קרית ספר/מכירה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרית ספרTriangleArrow-Left.png מכירה TriangleArrow-Left.png א

הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלך


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

מצות רח לדון בדיני מקח וממכר בדברים שהוא מתקיים בהם ובדברים שאין מתקיים בהם כדכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך וגו'. אין המקח נקנה בדברים שיאמר המוכר או הנותן בית זה או יין זה אני מוכר או נותן לך ופסקו הדמים ורצה הלוקח בפני עדים אלא צריך לקנות באחד מן הדברים שנקנה בה המקח דכיון דילפינן לכולהו קנינין מדאוריתא משמע דבלאו חד מינייהו לא סגי.

ג[edit]

הקרקעות נקנין בכסף או בשטר או בחזקה בכסף ילפינן בריש קידושין דכתיב כסף השדה קח ממני וקיחה לשון קנין הוא דכתיב השדה אשר קנה אברהם ומשום דאיכא למימר השדה אשר קנה אברהם בחזקה ובשטר מייתי נמי קרא דשדות בכסף יקנו ועל מתניתין דנכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף דף כ"ו אמרינן בגמרא משום דאמר קרא שדות בכסף יקנו מעיקרא כסף קני שטר ראיה בעלמא ולא מייתי קרא דגבי עפרון דדילמא ה"מ ישראל מגוי שכל קנינו בכסף כדכתבו התוספות התם ובמקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב כיון דרגילים בהכי לא סמכא דעתיה דלוקח עד דנקיט שטרא ועיקר דעתו לקנות על השטר הוא והוה ליה כמפרש דכל תנאי שבממון קיים כדנילף בדוכתיה בס"ד אבל חזקה נראה דאפילו במקום שכותבין את השטר מהניא לחודא דאלימא טפי מכסף דכיון דבתר שדות בכסף יקנו כתיב וכתוב בספר וחתום אף על גב דלא כתיב יקנו לבסוף מהני מיהא למקום שנהגו לכתוב את השטר שלא גמר לקנות עד שיכתוב את השטר כדאמרינן אלא א"כ התנו.

ו[edit]

האומר תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך כיון שנתן קנה מדין ערב ממה שמצינו בתורה שהערב משתעבד למלוה יכולין אנו ללמוד וכדאיתא התם ד"ז ערב לאו אף על גב דלא מטי הנאה לידיה משעבד נפשיה דהאי נמי וכו' ובשטר ילפינן התם מדכתיב ואקח את ספר המקנה אלמא יש קניין אף בספר לבדו ונראה דכסף ושטר דילפינן מדברי קבלה עד השתא הוי הלכתא עד דאתא ירמיה ואסמכיה אקרא כדאמרינן בעלמא והיינו במוכר שדהו מפני רעתה דניחא ליה דליקנייה ליה שטרא ללוקח כי היכי דלא מצי למיהדר ביה אבל בשאר קרקעות עד שיתן דמים דלא סמכא דעתיה דמוכר לגמור המקח עד שיקבל הדמים וסברא היא דילפותא לא הויא אלא למוכר שדה מפני רעתה כדאמרינן חזקה ילפינן התם דף כ"ו מדכתיב וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה וכל שהועיל במה שהחזיק בו מדעת המוכר דומיא דכסף שמקבלו מדעת ושטר נמי כותבו מדעתו קנה כמו שהועיל או במה שנהנה במה שהוא דרך הנאת הקרקע או במה שנשתמש בו שמוש המועיל וכדכתיב במה ירשתם בישיבה.

יז[edit]

הגוי אינו קונה בחזקה אלא בשטר עם נתינת הכסף וכדאמרינן פרק חזקת דף ל"ה שאם היה קונה בחזקה מתוך אלמותו היה מחזיק ונראה דהא יד גוי אינו קונה בחזקה הוי מדרבנן כדאמרינן. כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע לקנין כשצריך לקרקע וכדתנן פרק שבועת הדיינים משום דכיון דצריך לקרקע חשיב כוותיה כדאמ' לענין נזקין פ' הכונס דילפינן דשמין ע"ג שדה אחר מדכתי' ובער בשדה אחר מלמד ששמין על גב שדה אחר בצריך לקרקע דאי לא צריך בעיניהו בעי לשלומי לר' שמעון כדאיתא התם.

יח[edit]

כשם שקרקע נקנה בכסף בשטר ובחזקה כך שכירות קרקע נקנה בא' מהם במציעא פרק השואל דף צ"ט ואמרינן פרק הזהב דנ"ו דשכירות בכלל ממכר הוי לאונאה דמכירה ליומה היא.

יט[edit]

המוכר לחבירו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחד מהן קנה כולן אם נתן דמי כולן באתרא דלא קנו בכספא וכדאמרינן פרק האשה נקנית דף כ"ז דסדנא דארעא חד הוא דהא כולה מחוברת וכדאיתא התם ויראה דמדאוריתא קני בחזקה אפילו שלא נתן דמים ומכירה ושכירות א' הוא:


· הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.