קרית ספר/מלכים/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg מלכים TriangleArrow-Left.svg ח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מהר"צ חיות
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

חלוצי צבא מותרין לאכול נבלות וטרפות ויין נסך כשיכנסו לגבולם ולא ימצאו מה לאכול כדדרשינן ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וגו' וכדדרשינן פרק קמא דחולין אפילו כתלי דחזירי וכו':

ב[edit]

מצות רמח דין אשת יפת תואר כדכתיב כי תצא למלחמה וגו' וראית בשביה וגו' שאם תקפו יצרו בועל אשה בגיותה ומכניסה לביתו כדכתיב וחשקת בה ולקחת לך לאשה והבאת אל תוך ביתך וגו' ואסור לבוא עליה ביאה שניה עד שישאנה [כרב לגבי רבי יוחנן והיינו משום דמשמע ליה קרא (דברים כא, יא) וחשקת ביאה ראשונה, והדר ולקחת והבאתה אל תוך ביתך].

ג[edit]

אין אשת יפת תאר מותרת אלא בשעת השביה כדתניא פרק קמא דקידושין דף כ' תנו רבנן וראית בשביה בשעת שביה הותרה לו שמתחלה נתן עיניו בה ולא שלקחה למוכרה או לשפחה ואחר כך נתן עיניו בה בין בתולה בין בעולה ואפילו אשת איש כדכתיב אשת דמשמע אפילו אשת איש יפת תאר לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע וחשקת בה אף על פי שאינה נאה דבחשקו תלה הכתוב בה ולא בה ובחברתה שלא יקח שתים ולקחת לך לאשה שלא יקח שתים אחת לו ואחת לאביו או לבנו ומנין שלא ילחצנה במלחמה דכתיב והבאת אל תוך ביתך וגו' יכניסנה למקום פנוי ואחר כך יבעול.

ד[edit]

הכהן מותר ביפת תאר בביאה ראשונה שלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע כרב דאמר הכי התם פרק קמא דקידושין ובביאה שניה אסורה מפני שהיא גיורת ואסורה לכהן אחר בעילה ראשונה.

ה[edit]

אם קבלה עליה ליכנס תחת כנפי השכינה מטבילה לשם גירות מיד כדכתיב והיתה לך לאשה ליקוחין יש לך בה דהיינו בגירות ואם לא קבלה עליה תשב ל' יום כדתניא פרק החולץ ובכתה את אביה ואת אמה במה דברים אמורים שלא קבלה עליה אבל קבלה מטבילה ומותר בה מיד דקרא דכתיב ובכתה מיירי שלא קבלה ולכך בוכת על דתה. ומגדלת צפרניה ומגלחת ראשה כדי שתתגנה עליו שנאמר וגלחה מה גילוח הראש הוא ניוול אף עשיית ציפורן וכתיב בתר הכי ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה ואי אכתי לא קבלה הא אסירה אלא שגלגל עמה וקבלה משמע דאם קבלה קודם לא בעי כולי הני ניוולי הסרת שמלת שביה הנאים דדרך הגוים להלבישן כן במלחמה וכן הוי דומיא דגלחת דהוי ניוול ותניא בספרי ירח א' ימים שנים הרי ג' ואם לא חפץ בה משלחה לנפשה כדכתיב והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה:

ו[edit]

אזהרת שסד שלא תמכר כדכתיב ומכר לא תמכרנה בכסף ואינה מכורה ומחזיר הדמים ומנין שלא יתננה במתנה ולא בטובה דכתיב ומכור לא תמכרנה בכסף ואינו מחזיר הדמים:
אזהרת שסה שלא יכבשנה לעבדות אחר שנבעלה דכתיב לא תתעמר בה שלא ישתמש בה שבלשון פרסי קורין לעבודה שימוש.

ז[edit]

לא רצתה להתגייר מגלגלין עמה י"ב חדש כדין עבד לא רצתה מקבלת שבע מצות בני נח והולכת לה והרי היא כגרים התושבים. ואם נתעברה מביאה ראשונה הוולד גר ואינו בנו לשום דבר מפני שהוא מן הגויה וכדילפי' בדוכתי'. ואם לא רצתה להניח עבודה זרה הורגין אותה ככל עיר שהשלימה דאין כורתין להם ברית עד שיכפרו בעבודה זרה ויקבלו שאר מצות בני נח אבל אין כופין אותו לקבל תורה ומצות דכתיב מורשה קהלת יעקב לא הנחילה אלא לישראל ולכל הרוצה להתגייר כדכתיב ככם כגר אבל כופין על שבע מצות בני נח וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה שיקבלו ואם לאו שיהרגו אותם. והמקבל אותם הוא גר תושב האמור בכל מקום כשקבל אותם מפני שצוה בהן הקב"ה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.