ערך:לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

ערך:לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בגמרא בפסחים (ב.), בבא קמא (ס.-ס:) ותענית (י:): אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב.

מקור[edit]

בגמרא בתענית (י:) למדו כן מהפסוק (בראשית מד ג) 'הבוקר אור והאנשים שולחו'[1].

בגמרא בבבא קמא (ס:) למדו כן מן הפסוק (שמות יב כב) 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר'.

וברש"י בפסחים (ב. ד"ה בכי) כתב: בכי טוב, היוצא לדרך יכנס ערבית לבית מלון בעוד החמה זורחת ולמחר ימתין עד הנץ החמה ויצא, ואז טוב לו שהאור טוב לו שנאמר באור (בראשית א ד)'כי טוב' ומה היא טובתו - מפני החיות ומפני הלסטים. משמע שדקדק מלשונו של רב יהודה 'בכי טוב' שלמד כן מהכתוב באור 'כי טוב'[2].

שולי הגליון


  1. וכן בפסחים (ב.) רצתה הגמרא ללמוד מפסוק זה שאור יממא הוא ודחתה 'מי כתיב האור בקר, בוקר אור כתיב, כמאן דאמר צפרא נהר וכדרב יהודה אמר רב כו' לעולם יכנס אדם כו'. וכתב רש"י (פסחים שם ד"ה הבקר): ולפי דרכו לימדך הכתוב דרך ארץ מאחי יוסף שהמתינו עד שהאיר המזרח כדרב יהודה.
  2. ואף שהגמרא שם מבארת על פי זה את הכתוב 'הבוקר אור והאנשים שולחו' כבר ביארו רש"י (ד"ה הבקר) שלפי דרכו לימדך הכתוב דרך ארץ מאחי יוסף שהמתינו עד שהאיר המזרח כדרב יהודה, ומשמע שאין זה מקור לימודו של רב יהודה, אלא הוא למד כן מהכתוב באור 'כי טוב'.
·
מעבר לתחילת הדף