פלפולא חריפתא/עבודה זרה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

פלפולא חריפתא TriangleArrow-Left.png עבודה זרה TriangleArrow-Left.png א

· הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ועוד הקשה וכו'. ופרש"י משום הרוחה וכו' ובתוספות שם יש מקשים מכאן לפ"ה דמתני' דפי' לשאת ולתת היינו מקח וממכר תינח מכר אבל מקח מאי לפני עור איכא ושמא י"ל שממציא לו מעות לקנות צרכי עבודת כוכבים ע"כ:

וכן פרש"י. לקמן על מתני' דתניא דחנויות מעוטרות וכלומר דחזר בו מפירושו דהכא וכ"כ שם התוס' יב ע"ב:

ובעיא דלעיל אמכירה דמתני' קאי אבל קיחה לא אסרה מתני' אלא ברייתא בדבר שאין מתקיים מטעם דשמח וכו' ומינה ליכא למיפשט אמכירה:

וכן ברייתא כלומר וכן מתיישבת ג"כ הברייתא:

לר"נ בגמרא גרסי' לרב ברונא וברי"ף גורס לרב כהנא:

בפ"ק דחולין דף י"ג משום דכל דבר שנאסר במנין וכו' בפ"ק דביצה דף ה':

אפילו אביי מודה דשרי משו"ה נקט להני דסבר רב יוסף וכו' למימרא דאי לא הוה אפשר אף אביי מודה דשרי והיה יכול להביא הא דפירש רב יוסף הברייתא יהודית מילדת כנענית בשכר דמשום איבה הוא דשרי בשכר:

לפני אידיהן כך הוא ברי"ף וכן מוכח בגמרא:

והלכתא כר"ל רי"ף:

כמאן דאסר שהן רבנן בתראי שנקראים בלשון חכמים והם הרבים בודאי משא"כ ת"ק דאע"ג דסתמא הוא אפשר דיחידאה עיין בס"פ גבי מוכר אילן ע"מ לקוץ וכו':

לפורעו וכו'. פיסקא:

דמתני' כלומר בין משנה בין בברייתא:

דפרשינן לעיל בשם רש"י:

מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.