ערך:אכילה חוץ לסוכה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

ערך:אכילה חוץ לסוכה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

גדרה - ביטול עשה או איסור[edit]

נחלקו האחרונים בגדר איסור אכילה וכדומה חוץ לסוכה, אם חשוב מבטל עשה שכיון שהוא רוצה לאכול חל עליו חיוב לאכול בסוכה. או שאינו מבטל עשה שהרי סוכה בשאר הימים מצוה קיומית היא, אלא שמכל מקום יש איסור לאכול חוץ לסוכה:

  • דעת רבי עקיבא איגר (סוכה כה.), שאין על אכילה איסור כלל לאכול חוץ לסוכה, אלא שמוטל עליו לקיים מצות עשה שתהיה אכילתו בסוכה, ואם אינו הולך לסוכה לאכול אכילתו שם מבטל מצות עשה, והוי רק שב ואל תעשה שאינו אוכל בסוכה. וכ"כ השערי יושר (ש"ג פי"ט).
שולי הגליון


  1. יעויין עוד במגן אברהם (או"ח סימן תרמ סק"ג) שכתב שאסור להאכיל קטן חוץ לסוכה, ומבואר שיש איסור לאכול חוץ לסוכה בקום עשה. אך במקום אחר (סימן תרטז סק"ב) כתב להפך שמותר לתת לו לאכול חוץ לסוכה כיון שאין באכילה איסור. ועיין בלבושי שרד (סימן תרמ) שהגיה בדבריו שמותר להאכילו.


·
מעבר לתחילת הדף