קרית ספר/מלכים/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg מלכים TriangleArrow-Left.svg א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלךדפים מקושרים

א[edit]

מצות רלט למנות מלך מישראל דכתיב שום תשים עליך מלך ותניא פרק כ"ג ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל להעמיד להם מלך שנאמר שום תשים עליך ולהכרית זרעו של עמלק כדכתיב תמחה את זכר עמלק ולבנות להם בית הבחירה שנאמר והיה המקום אשר יבחר ה' וגו'.

ב[edit]

מינוי מלך קודם למלחמת עמלק שנאמר אותי שלח ה' למשחך למלך וגו' עתה לך והכית את עמלק ואחר כך בנין בית המקדש דכתיב ויהי כי ישב המלך וגו' ויאמר המלך אנכי יושב בבית ארזים ואינהו ילפי מדכתי' כי יד על כס יה מלחמה ואין כס אלא מלכות וכדכתיב וישב שלמה על כסא ה' וכתיב והניח לכם מכל אויביכם מסביב וגו' וכתיב בתריה והיה המקום אשר יבחר ה' וגו' וכדאמרינן פרק כ"ג.

ג[edit]

אין מעמידין מלך בתחלה אלא על פי ב"ד של ע"א ועל פי נביא כיהושע שמנהו משה רבינו ובית דינו וכשאול ודוד שמינה שמואל ובית דינו דכתיב אשר יבחר ה' אלהיך בו על פי נביא:

ד[edit]

אזהרת שנג שלא ימנה מלך מקהל גרים דכתיב לא תוכל לתת עליך איש נכרי ואין ממנין מקהל גרים עד שתהיה אמו מישראל שנאמר לא תוכל לתת עליך איש נכרי וגו' וכיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה כדאמרינן פרק החולץ ולכל שררות שבישראל גם כן בעינן ישראל כדכתיב התם שום תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך. ומלך בעינן ממובחרין בישראל המשיאי' לכהונה כדכתיב מקרב אחיך תשים וגו'.

ה[edit]

אין מעמידין אשה במלכות שנאמר עליך מלך ולא מלכה וכן כל משימות שבישראל אין משימין אלא איש דכיון דכל שררה דרשי' ליה מהכא משום תשים הכי נמי לענין איש ולא אשה. אין מעמידין מלך ולא כ"ג ממי שאומנותם נקלה שהעם מזלזלים בהם מדרבנן.

ז[edit]

כשמעמידין מלך מושחין אותו בשמן המשחה כדכתיב ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וגו' והיינו בשמן המשחה. ובמשיחה זו זוכה לו ולבניו עד עולם שהמלכות ירושה לו שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו כל הימים ירושה היא לו וכדדרשינן ריש כריתות. הניח בן קטן משמרין לו המלוכה כמו שעשו ליואש מדכתיב הוא ובניו והקודם בנחלה קודם במלכות דירושה הויא והבן הגדול קודם לקטן ממנו דכיון דחד הוא דמליך סברא הוא דגדול קודם. וכן כל השררות הן ירושה לבנים כיון דילפינן להו משום תשים כדאמרינן והוא שיהיה ממלא מקום אבותיו ביראת חטא. דוד זכה בכתר מלכות לבניו לעולם כדכתיב כסאך יהיה נכון וגו'.

ח[edit]

נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל הרי זה מלך כשהוא כשר כאחיה שמשח את ירבעם ואינו נמשך המלכות לעולם אלא לדוד כדכתיב נכון עד עולם ובירבעם כתב אך לא כל הימים.

י[edit]

אין מושחין מלכי ישראל בשמן המשחה ולא בירושלם אלא מלכי בית דוד בלבד. ואין מושחין מלך בן מלך אלא אם כן היתה שם מחלוקת כמו שמשחו את שלמה מפני אדוניה ואת יואש מפני עתליה ויואחז מפני יהויקים וכדילפינן בכריתות מדכתיב בקרב ישראל בזמן שיש שלום בישראל הוא שהמלכות ירושה לו ולא בעי משיחה אבל כי איכא מחלוקת לאו ירושה היא ובעי משיחה בתחלה:


· הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.