קרית ספר/ממרים/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרית ספר TriangleArrow-Left.svg ממרים TriangleArrow-Left.svg א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

מצוות רלה לעשות על פי התורה שיאמרו לנו ב"ד הגדול שבירושלם שהם עקר תורה שבעל פה ועמודי ההוראה שנאמר על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה וגו':

ב[edit]

אזהרת שדמ שלא לסור מדבריהם וכל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלאו זה דכתיב ולא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ואין לוקין על לאו זה כשעשה הפך הוראתן מפני שניתן לאזהרת מיתת ב"ד שכל חכם שממרה על דבריהם מיתתו בחנק כדכתיב והאיש אשר יעשה בזדון וגו' ומת האיש ההוא. אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורה שבעל פה ואחד דברים שלמדום בא' מן המדות שהתורה נדרשת בהן ואחד דברים שעשאום גדר וסייג לתורה כל העובר על אחד מהן עובר בלאו זה כדכתיב על פי התורה אשר יורוך אלו התקנות והגזרות והמנהגות ועל המשפט אשר יאמרו אלו דברים שלמדו אותן מן הדין באחד מן המדות שהתורה נדרשת בהם מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל זו הקבלה שקבלו איש מפי איש ותניא פרק הנחנקין כי יפלא ממך במופלא שבב"ד הכתוב מדבר למעוטי תלמיד ממך זה יועץ שנחלק בעיבור הבינה הקרוי סוד ועצה למשפט זה הדין אם נחלק בדבר הלמד בדין ג"ש גם הוא נהרג דאלו דין ממש כתיב להדיא בין דין לדין בין דם לדם בין דם נדה לדם זיבה או לידה שנחלקו בהן בין דין לדין בין דיני נפשות ודיני ממונות ומכות ובין נגע לנגע בין נגעי אדם נגעי בתים נגעי בגדים שנחלקו בהם דברי אלו החרמים והערכים וההקדשות שהן חלים ובאים ע"י דיבור פה וכתיב ריבות ולא כתיב ריב לרבות הני והשקאת סוטה ועריפת עגלה וטהרת מצורע שכולם באים ע"י ריב בשעריך זה לקט שכחה ופאה שהן לעניים דכתיב בהם ואכלו בשעריך וקמת מב"ד דמדכתיב וקמת מכלל דביושבין עסקינן והיינו ב"ד שיושבין במקום הקבוע להם אזהר רחמנא שכשיש מחלוקת ביניהם שיעלו לשאול ועלית אל המקום מלמד שב"ה גבוה מכל הארצות אל המקום מלמד שהמקום גורם לאפוקי מצאן בבית פאגי והמרה עליהם. ובכל הדברים הולכים אחר הרוב כדכתיב אחרי רבים וגו' ואם אין ידוע היכן הדין נוטה בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל סופרים הלך אחר המקל ואף על פי שבבריתא זאת לא הוזכרו גזרות ותקנות נראה שסמך הרב ז"ל על מה שאמרו בכמה מקומות אסמכינהו אלאו דלא תסור במה שיש בו גדר וסייג ובמה שאין בו גדר כחנוכה ומגלה אקרא דכתיב שאל אביך ויגדך וכדאיתא בדוכתיה והקשה עליו הרמב"ן ז"ל בהשגותיו על ספר המצות כמה קושיות על זה שנראה שהרב ז"ל משוה כל מה שהוא מדרבנן למה שהוא מן התורה בכלל לאו זה וכבר כתבתי בהקדמת הספר מה שנוכל לתרץ לדעת הרב ז"ל ואומר אני שאין כוונת הרב ז"ל שהעושה הדבר שאיסורו מדרבנן שיהיה עובר על עשה דעל פי התורה אשר יורוך ועל לאו דלא תסור אלא בעשה הוא להודות ולהאמין על מה שיגזרו ויתקנו שהוא חייב לעשותו וכמו שכתב וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולישען עליהן וכן הלאו הוא שלא לחלוק עליהן במה שיורו אפילו בגזרות וכמו שכתב כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור מכל הדבר וגו' שרוצה לומר כל מי שאינו עושה כהוראתן אלא שחולק על עיקר הוראתו וכמו שכתב אחר כך מצות עשה לשמוע להם והעובר על כל אחת מהן עובר בלא תעשה וכו' שנראה שהמצוה היא השמועה שהיא ההודאה וההוראה והלאו הוא מה שהוא הפך זה שאינו מודה לדבריהם וחולק עליהם וזה נקרא עובר בענין זה על לאו זה אבל מי שעובר על דבר שהוא מדרבנן להנאתו או לתועלתו או לתאבון בין בשוגג בין במזיד הרי הוא עובר על דברי חכמים והוא פורץ גדר ישכנו נחש ואינו עובר על לאו ועשה שאם הוא עובר הרי כל דברי חכמים הם כדברי תורה ממש וכמו שהקשה עליו הרמב"ן ז"ל והרי השני דברים אחרים גם כן שהם דברים שלמדום מפי השמועה והם תורה שבעל פה והדברים שלמדום מן המדות שהתורה נדרשת בהם שהם נכללים בכלל לאו ועשה זה אינו אלא ענין ההודאה וההוראה כמו שכתבתי שאם הוא עובר על דבר שהוא מפי השמועה שהיא תורה שבעל פה יהיה נכלל בכלל הלאו או העשה של אותו הכתוב ויהיה עובר על אותו הלאו או עשה שנדרש עליו הדבר ההוא. וכן הדבר שנילמד מאחד מן המדות שהתורה נדרשת בהן הוא נכלל באותו הענין שנדרש עליו והעובר יהיה עובר על אותו לאו או עשה הנדרש עליו אם ילמדו על הדבר ההיא שהיא כמו הלאו ועשה אבל לא יהיה עובר על לאו ועשה זה כי אם בהיותו חולק ומכחיש עיקר הדבר שדרשו או שלמדו או שגזרו שאינו אמת אצלו ואם מורה לעשות כדבריו יהיה זקן ממרא כמו שיבאר אחר זה:


· הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.