קרית ספר/ממרים/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg ממרים TriangleArrow-Left.svg ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
ציוני מהר"ן
קרית ספר
תשובה מיראהדפים מקושרים

א[edit]

מצות רלו לכבד אב ואם דכתיב בדברות כבד את אביך ואת אמך ובירוש' דפאה אמרינן כיבוד אב ואם החמיר בו הכתוב מכבוד המקום דכתיב ביה כבד ה' מהונך אם יתן לך בית תקבע מזוזה טלית שים ציצית וכו' אבל בכיבוד אב ואם כתיב כבד את אביך אפילו אין לך כלום צריך אתה לטחון בריחים בשבילם:
מצות רלז לירא מהם דכתיב איש אמו ואביו תיראו והשוה הכתוב מוראם למורא המקום כדכתיב את ה' אלהיך תירא והמקלל אביו ואמו בסקילה כמגדף. הקדים אב לאם לכבוד ואם לאב למורא ללמד ששניהם שוים לכבוד ולמורא וכדתנן סוף כריתות ובכל מה שהוא כבודם ומוראם כדמפרש להו הרב ז"ל חייב בכל מדאוריתא דהוו בכלל כיבוד ומורא.

ו[edit]

ואחד האיש ואחד האשה חייבין במורא וכבוד בכיבוד כתיב סתם כבד את אביך וגו' אפילו הבת ובמורא דכתיב איש אמו ואביו תיראו ואמרינן פרק קמא דקידושין אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים אם כן מה ת"ל איש איש ספק בידו לעשות ואשה אין ספק בידה שרשות אחרים עליה ואם נתגרשה שניהם שוים וכדאיתא התם.

ז[edit]

ועד היכן כיבודם אפילו נטל כיסו והטילו לים בפניו לא יכלימהו אלא יקבל גזרת הכתוב ויפחד ממלך מלכי המלכים שצוהו בכך שאפילו מלך בשר ודם אם גזר עליו בדבר שהוא מצטער יותר מזה אינו יכול לפרכס ואסור לאדם להכביד על בניו אלא ימחול להם שהאב שמחל כבודו מחול דדוקא במלך ילפינן דאין כבודו מחול מדכתיב שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך כדאיתא התם. ומכה בנו גדול עובר משום ולפני עור וגו' ואם אי אפשר לו לעמוד לדעת אביו או אמו שנשתטו ילך לו ויצווה לאחרים.

יא[edit]

ממזר חייב בכבוד אביו ואמו ובמוראם אף על פי שהוא פטור על מכתם וקללתם כשלא עשו תשובה כדאמר' לעיל וכדאמרינן ביבמות פ' כיצד והיינו לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור לו להכותו וחייב לכבדו כדא' התם.

יב[edit]

מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה לא ישמע לו דכתיב איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו וגו' כולכם חייבים בכבודי וכדאמ' פרק אלו מציאות. אמר לו אביו השקני ויש בידו לעשות מצוה שאין שם אחרים לעשותה יתחזק בה שהוא ואביו חייבין במצוה דאי איכא אחרים לעשותה הוא פטור דעוסק במצוה פטור מן המצוה ולא מפליגין בין מצוה למצוה ותלמוד גדול מכיבוד אב ואם שכל אותם שנים שהיה יעקב בבית עבר לא נענש וכדאיתא סוף פרק קמא דמגלה.

יג[edit]

אמר לו אביו השקני וכן אמו מתעסק קודם באביו שהיא גם כן מצווה בכבודו כשהיא נשואה לא ואמרינן פרק הנושא את אביך זו אשת אביך ואת אמך זה בעל אמך וי"ו יתירא לרבות אחיך הגדול והני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.