קרית ספר/עדות/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg עדות TriangleArrow-Left.svg א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
דברי שאול - עדות ביוסף
קרית ספר
שער המלך
שרשי היםדפים מקושרים

א[edit]

מצות רלב להעיד בב"ד למי שיודע לו עדות בין לזכות בין לחובה דכתיב והיא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו שיתבענו להעיד בדיני ממונות וכדילפינן בדוכתיה פ"ט מהלכות שבועות. היה העד חכם גדול ואין כבודו שילך לפני ב"ד שאינם גדולים כמותו יש לו להמנע דכבוד תורה עדיף וכדאמרינן לענין אבדה פעמים שאתה מתעלם מדכתיב והתעלמת והיינו בזקן ואינה לפי כבודו וכדאיתא התם פרק שבועת העדות דף ל' ובעדות שיש בו איסור או בעדות נפשות ומכות הולך ומעיד דאין חכמה לנגד ה' כדאמרינן התם. כ"ג אינו חייב לילך להעיד אלא עדות מלך בלבד וכדאמרי' פ' כ"ג בסנהדרין דף י"ח משום דאיכא זילותא דכ"ג וכתיב והתעלמת ומסיק התם דמעיד לבן מלך בפני המלך דאתי משום יקרא דכ"ג וקאי ואזיל וב"ד מעייני בדיני' דאלו למלך גופיה אמרינן לא דן ולא דנין אותו:

ד[edit]

מצות רלג לדרוש העדים ולחקרן כדי שישתקו או יחזרו בהם בזמן שיש בעדותן דופי דכתיב בעיר הנדחת ודרשת וחקרת ושאלת היטב וביחיד שעבד ע"ז כתיב והוגד לך ושמעת ודרשת היטב ובעדים זוממים כתיב ודרשו השופטים היטב ודרשינן פרק היו בודקין מהני תלתא קראי שבע חקירות ודרשת וחקרת משמע יפה יפה ושאלת לא משמע חקירה עד דכתיב היטב בהדיה הא תלתא וביחיד כתיב ודרשת היטב הרי תרי דאלו דרשת בלא היטב משמע דרישה מעליא ובעדים זוממים ודרשו השופטים היטב את עדים האחרונים המזימים הרי שבע חקירות ולא תימא בכל חדא וחדא כדכתיב בעיר הנדחת ג' ובע"ז ובעדים תרי תרי דכיון דשוו כולהו להא מילתא דבעו דרישה על כרחין מהדדי ילפינן ליתן את האמור בשל זה לזה ומשום דלא דמו להדדי דהני תרתי ממונם פלט מה שאין כן בעיר הנדחת וע"ז להנך תרתי לא דמיא שכן עיר הנדחת בסייף ועדים זוממים יש מהם בסייף דבפרשה משמע שמעידים על רוצח מדכתיב נפש בנפש ועדים זוממים להנך תרתי לא דמיין שאינם צריכין התראה להכי ילפינן מהיטב היטב דכתיב בכולהו וגזרה שוה מופנה היא וזו מדה בתורה דגזרה שוה המופנה למדין ואין משיבין ואיכא תלתא מופנין דכתיב בעיר הנדחת ובע"ז הנה אמת נכון הדבר הנה אמת נכון דמשמע אמת ונכון בדרישה וחקירה הא חד סרי דל שבע לשבע חקירות ודל תלתא לג"ש פשא ליה חד לר' שמעון דאמר שריפה חמורה ולא אתיא מהני דליכא בהו שריפה ולרבנן אתו נחנקין בקל וחומר מנסקלין ונהרגין ואתו נשרפין בקל וחומר מנסקלין דהא חמירי ובעו חקירה ודרישה ובלאו הכי לא מקטלי הקל לא כל שכן ולרבנן האי חד דפש מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא וכדאיתא התם. והני שבע חקירות על הזמן לפי שכל השבע הללו באות להביאן לידי הזמה דשמא יש עדים להזימן ולא הוי עדותן עדות וכיון דמצינו בתורה שבע חקירות כדילפינן ואשכחנא בחקירת זמן שבע אמרינן דהני נינהו דתו ליכא חקירה בזמן דבכמה בשעה לא הויא חקירה דאדם טועה בחצי שעה כדאיתא התם ובאי זה יובל נמי לא הויא חקירה דכיון דאמרי באי זה שבוע לא בעינן באי זה יובל דמיובל לחברו אין עדים ממתינים עדותן וכדאיתא התם דף מ'. ובכלל החקירות באי זה מקום דכיון דחקירות הזמן הוו להזים העדים אי לא מסיימי מקום לא מצו להזימם. וכן חוקרים אותם בכוונת המעשה באי זה אופן היה שעיקר העדות תלוי בזה כמו בשבע חקירות ועל ידם יפטר או יתחייב ובדיקות נמי דאוריתא וכדילפינן התם נכון הדבר שיהא נכון שיהיו דבריהם מכוונים אבל אחד אומר בסייף הרגו ואחד אומר בארירן וכו' אין זה נכון ועדותן בטלה והוא והם פטורים:


· הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.