קבא דקשייתא/נג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נג
[edit]

קשה לי בהא דש"ס גיטין (דף כ"א) בכתב לה שטר מתנה על החצר קנאתו ומתגרשת בו והרי א"א לה שתתגרש תיכף כיון דיכול הבעל לחזור תוכ"ד מהמתנה א"כ הוי כגט בידה ומשיחה בידו דיכול לנתק ולחזור שיהיה הגט מונח בידו וא"כ כיון שלא נתגרשה עד אחר כ"ד דפסק המשיחה והרי אז שוב יהיה כטלי גיטך מעל גבי קרקע כיון דבשעה שנתן לה היה הגט מונח בחצירו מכח מה שקנתה אשה קנה בעלה וצע"ג:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף