קבא דקשייתא/נד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נד
[edit]

קשה לי על מש"כ הרא"ש ריש הל' ציצית דנשים ועבדים חייבין בציצית לת"ק דר"ש ואיך משכחת דעבד יתחייב בציצית דהא מה שקנה עבד קנה רבו וציצית צריך שיהיה הבגד והחוטין משלו וברי"ף באמת הגירסא עבדים משוחררין והמעדני יו"ט מחקו והרי לא משכחת בעבדים שאינם משוחררין וכה"ג קשה לי בהא דש"ס מנחות (דף מ') דקאמר גזירה משום קלא אילן ופריך לא יהיה אלא לבן והרי אם הוא קלא אילן הוא מקח טעות והציצית אינם שלו ולא שייך עשה דוחה לא תעשה וצ"ע:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף