זוממים שהרי שלשתם נעשו עדות אחת ומנין אפילו מאה תלמוד לומר עדים וב' כתות רואות וכו' הוו עדות אחד לענין זה.

ב[edit]

ובדיני ממונות אף על פי שלא ראו אלו את אלו וכן שנים שלא ראו העדות בבת אחת מצטרפין וכדילפינן התם דעדות מיוחדת כשרה בדיני ממונות מדכתיב לא יומת על פי עד אחד ובדיני נפשות משתעי אבל בדיני ממונות כשרה. וכן בדיני ממונות שומעין האחד היום והשני למחר ובשני בתי דינין מה שאין כן בדיני נפשות דקי"ל כר' נתן וכר' יהושע בן קרחה בפרק זה בורר דתנא קמא דרבי יהושע סבר עד שיראו שניהם כאחת איבעית אימא סברא איבעית אימא קרא דכתיב והוא עד וגו' והרי כאן שנים ואפקיה רחמנא בלשון חד לומר עד דחזו תרויהו כחדא ור' יהושע בן קרחה אמר והוא עד או ראה או ידע מכל מקום ותנא קמא דרבי נתן סבר עד שיעידו שניהם בב"ד כאחד איבעית אימא קרא וכו' קרא דכתיב אם לא יגיד ונשא עונו ומקשי' הגדה לראיה כדכתיב או ראה אם לא יגיד בחד קרא מה ראיה בעינן כאחד כתנא קמא דר' יהושע בן קרחה אף הגדה ורבי נתן סבר לא מקשינן הגדה לראיה והני פלוגתי' לא הוו אלא בדיני ממונות כדמייתי להו התם אמתני' דהיאך אתה יודע שזה חייב לזה אבל בדיני נפשות הא קי"ל דעדות מיוחדת פסולה כדילפינן לעיל דבעינן שיראו שניהם כאחד וכתנא קמא דר' יהושע בן קרחה וכיון דבעינן ראיה כאחד מקשינן הגדה לראיה כתנא קמא דרבי נתן בדיני נפשות.

ז[edit]

העיד אחד במקצת דבר והשני במקצתו אפילו בדיני ממונות אין מקיימין מעדות שניהם דכתיב יקום דבר:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.