פרי חדש/תלמוד תורה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

בני בנימין
יצחק ירנן
מעשה רקח
סדר משנה
עבודת המלך
פרי חדש
קובץ על יד החזקה


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


פרי חדשTriangleArrow-Left.png תלמוד תורה TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ואם לא הושיבו מחרימין את העיר וכו'. הרב פסק כלישנא בתרא ומפרש דה"ק ואמרי לה שקודם שמחריבים אותה מחרימין אותה דהיינו להטיל נדוי וחרם לאנשי העיר:

ד[edit]

ומי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות. בסוף הל' איסורי ביאה כתב רבינו וז"ל מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות וכו' ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרוייה עמו בבית הספר אלא היא בביתה והוא מלמד במקומו ומ"ש המ"מ שהרב פוסק כר' אליעזר משום דבגמרא שקלי וטרו אליביה אלא שיש לחלוק ולומר משום דנפק"מ לת"ק הוא אפשר לומר שהרב סבור דרווק דת"ק ר"ל שלא נשא מימיו וכן פירש בפי' המשנה ולפי זה בעיא דגמ' לא נפק"מ מידי לת"ק אלא דוקא לר"א והשתא ניחא דפסק כר"א משום דשקיל וטרי אליביה דוקא:

עוד כתב המ"מ ואפשר שרבינו סבור דהאי שרויה אצלו בבית הספר קאמר וכו' רבים נשתבשו בכוונת המ"מ והיא פשוטה אצלי שכוונתו היא לומר שפסק כת"ק וכיון דכן על כרחך אף אם יש לו אשה בעיר אחרת יכול להיות מלמד דהא בכה"ג לא מיקרי רווק לכו"ע שהרי נשוי אשה והכי דייק לשון הרב שכתב ומי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות מכלל שאם יש לו אשה אף בעיר אחרת ילמד תינוקות והוקשה לו למ"מ לדעת רבינו זה שא"כ למה כתב ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרוייה עמו בבית הספר והלא אף בעיר א"צ שתהיה עמו ותירץ לזה שהרב נמשך אחר הש"ס שסברא ר"א היא זו להיות שרוייה עמו בבית הספר ולפיכך כתב שא"צ כך אלא אפילו בעיר אחרת סגי וזה ברור ודוק:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.