קרית ספר/ממרים/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg ממרים TriangleArrow-Left.svg ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלךדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שמט שלא יהיה הבן סורר ומורה על קול אביו ואמו ואזהרתי' מדכתיב לא תאכלו על הדם ודרשינן פרק ד' מיתות אזהרה בן סורר ומורה מנין דכתיב לא תאכלו על הדם לא תאכל אכילה המביאה לידי שפיכות דמים שהרי אינו נהרג אלא על אכילה מכוערת שנאמר זולל וסובא ומפי השמועה למדו שזולל הוא האוכל בשר ברעבתנות וסובא השותה יין ברעבתנו' והוא תרטימר בשר במלוגמ' אחד וחצי לוג יין בבת אחת כתנא קמא דרבי יוסי דבשאר מאכל ומשקה אינו נעשה בן סורר ומורה אלא בבשר ויין דכתיב אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו ויין מזיג ולא מזיג בשר בשיל ולא בשיל דבהכי אימשיך. ואינו חייב עד שיגנוב מאביו ויקנה בשר ויין בזול ויאכל וישתה חוץ מרשותו כדתנן התם פרק בן סורר משום דשכיח ליה לגנוב תמיד מאביו ולא בעית מאביו כיון שאוכל ברשות אחרים שלא יראהו אביו ובכי האי גוונא מימשיך וכן כשהוא בזול מימשיך ושכיח ליה וכתיב נמי זולל זול דרך אסמכתא ובלאו הכי לא מימשך. ואם היתה אכילת מצוה אפילו היתה ברקים ופוחזים פטור דלא מימשיך או אכילת איסור אפילו מדבריהם דכתיב איננו שומע בקולנו שלא עבר על אכילה זו אלא בקולם יצא זה שעבר בה על דברי תורה ואפילו היתה אכילה זו מבשר עוף פטור דלא חשיב ולא מימשיך בתריה ולהשלים חייב כדאיתא התם ובשר חי ויין חי נמי לא מימשיך בתריהו.

ה[edit]

אין דין בן סורר אלא בבן י"ג ויום א' שהביא שתי שערות עד שיקיף כל הגיד דהיינו ג' חדשים דקטן פטור דלא בא לכלל מצות וכתיב נמי כי יהיה לאיש בן בן הסמוך לגבורתו של איש בתחלת אישותו חייביה קרא דהינו ג' חדשים דכתיב בן ולא הראוי לקרותו אב והינו לאחר ג' חדשים דראוי לקרותו אב אם נתעברה אשר בתחלת אישותו שהיה בן י"ג ושתי שערות והוכר העובר וקודם שלשה חדשים דלא הוכר העובר אינו ראוי לקרותו אב ואם הקיף השיער כל הגיד הוי איש ולא בן.

ז[edit]

כיצד דנין בן סורר ומורה מביאין אותו אביו ואמו לב"ד של שלשה ומביאין ב' עדים שגנב ואכל כדאמרינן לעיל וכדאמרינן התם מתרין אותו בפני ב' ומלקין בפני ג' ההתראה היא הוכחה שלא ירגיל דכתיב ויסרו והמלקות ילפינן ליה נמי מדכתיב ויסרו אותו ולמדנו ויסרו אותו דמוציא שם רע מויסרו אותו דבן סורר וההוא דבן סורר מדכתיב בן ולמדנו בן מבין הכות הרשע וכדכתיב התם ואם לא שמע וחזר כדכתיב ולא ישמע אליהם וחזר ואכל ושתה מביאין אותו אצל ב"ד של כ"ג שדנין דיני נפשות ומעידין עליו כבתחלה וגומרין דינו ונסקל בפני השלשה הראשונים כדכתיב בננו זה זהו שלקה בפניהם וכדתנן התם ואף על גב דמהא דרשינן שרואים אותו ולא סומין לכתוב קרא בננו הוא מאי בננו זה שמע מינה תרתי.

ח[edit]

אם מחלו לו אביו ואמו קודם שנגמר דינו פטור שהכתוב תלה בהם דכתיב ותפשו בו כדאמרינן פ' אלו הנחנקין.

ט[edit]

ברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף השער למטה פטור כדתנן התם פרק בן סורר משום דתו לא דיינינן ליה דאלו עבר השתא לאו בר קטלא הוא ואם משנגמר דינו הוי כגברא קטילא ושוב אין לנו לחפש בזכותו ולהצילו.

י[edit]

אינו נעשה בן סורר ומורה עד שירצו אביו ואמו שניהם דכתיב ותפשו בו אביו ואמו כדאמרינן פרק אלו הנחנקין. היה אחד מהם גדם או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר דכתיב ותפשו בו אביו ואמו ולא גדמין והוציאו אותו ולא חגרין ואמרו ולא אלמין בננו זה ולא סומין דזה משמע שרואין אותו איננו שומע בקולנו ולא חרשין דחרשין אינם יודעים אם קבל דבריהם אם לאו שאם אמר להם איני מקבל אינו שומע לו ואף על פי שרואין שאינו מקיים מצותם מיהו איננו שומע בקולנו כתיב ואיכא להפוכי לזכותא ולמדרש דבשעת הקול הוא דקאמרי דלא שמע דהא קרא יתירא הוא כוליה כדפי' רש"י ז"ל התם עלה דמתני'.

יא[edit]

הבת אינה נידונת בדין זה דאין דרכה להמשך באכילה ושתיה כזו וכתיב נמי בן ולא בת וטומטום ואנדרוגינוס וצריך שיהיה בן בשעת התראה ולא טומטום שקרעוהו אחר כך ונמצא זכר דכתוב כי יהיה לאיש בן סורר ומורה וגו' עד שיהיה בן משעת התראה.

יג[edit]

בן סורר ומורה צריך הכרזה דכתיב ביה ישמעו ויראו וגו' בן סורר ומורה אביו יורשו ככל הרוגי בית דין ואף על פי שהוא גורם מיתתו יורש אותו וכדאמרינן התם:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.