קרית ספר/מלכים/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg מלכים TriangleArrow-Left.svg ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מהר"צ חיות
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

מצות רמג לקרוא לשלום כשבאין לצור על עיר כדכתיב כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה כדכתיב כי תקרב אל עיר סתמא כתיב ואם לא תשלים עמך וגו' והכית את כל זכורה וגו' רק מערי העמים האלה וגו' לא תחיה כל נשמה ומשמע דבשאר האומות הכה כל זכורה אם לא ישלימו ובז' אומות לא תחיה כל נשמה אם לא ישלימו אבל אם השלימו אפילו בשבעה אומות כשהשלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח אין הורגין מהם נשמה והרי הן למס כדכתיב יהיו לך למס ועבדוך קבלו עליהם מס ולא עבדות או איפכא אין שומעין להם עד שיקבלו עליהם שניהם כדכתיב למס ועבדוך ואסור לשקר בבריתם כשהשלימו. וכן בעמלק אם לא השלימו כתיב תמחה את זכר עמלק אבל אם השלימו הוו כשאר שבעה עממין דהוו נמי מלחמת מצוה וקוראין להם לשלום כדאמרינן וכדכתיב ביהושע לא היתה עיר אשר לא השלימה וגו' וכמו שאמרו ששלשה כתבים שלח יהושע וגו':

ו[edit]

אזהרת שס שלא לדרוש שלום לעמון ומואב כשצרין עליהן דכתיב לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם ואמרינן בספרי לפי שנאמר וקראת אליה לשלום יכול עמון ומואב כן ת"ל לא תדרוש שלומם וגו' לפי שנאמר עמך ישב בקרבך בטוב לו יכול עמון ומואב כן ת"ל וטובתם ואם השלימו מעצמם תחלה מקבלין אותם דלא אסר קרא אלא דרישה כדכתיב לא תדרוש.

ז[edit]

כשצרין על עיר לתפשה אין מקיפין אותה מד' רוחותיה אלא מניחין רוח אחת כדי שיברחו כדכתיב ויצאו על מדין כאשר צוה ה' את משה ומפי השמועה למדו שבכך צוהו וכדדריש בסיפרי:

ח[edit]

אזהרת שסא שלא להשחית אילני מאכל במצור כדכתי' כי תצור אל עיר וגו' לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן והקוצץ לוקה. ולא במצור בלבד אלא כל הקוצץ אילן מאכל בכל מקום לוקה והיינו כשקוצץ דרך השחת' דלא דבר הכתוב במצור אלא בהווה וכתיב נמי לא תשחית דרך השחתה ודרשינן בסיפרי אין לי אלא גרזן מנין אף למשוך המים ממנה כדי שייבשו תלמוד לומר לא תשחית את עצה בכל דבר. ואילני סרק ומה שאינו עושה אלא דבר מועט מותר לקצוץ דכתיב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות וכתיב רק עץ אשר תדע וגו' ודרשינן פרק החובל רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל דקרא יתירא הוא תדע דהוה ליה למכתב רק עץ אשר לא מאכל הוא ולהכי דרשינן זה עץ מאכל והכי קאמר רק עץ אשר תדע אם אינך יודע קרוב למצור אלא הוא קחנו ואפילו הוא של מאכל כי לא עץ מאכל הוא זה אילן סרק ומאחר שסופינו לרבות כל דבר מה ת"ל כי לא עץ מאכל הוא להקדים סרק למאכל יכול אפילו מעולה בדמים לקורות יותר מפירות סרק קודם ת"ל רק. וכל המשבר כלים או הורס בנין עובר משום בל תשחית.

יא[edit]

צרין על עיירות גוים בשבת כדכתיב עד רדתה ואפילו בשבת בין מלחמת מצוה בין מלחמת רשות.

יב[edit]

הנהרג במלחמה במקום שיפול שם יקבר וקונה את מקומו כמת מצוה:
מצות רמד להתקין יד שיצאו בו בעלי המחנות לפנות בו כדכתיב ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ כדי שיהא המחנה נקי:
מצות רמה להתקין יתד לחפור בה ויהיה תלוי עם כלי מלחמתו ויפנה ויכסה דכתיב ויתד תהיה לך על אזניך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך ובין שיש עמהם ארון או לא כך הם עושים תמיד כדכתיב והיה מחניך קדוש וגו':


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.