קרית ספר/מלכים/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרית ספרTriangleArrow-Left.png מלכים TriangleArrow-Left.png ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
כבוד מלכים
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

מצות רמו למשוח כהן לדבר באזני העם אנשי הצבא בשעת המלחמה כדכתיב והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם וגו' אחת מלחמת מצוה ואחת מלחמת רשות ומושחין אותו בשמן המשחה.

ב[edit]

שני פעמים מדבר משוח מלחמה אל העם מלבד מה שמדברים השוטרים אחד בספר בעת שיוצאים קודם שיערכו המלחמה אומר להם מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו וגו' וכשישמע דבריו חוזר מעורכי המלחמה ואחד בעורכי המלחמה אומר אל תיראו ואל תחפזו וכדדרשינן בספרי כשהוא אומר ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום הרי יום שקרבים בו למלחמה אמור מה תלמוד לומר והיה כקרבכם אל המלחמה כיון שמגיעים לספר כהן מתנה עליהם התנאים הללו וסברא היא דקאי אמי האיש אשר בנה בית חדש וגו' שיחזור מן הספר והפעם השנית בשעת המלחמה כדכתיב אתם קרבים היום וגו' אל ירך לבבכם וגו' ופעם אחרת מדברים השוטרים ולא כהן גדול כדדרשינן התם פרק משוח תנו רבנן ודברו השוטרים יכול דברים של עצמם שדברים הללו שמדברים מי האיש אשר בנה וגו' של עצמן הן ולא כהן אומרן תלמוד לומר ויספו השוטרים הרי דברים של עצמן אמור דויספו משמע שדבר זה הם מוסיפים משלהם מדעד השתא גבי נטע וכו' לא כתיב ויספו שמע מינה עד הנה דברי כהן ואת זו הם מוסיפים והא מה אני מקיים ודברו השוטרים במשוח מלחמה הכתוב מדבר כנטע ואירס שמשוח מדבר והשוטרים משמיעים אותו הא כיצד מונגש ועד ודברו כהן מדבר וכהן משמיעו מודברו עד ויספו כהן מדבר ושוטר משמיע מויספו ואילך שוטר מדבר ושוטר משמיע ואחר כך מעמידין שרי צבאות בראש העם אחורי כל מערכת כדי שלא יחזרו דכתיב והיה ככלות השוטרים וגו' ופקדו שרי צבאות בראש העם. ובמלחמת הרשות היא שחוזרים מעורכי המלחמה אבל במלחמת מצוה יוצאין הכל אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה [כדתנן שלהי פ' משוח מלחמה (סוטה מד, ב) משום דעוסק במצוה פטור מן המצוה והיינו מדאורייתא כדילפינן בהלכות קרית שמע (פ"ד ה"א)].

ה[edit]

אחד הבונה בית לישובתו ואחד הבונה בית הבקר בית העצים בית האוצרות הואיל וראוי לדירה דמרבינן להו התם פרק משוח מדכתיב אשר בנה ולא כתיב אשר בית בנה דרשינן ביה אשר בנה מכל מקום יכול שאני מרבה בית שער אכסדרה ומרפסת תלמוד לומר בית שיהא ראוי לדירה. ואחד הבונה או לוקח או ניתן לו במתנה או יורש דכתיב אשר בנה אין לי אלא בנה אלו מנין ת"ל מי האיש אשר בנה מי האיש ריבוייא הוא דה"מ למכתב מי אשר בנה וכתיב חנכו מדלא כתיב חנך הוי מיעוטא חנכו לזה ולא לאחר פרט לגוזל בית.

