קבא דקשייתא/נא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נא
[edit]

תמוה לי במאי דפשיטא לתוס' ריש בבא מציעא גבי וליחזי זוזי ממאן נקיט דגם כשהבעלי דינים מכחישין א"ע אם מגיע לו החפץ או הדמים וע"א מסייע לאחד צריך השני לישבע שבועה דאורייתא אף שאין נפק"מ בדמים ואלו בתוס' בבא קמא (דף ק"ז ע"ב ד"ה כגון) פשיטא להו דנשבע לשקר שאינו מגיע לו רק הדמים ולא החפץ נקרא שבועת ביטוי ולא כפירת ממון ואם כן למה יתחייב שבועה דאורייתא ע"י העד כיון דלא נקרא כפירת ממון וכן מוכח משבועה שאינו ברשותו בריש המפקיד דלא הוה רק שבועה דרבנן ועיין ברא"ש סוף שבועות ובקצות החושן סימן ע"ג. והדברים סותרין זה את זה וצע"ג[1]:שולי הגליון


  1. יש כאן הוספה ב'השמטות' ויש להשלימה.
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף