ערך/שקיעת החמה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png שקיעת החמה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שקיעת החמה המקורות בחז"ל[edit]

"בין השמשות" הוא זמן ביניים בין היום והלילה. תחילתו הוא בשקיעת החמה וסופו הוא בצאת הכוכבים. ספק בידינו האם זמן זה הינו עדיין חלק מהיום או שמא ני היום ובין את דיני כבר התחיל בו הלילה. לפיכך, נוהגים בו לחומרא בין את דיני היום בין את דיני הלילה.

המקור העיקרי הוא בגמרא שבת (לד:) שם אמרו: "בין השמשות" ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה, מטילין אותו לחומר שני ימים. בהמשך הסוגיא שם הביאה הגמרא כמה שיטות תנאים ואמוראים מתי בדיוק בין השמשות. להלכה נקטו הפוסקים (טור ושו"ע או"ח סי' רסא וסי' רצג) כי עד שקיעת החמה הוא יום ברור, משקיעת החמה מתחיל זמן בין השמשות, המשכו של בין השמשות הוא כדי הילוך שלשה רבעי מיל [בין 13.5 - עד 18 דקות] ומעט אחרי כן הוא זמן צאת הכוכבים.

מעבר לתחילת הדף