ו[edit]

אחד הנוטע כרם או מבריך או מרכיב דלא אמרינן נטע כמשמעו כרבי אליעזר בן יעקב דכתיב אשר נטע אין לי אלא נטע אלו מנין תלמוד לומר ומי האיש אין לי אלא כרם מנין לרבות חמשה אילני מאכל אפילו משאר מינין תלמוד לומר אשר נטע מדלא כתיב אשר כרם נטע דרוש ביה נמי נטע מכל מקום אפילו אינו כרם שהרי לא הזכיר כרם עדיין יכול שאני מרבה ארבע אילני מאכל וחמשה אילני סרק תלמוד לומר כרם דאין כרם פחות מחמשה גפנים ושל מאכל כמו כרם ולא אילן סרק וכן גוזל כרם אינו חוזר כדאמרינן בבית וכן כרם של שני שותפין אין חוזרים עליו דלא קרינא לכל אחד כרמו כיון שאינו מיוחד לו ואין לך בה גפן שאין לשניהם חלק בה.

ז[edit]

אחד המארס את הבתולה או אלמנה או נפלה לו יבמה ואפי' לפני חמשה אחין חוזרין אלמנה דכתיב אשר ארס אשה ולא כתיב בתולה ואפילו שומרת יבם שלא קדשה הוא אלא מכח אחיו באה לו דאשה כתיב התם ואפילו חמשה אחין קרינא לכל חד אשתו שמא תתיבם לו וקדש אשה לאחר י"ב חדש חוזר כששלם הזמן דקרינא ביה אשר ארש אשה לקח אשה האסורה לו אינו חוזר דכתיב ולא לקחה מדלא כתיב לקח מיעוטא הוא למעוטי לקיחת איסור ומחזיר גרושתו לא קרינא ביה ארס אשה דהא היתה אשתו נשואה מעיקרא וילפינן נמי מאשה חדשה.

ט[edit]

כל  אלו שחוזרין מספקין מים ומזון ומתקנין את הדרכים דכתיב עליו גבי לוקח אשה זו חדשה וכו' נקי יהיה וגו' לומר עליו הוא דאי אתה מעביר לכל דבר סיפוק מזון ותיקון דרכים אבל אתה מעביר על אחרים:

י[edit]

מצות רמז להיות מארס או בונה בנין ונוטע כרם שמחים בקנינם שנה תמימה ולא יצאו למלחמה כל עיקר כדכתיב כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא וגו' נקי יהיה לביתו שנה אחת וגו' ותנן התם דף מ"ג נקי יהיה לביתו לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו דריבוייא הוא הוסיף לך הויה אחרת להיות כזו ושמח את אשתו זו אשתו אשר לקח להביא את יבמתו ובגמרא תנו רבנן אשה חדשה אין לי אלא אשה חדשה אלמנה וגרושה מנין תלמוד לומר אשה מכל מקום אם כן מה תלמוד לומר אשה חדשה מי שחדשה אצלו יצא מחזיר גרושתו ובונה בית היינו כשחנכו ונוטע כרם וחללו דומיא דלקח אשה חדשה דאי לאו הכי אלא בשלא חנכו הא הוי כדינא דמשוח מלחמה כדלעיל ואינן בסיפוק ותיקון ושמירה:

יא[edit]

אזהרת שסב שלא יעבור עליהם כל דבר כדכתיב ולא יעבור עליו לכל דבר ותניא התם לא יצא בצבא יכול יספיק מים ומזון ויתקן הדרכים ת"ל ולא יעבור עליו לכל דבר ואמאי איצטריך לא יצא בצבא לעבור עליו בשני לאוין כדאיתא התם.

יב[edit]

השכיר הבית וקבל הדמים הוי כחנכו וכן נתן בו חפציו ושמרן. והבונה או נוטע בח"ל אינו חוזר עליהם [דלא חללו דכתיב (דברים כ, ו) גבי כרם היינו דלא פדאו בשנה הרביעית והיינו בארץ ישראל והוא הדין בבונה בית חדש]:

טו[edit]

אזהרת שסג שלא לערוץ ולחזור אחור בשעת מלחמה כדכתיב אתם קרבים היום למלחמה וגו' אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כנגד ד' דברים שמלכי האומות עושים במלחמה מגיפין בתריסיהן וכו' והעובר הוי כשופך דמי ישראל כדכתיב ולא ימס את לבב אחיו וגו' והנלחם בכל לבו לקדש השם לא ימצא לו נזק ויזכה לחיי הע"ה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.