צלעות הבית

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
ספר
צלעות הבית
והם

ויכוחים הנוגעים אל אבן העזר
מהרב הגאון המחבר זצ"ל:

הספר היקר והנחמד הזה נדפס זה פעמים וכבכורה בטרם קיץ בעודה בכף איש יבלענה כן גם הוא התעיף עין בו ואיננו כי הביאוהו חכמי לב באוצרותם, ורבים המה המתאוים לשבוע מפרי תנובתו וכמטמונים יחפשוהו. ולמען הפיק רצון דורשי ה' ותורתו הבאתיו עתה מחדש לביה"ד ברוב יופי והדר כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים:

אני הצעיר שמואל גאלד בערג

ונתוספו עליו הגהות מהגאון המובהק המפורסם כבוד מהור"ר ברוך פרענקיל זלה"ה אבד"ק לייפניק מה שמצאתי חרות באצבעו בכ"י ממש בגליון הספר בית מאיר אשר קניתיו בכסף מלא מבית עקד ספריו:

לבוב

בדפום האברך המופלא מהור"ר זלמן ליב פלעקיר ושותפיו נ"י:

בשנת כתר לפ"ק

תוכן עניינים - זמני:[edit]

מהדורות דפוס[edit]

  • דפוס לבוב תר"כ באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"
  • מהדורה נוספת באוצר החכמה: באתר "אוצר החכמה"